Concept of didactic support of training students with somatic diseases

Наталия Юриевна Кислая

Abstract


This article, first based on the theoretical analysis of the sources, defines the essence and characteristics of the didactic support's concept in the educational process of students with physical disabilities as well as determinations of philosophical, psychological and social basis of didactic support's concept. The difference between concepts of pedagogical and didactic support is also observed in it.

Keywords


pedagogical support; didactic support; scientific bases of didactic support; students with somatic diseases

References


За забезпечення пава інвалідів на освіту №5(307) 5-11 лютого 2009 року.

Степаненко І. Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно-функціональний вимір (Стаття І) / І. Степаненко //Філософія освіти. - 2006. - №1(3) - С. 122-131.

Ян де Груф Свобода вибору в освіті: передумови сучасної демократії / Ян де Груф //Філософія освіти. - 2006. - № 3(5). - С. 208-215.

Беата Гофрон Головні пріоритети освітньої політики початку ХХІ ст. / Беата Гофрон //Філософія освіти. - 2006. - № 1(3). - С. 173-179.

Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з сім'єю в Україні: теорія і методика: [монографія] / І.М. Трубавіна. - Харків: Нове слово, 2007. - 395с.

Волошина И.А. Групповая работа как форма психологической поддержки человека в ситуации безработицы / И.А. Волошина, О.В. Галицына, К.А. Гребенников, Т.А. Знакова //Вопросы психологии. - 1999. - №4. - С. 43-51.

Ляміна Л.Є. Цілі, форми та методи психологічної підтримки клієнтів служби зайнятості відповідно до ЄТОНН / Л.Є. Ляміна // Бюлетень Ін-ту підготовки кадрів держ служби зайнятості України. - 2002. - №2.

Единая технология профориентационой работы с клиентами службы занятости Москвы: Метод. пособие. - М., 2001 - 52 с.

http://www.inpos.com.ua/181

Вольові дії, фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання. Психологія. / 12.2. Типи критеріїв волі та локус контролю. Вольові дії. - Режим доступу: http://www.pidruchniki.com.ua/13340203/psihoiogiya/tipi

Типологія кар'єристів / Реферати по психології, психоаналізу. - Режим доступу: http://www.referats.net.ua/view/34725

Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов / А.А. Осипова. - М.: ТЦ „Сфера", 2001. - 512 с.

Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности „Психология" / Р.С. Немов. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 527 с.

Дегтяр Г.О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Г.О. Дегтяр. - Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2006. - 20 с.

Васильєва М.О. Формування професійної рефлексії майбутніх соціальних працівників у класичному університеті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / М.О. Васильєва. - Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 20 с.

Андропов В.М. Врахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні за допомогою комп'ютера / В.М. Андропов, Дерго за Р.О. //Нові технології навчання. - Вип. 14. - С. 93-101.

Трубавіна І.М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім'єю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 / І.М. Труба віна. - Луганськ: ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. - 40 с.


GOST Style Citations


Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports - new website: https://sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS