part of XX century)

Наталья Борисовна Щекина

Abstract


The article deals with historical aspects of forming of health life of pupils in the process of school's physical activity. It is shown the peculiarities of physical education of pupils during the first part of XX century. It is proved that at first after the war years the main tasks were to reform working system of physical education according to the conditions of modern time.

Keywords


health life; healthy lifestyle; physical culture; physical education

References


Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи знань про здоров'я людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Т.Є. Бойченко. - К., 1994. - 40 с.

Бондарь А.С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХIХ - на початку ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Анастасія Сергіївна Бондар; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2006. - 20 с.

Дубогай А.Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни школьников младших классов: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / А.Д. Дубогай. - К., 1991. - 374 с.

Єрмакова Т.С. Проблема формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Тетяна Сергіївна Єрмакова; Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. - Х., 2010. - 20 с.

Закопайло С.А. Педагогічні основи виховання в юнаків 10-11 класів цінностей здорового способу життя: автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С.А. Закопайло. - 24 с.

Золочевський В.В. Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Віталій Вікторович Золочевський; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2009. - 22 с.

Климова В.И. Человек и его здоровье / В.И. Климова. - М.: Знание, 1985. - 192 с.

Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта / Л. Кун; [пер. с венгер.]; под общ. ред. В.В. Столбова. - М.: Радуга, 1982. - 400 с.

Окопний А.М. Фізичне виховання у спадщині українських педагогів (друга половина ХIХ-перша пол. ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту: спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / А.М. Окопний; Львів. держ. ін-т фіз. культ. - Л., 2001. - 16 с.

Приступа Є.Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія і історія педагогіки" / Є.Н. Приступа; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1996. - 48 с.

Приходько А.И. Проблема физического воспитания личности в педагогической журналистике (вторая половина ХIХ-начало ХХ века): дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теория и история педагогики" / Анна Ивановна Приходько; Харк. держ. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. - Харьков, 1998. - 225 с.

Цьось А.В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХIХ ст.: дис… на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / А.В. Цьось; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2005. - 427 с.

Чаговець А.І. Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / А.І. Чаговець; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Х., 2007. - 20 с.


GOST Style Citations


new website: https://sportedu.org.ua/index.php/PES