DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2017.104890

Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та селекційних ознак однодомних конопель

С. В. Міщенко, І. М. Лайко

Анотація


Установлено вплив гаметоцидів 1,3-дибромпропану, дибутилфталату та етефону на формування чоловічої стерильності і селекційних ознак конопель. Доведено ефективність використання на коноплях у ролі гаметоциду дибутилфталату у концентрації 2,0 або 1,0% за умови двохразової обробки у фазу п’ять пар листків і початку цвітіння. Доведено, що майже для 100,0% хімічної кастрації чоловічих квіток достатньо використовувати одноразову обробку конопель 0,3–0,6% розчином етефону, тобто з концентрацією 1440–2880 мг/л 2-хлоретилфосфонової кислоти і дозою 30 мл робочого розчину на 1 м2, у фазу п’ять пар листків, до бутонізації і початку диференціації тканин статевих органів у меристематичних зонах

Ключові слова


коноплі; чоловіча стерильність; гаметоцид; 1;3-дибромпропан; дибутилфталат; етефон; 2-хлоретилфосфонова кислота; статевий тип; однодомність; селекційні ознаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Moham Ram NV, Jaiswal VS. Induction of female flowers on male plants of Cannabis sativa L. by 2-chloroethylphosphonicacid. Experientia. 1970; 26(2): 214–216.

Orlov NM. Etrell influence on redefining sexof male plants of dioecious and monoecious hemp. Biologiya, vozdelyvanie i pervichnaya obrabotka konopli i kenafa. 1977; 40: 52–57.

Orlov NM, Zhatov AI. Changing the ratio of sexual types of monoecious hemp varieties USO 1 byetrel. Biologiya, vozdelyvanie i pervichnaya obrabotka konopli i kenafa. 1976; 39: 58–62.

Orlov MM, Orlova LH. Use of etrel (2-chloroethylphosphonicacid) in creating a new breeding material with stable monoecious sign. Zbirnyk naukovyh pracz Instytutu lub’yanyh kultur UAAN. 2007; 4: 23–25.

Grabowska L, Mankowska G, Orlov NM et al. Application of 2-chloroethylphsphonic acid in breeding of monoecious hemp. Journal of Natural Fibers. 2004; 1(3): 16–22.

Orlov MM, Layko IM, Mishchenko SV. New methods of creating of hybrid breeding monoecious hemp materialfor Southern Forest-Steppe zone and Steppe zone of Ukraine. Visnyk Centru naukovogo zabezpechennya APV Kharkivskoyi oblasti. 2010; 8: 130–137.

Orlov NM. Using of etrel for creating of breeding hemp material. In: Methodical instructions for quality assessment of hemp on cannabinoid content, obtaining tetraploid forms and use of ethrel. Mosсow; 1985. 12–15 pp.

Melnyk VS, Ryabchun VK. Hametotsyd impact on the formation and development of male sterility of spring triticale plant. Sel. nasinn. 2012; 101: 90–101.

Migal ND. Genetics of hemp sex. Glukhov; 1992. 212 p.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Mosсow: Kolos; 1973. 336 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Mohan Ram H. V., Jaiswal V. S. Induction of female flowers on male plants of Cannabis sativa L. by 2-chloroethylphosphonicacid. Experientia. 1970. Vol. 26 (2). Р. 214–216.

Орлов Н. М. Влияние этрела на переопределение пола мужских растений двудомной и однодомной конопли. Биология, возделывание и первичная обработка конопли и кенафа. 1977. Вып. 40. С. 52–57.

Орлов Н. М., Жатов А. И. Изменение соотношения половых типов однодомной конопли сорта ЮСО 1 под воздействием этрела. Биология, возделывание и первичная обработка конопли и кенафа. 1976. Вып. 39. С. 58–62.

Орлов М. М., Орлова Л. Г. Використання етрелу (2-хлоретилфосфонової кислоти) при створенні нового селекційного матеріалу зі стабільною ознакою однодомност. Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур УААН. 2007. Вип. 4. С. 23–25.

Grabowska L., Mankowska G., Orlov N. M.  et al. Application of 2-chloroethylphsphonic acid in breeding of monoecious hemp. Journal of Natural Fibers. 2004. Vol. 1 (3). P. 16–22.

Орлов М. М., Лайко І. М., Міщенко С. В. Нові прийоми створення гібридного селекційного матеріалу однодомних конопель для зони південного Лісостепу й Степу України. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2010. Вип. 8. С. 130–137.

Орлов Н. М. Использование этрела для получения исходного селекционного материала конопли. Методические указания по качественной оценке конопли на содержание каннабиноидов, получению тетраплоидных форм и использованию этрела. М., 1985. С. 12–15.

Мельник В. С., Рябчун В. К. Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та розвиток рослин тритикале ярого. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 90–101.

Мигаль Н. Д. Генетика пола конопли. Глухов, 1992. 212 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. :Колос, 1973. 336 с.Copyright (c) 2017 С. В. Міщенко, І. М. Лайко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)