Formation of physical training contents of future rescuers and long-term trends of its optimization

Владимир Михайлович Мысив

Abstract


The article considers the correspondence of physical training contents of future rescuers to modern ideas and principles of science. We give the analysis of publications which prove the discrepancy between modern demands to program and organizational methodic basis of physical training of future rescuers which are realized during their studies in Higher Military institution. The necessity of differentional approach in this process has been proved. The possibility of using the differentiation of somatic type of constitution as a criterion has been estimated.

Keywords


future rescuers; studying in higher military training institution; physical training; approaches to optimization

References


Антонец В.Ф. Анализ физического состояния курсантов и их отношение к его самосовершенствованию / В.Ф. Антонец //Наукові праці Академії ПВУ. - Хмельницький: Вид. Академії ПВУ, 1997. - № 4. - С. 101-103.

Антошків Ю. Взаємозв'язок рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки перемінного складу вищих закладів освіти Міністерства надзвичайних ситуацій / Ю. Антошків, Ю. Петришин //Молода спортивна наука України. - Вип. 8. - 2004. - Т. 3. - С. 6-10.

Бех І.Д. Духовна культуродомінантність як виховний ідеал: шлях досягнення / І.Д. Бех //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2006. - Вип. 9. - Кн. 1. - С.6-26.

Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю: монографія / Ю.А. Бородін. - К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2009. - 417 с.

Вейднер-Дубровин Л.А. Теория и организация физической подготовки войск: учебник [для курсантов и слушателей ин-та] / Л.А. Вейднер-Дубровин, В.А. Шейченко. -- СПб.: ВДКиФК, 1992. -- 262 с.

Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: навч. посібник / В.Л. Волков. - К.: «Освіта України», 2008. - 256 с.

Волков Л.В. Биологические и педагогические основы современных технологий спортивной подготовки детей и молодёжи : метод. реком. / Л.В. Волков. - Варшава: Академия физической культуры, 2001. - 44 с.

Гоншовський В.М. Факторна структура підготовленості майбутніх рятувальників на етапах навчання у ВВНЗ / В.М. Гоншовський //Вісник Прикарпатського національного університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 12. - С. 63-65.

Губа В.П. Морфобиомеханические исследования в спорте / В.П. Губа. - М.: СпортАкадемПресс, 2000. -- 120 с.

Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання / І.Д. Глазирін. - Черкаси: Відлуння, 2003. - 352 с.

Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта: учебник [для студ. высших учеб. заведений физ. культуры] / В.И. Дубровский. - М.: Владос, 2002. - 426 с.

Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития двигательных способностей юношей 15-17 лет разных соматических типов на уроках физической культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степени кандидата пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Г.А. Единак. - М., 1992. - 23 с.

Єдинак Г.А. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання / Г.А. Єдинак //Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2001. - № 4. - С. 91-94.

Земцова І.І. Спортивна фізіологія : підручник [для студ., магістр., аспірантів галузі фізичного виховання і спорту] / І.І. Земцова. - К.: Олімп. л-ра, 2008. - 208 с.

Зубаль М.В. Організаційно-методичні основи вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років у процесі фізичного виховання : метод. реком. / М.В. Зубаль, Г.А. Єдинак. - Кам'янець-Подільський: ПП О. А. Буйницький, 2008. - 156 с.

Наказ Міністра Оборони України за № 197 від 12 травня 1998 року.

Наказ МНС України від 05.08.2004 р. за № 10 «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки особового складу МНС України». - К.: Варта, 2004. - 30 с.

Наказ МНС України від 27.11.2003 року за № 455 «Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України». - К.: Варта, 2003. - 62 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України. - К., 1997. - 121 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України. - К., 2001. - 124 с.

Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная анатомическая антропология) / Б.А. Никитюк. - М.: СпортАкадемПресс, 2005. - 440 с.

Никишин И.В. Индивидуальный подход в физическом воспитании студентов / И.В. Никишин, В.Д. Сонькин //Физическая культура индивида: сб. трудов лаборатории моделирования и комплексного тестирования ВНИИФК. - М., 1994. - С. 21-34.

Овчарук І.С. Фізична підготовка майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: метод. реком. / І.С. Овчарук. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2006. -- 112 с.

Пахомов Т.І. Моделі спеціаліста державної служби як фактор підвищення її ефективності та результативності / Т.І. Пахомов //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1999. - № 1. - С. 20-25.

Теория и методика физической культуры: учебник [для пед. ин-тов / под ред. проф. Ю. Курамшина]. - М.: Фізкультура и спорт, 2000. - 464 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення: [підручник у 2-х томах / за ред. Т.Ю. Круцевич]. - К.: Олімп. л-ра, 2008. - Т. 2. - 367 с.

Теория и организация физической подготовки войск: учебник [для курсантов и слушателей ВДКИФК / под редакцией проф. Р.М. Кадырова, В.В. Миронова, В.А. Шейченко]. - Ч. 2. - СПб.: МО Росcийской Федерации, 2001. - 355 с.

Унт Т.И. Индивидуализация и дифференциация обучения / Т.И. Унт. - М.: Педагогика, 1990. - 192 с.

Фильченков Д.А. Методика реализации индивидуального подхода в физическом воспитании старшеклассников: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Д.А. Фильченков. - М.: ВНИИФК, 1994. - 21 с.

Tittel K., Wutscherk H. Anatomical and anthropometric fundamentals of endurance and sport. - NY: Blackwell Scientific Publications, 1992. - 234 p.


GOST Style Citations


new website: https://sportedu.org.ua/index.php/PES