Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

 • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
 • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
 • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
 • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОСЛИННИЦТВО, НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. Для публікування в журналі «Селекція і насінництво» приймаються експериментальні та оглядові статті.

2. Матеріали, які надсилаються, мають відповідати профілю журналу: сільськогосподарські науки.

3. Матеріали, які надсилаються, реєструються в редакції з зазначенням дати надходження, П.І.Б. автора, місця роботи, контактів для взаємодії (обов’язково e-mail), назви матеріалу.

4. Рукопис приймається редакцією до розгляду, якщо він оформлений не у відповідності до вимог.

5. Аспіранти і пошукачі мають надавати в редакцію журналу рукопис з рекомендацією до публікації (у вільній формі) за підписом наукового керівника і рецензію. Підписи завіряються в установленому порядку.

6. Керівництво редакції направляє рукопис на рецензування членам редакційної колегії за одним з наукових напрямів журналу.

7. У журналі дотримуються регламенту подвійного «сліпого» рецензування. Редакція залишає за собою право (за погодженням з автором) на скорення обсягу матеріалу і його літературну правку, а також на відмову в публікації (на основі рецензії членів редакційної колегії журналу), якщо стаття не відповідає профілю журналу або має недостатню якість викладення матеріалу. У випадку відхилення статті редакція направляє автору мотивовану відмову.

8. У випадку рекомендації рецензентів про доопрацювання рукопису автору/авторам в обов’язковому порядку направляється текст рецензії без даних рецензентів.

9. Стаття, доопрацьована або перероблена авторами, повторно направляється на рецензування разом з її вихідним варіантом у максимально короткий термін.

10. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.

11. Не приймаються до розгляду рукописи, раніше опубліковані в інших наукових виданнях.

12. Матеріали, присвячені ювілейним подіям, можуть мати анотацію описового характеру і мінімальну кількість ключових слів російською и англійською мовами. 

 

Періодичність публікації

Періодичність виходу збірника – два випуски на рік, у червні та грудні кожного року.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика журналу

Редакційна колегія журналу «Селекція і насінництво» дотримується наступних правил підтримки публікаційної етики:

 • неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
 • широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації;

Редакційна колегія журналу «Селекція і насінництво» керується наступними документами:

 • Кодекс етики наукових публікацій Некомерційного партнерства «Комітет з етики наукових публікацій» – http://publicet.org/code.
 • Code of conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors – Committee on Publication Ethics.
 • Publishing Ethics, Publishing Ethics Resource Kit – Elsevier.

Редакційна етика – комплекс правил, на яких будуються відношення членів редакційної колегії з зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій. Головний редактор (замісник головного редактора) координує всю роботу редакції, приймає рішення з ключових питань, розглядає всі спірні моменти з приводу дотримання прийнятих зобов’язань, а також підписує поточний випуск до друку і дає дозвіл на розміщення матеріалів на сайті.

Питання авторства. При подачі матеріалів для публікації в журналі «Селекція і насінництво» автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації останні можуть бути розміщені в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. В тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел літератури (включаючи особисті раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

Співробітники редакції зобов’язані:

 • дотримуватися шанобливого і коректного відношення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

Рецензенти зобов’язані:

 • дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
 • відноситися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
 • надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

Автори статей зобов’язані:

 • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
 • не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах; не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
 • брати участь у процесі рецензування.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

 

Індексація

 СТАТУС В УКРАЇНІ

Видання "Селекція і насінництво" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з міжнародною сферою розповсюдження. 
Свідоцтво про державну реєстрацію № 21732-11632ПР від 24.11.15 р. (копія свідоцтва)

Видання "Селекція і насінництво" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

 • з сільськогосподарських наук (наказ від 29.12.14 р.)

БАЗИ ДАННИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КАТАЛОГИ ТА СИСТЕМИ ПОШУКУ

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE складають більше 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів пропонуються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрування (автори, індекси Десяткової класифікації Д'юї, роки публікації тощо).

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) - це загальнодоступна онлайн-служба, яка індексує наукові журнали відкритого доступу та підтримує власний рейтинг журналів всередині свого продукту, відомий як "DRJI Value". Крім того, продукт працює як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей у соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.
Індекс DRJI складають приблизно 50,000 статей з 2,300 журналів, опублікованих видавцями зі 103 держав світу.

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

WorldCat - це глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек-членів ініціативи OCLC зі 170 держав світу. База даних містить більше 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних та електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книжок, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих 485 мовами світу.

GIF

General Impact Factor (GIF) - забезпечує якісне та кількісне ранжування журналу. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як експертна оцінка оригінальності, наукова якість статті, якість технічного редагування, регулярність виходу та ін. General Impact Factor є показником, що відображає середню кількість цитування статей, опублікованих в журналі

RB

ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців                                                                                          

Journalindex

Journalindex - міжнародна мультидисциплінарна система індексації журналів                                                                                                                                                                             

Open Academic Journals Index (OAJI) є повнотекстової базою даних наукових журналів відкритого доступу. Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів. У короткостроковій перспективі, розглядається розрахунку імпакт-фактору журналу

IndianScience.in - основна мета - розвиток і зростання наукових знань і наукових ресурсів. Це платформа для наукових досліджень, навчальної взаємодії та розвитку в різних наукових областях; освоєння нових ідей (досліджень) та формулювання нових понять (академічних)

Index Copernicus (Poland) - міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам                        


CiteFactor

Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості  (посилання)                                         

International Citation Index OF JOURNAL IMPACT FACTOR & INDEXING - це сервіс, який забезпечує доступ до журналів відкритого доступу з контролем якості (посилання)                               

 


ISRAJIF - це показнк, що відображає середню кількість цитат статей, опублікованих у журналах, книгах, патентному документі, дипломних роботах, звітах про проекти, газетах, конференціях / семінарах, документах, опублікованих в Інтернеті, примітках та будь-яких інших затверджених документах (посилання)

ESJI об’єднує у своїй базі даних найважливіші наукові журнали в Європі та Азії, в яких публікуються найавторитетніші та релевантніші дослідження (посилання)

Сервер ISI забезпечує індексацію основних міжнародних журналів та публікацій. Автор може отримати інформацію про чинник впливу міжнародних журналів, провадження (наукові праці) та інформацію про майбутні події (посилання)