Youth spiritual and moral education in the Ivan Ogienko's heritage

Виктория Викторовна Ворожбит

Abstract


Generalized Ivan Ogienko's views upon the spiritual and moral education of the youth are described in the article. The main contradictions influencing the modern youth education are discovered. It is proved that spiritual and moral upbringing of a personality is aimed to form internal behaviour regulators, as per I.Ogienko it is strong need of self-perfection, self-education, understanding of internal organization of whole human live, optimal self-realization of abilities which has impact on style and meaning of life. Determined that settling of these contradictions promotes the usage of I. Ogienko's experience applying to the determination of moral and spiritual education principles, the usage of a word, a unity of the cooperation of school, family and church in child's values system formation.

Keywords


moral values; moral behavior; I. Ogienko

References


Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст]: навч. посіб. / О.І. Вишневський. - вид. 3-є, доопрац. і допов. - К.: Знання, 2008. - 566с.

Кафарська О. Формування духовності - актуальна проблема сьогодення / О. Кафарська // Збірник наукових записок Національного університету «Острозька академія» «Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття». - Острог, 2002. - С. 119-125.

Лихачев Б.Т. Философия воспитания: Специальный курс. Педагогическое наследие / Б.Т. Лихачев. - М.: Владос , 2010 - 335 с.

Мартиненко О. Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «духовна культура» / О. Мартиненко // Український соціум. - № 1(12). - 2006. - С.73-78.

Митрополит Іларіон. Книга нашого буття на чужині. Бережімо все своє рідне: Ідеологічно-історичні нариси. - Вінніпег, 1956. - С 17 - 18.

Огієнко І.І. Наука про рідномовні обов'язки. Рідномовний катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко. - Факс. Вид. - К., 1994. - С. 37 - 38.

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»: [Електронний ресурс]: Затверджено МОН України від 17.12.2007 р. - відкритий доступ : http:www.zakon.ua?

Релігієзнавчий словник / За ред. проф. Колодного А., Лобовика Б. - Київ: Четверта хвиля,1996. - 392с.

Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. - К.: В-во ім. О. Теліги, 2003. - 328с.

Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / О.В. Сухомлинська // Шлях освіти. - 1996. - № 1. - С. 24-27.


GOST Style Citations


Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports - new website: https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS