DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2017.104891

Рівень, варіабельність і кореляція кількісних морфо-біологічних ознак і якості зерна сортів рису

Д. П. Паламарчук, Д. В. Шпак, З. З. Петкевич, Т. М. Шпак, М. Р. Козаченко

Анотація


Наведено результати дослідження 10 сортів рису різних груп стиглості за рівнем, мінливістю та взаємозв’язками кількісних морфо-біологічних ознак рослин та показників якості зерна за три роки (2013, 2014, 2016) в Інституті рису НААН. Установлено, що показники урожайності, тривалості вегетаційного періоду, продуктивності рослин та її структурних елементів (продуктивність волоті, продуктивна кущистість), інші кількісні морфологічні ознаки (кількість зерен у волоті, маса 1000 зерен, довжина і щільність волоті, пустозерність, висота рослин) та якість зерна залежать від генотипу сортів, а врожайність і продуктивність рослини та волоті – від групи стиглості. Виділено сорти–джерела цінних ознак, які є вихідним матеріалом для селекції рису. Визначено кореляцію 13 кількісних ознак у 10 сортів рису, зокрема достовірний тісний взаємозв’язок продуктивності рослини з масою зерна з бокових пагонів (0,99–0,99 % за роками) і достовірний середній – з масою волоті (0,49– 0,60%) та масою зерна з волоті (0,40–0,60 %), які можуть бути критеріями для цілеспрямованого добору

Ключові слова


рис; сорт; ознака; група стиглості; варіабельність; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Petkevych ZZ, Shpak DV, Palamarchuk DP, Melnychenko GV. Varietes of rice as sources of valuable traits of breeding for height yield and quality croup. Genetycni resursy roslyn. 2016; 18: 87–95.

Shpak DV, Petkevych ZZ, Shpak TM, Palamarchuk DP. Search sources and donors valuable culture traits for rice breeding. Visnyk CNZ APV Kharkivskoyi oblasti. 2014; 17: 191–200.

Akintayo TO. Characterisation of jasmine 85 rice (Oryza sativa) variety from different sources of seed production in Ghana. Seed science and technology.2014. Р. 79.

Jennings PR, Coffman WR, Kauffman HE. Breeding for agronomic and morphological characteristic. Rice improvement. 1979; 14: 79–97.

Prasad B, PatwaryAK, BiswasPS. Geneticvariabilityandselectioncriteriainfinerice (OryzasativaL.). Pakistan J. Biol. Sci. 2001; 4:1188–1190.

Chaubey PK, Singh RP. Genetic variability, correlation and path analysis of yield components in rice. Madras Agril. J. 1994; 81(9): 468–470.

Khan AS, Imran M, Ashfaq M. Estimation of genetic variability and correlation for grain yield components in rice. American-Eurasian J. Agric. &Environ. Sci. 2009; 6 (5): 585–590.

Orliuk AP, Shpak TM, ShpakDV. Correlation relationship performance characteristics in the main panicle hybrid rice populations. Zroshuvane zemlerobstvo. 2011; 55: 140–144.

Orliuk AP, Vozhegova RA, Shpak DV, Shpak TN, Tsilynko MI. The efficiency of selection on quantitative traits in various stages of rice breeding. Buleten Instytutu zernovogo gospodarstva. 2008; 33/34: 50–52.

Shpak TN. Correlation characteristics of productivity and quality of grain in the form of early rice. Proceeding of International Scientific conference young scientists (25 April 2013). Kherson, IZZ NAAS. 2013 P.35–37.

Dospekhov BA. The methodology of field practice (with base of statistical treatment of the results of investigations). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Петкевич З. З., Шпак Д. В., Паламарчук Д. П., Мельніченко Г. В. Колекційні зразки рису посівного як джерела цінних ознак для селекції на продуктивність та якість крупи. Генетичні ресурси рослин. 2016. № 18. С.87–95.

Шпак Д. В., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. Визначення джерел та донорів цінних господарських ознак для селекції рису. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. № 17. С. 191–200.

Akintayo T.O.Characterisation of jasmine 85 rice (Oryza sativa) variety from different sources of seed production in Ghan. Seed science and technology. 2014. Р. 79.

Jennings P. R. Coffman W. R., Kauffman H. E. Breeding foragronomic and morphological characteristic. Rice improvement.1979. № 14. Р. 79–97.

Prasad B., Patwaryand A. K., Biswas P. S. Genetic variability and selection criteriain fine rice (Oryza sativa L.). Pakistan J. Biol. Sci. 2001. № 4. P. 1188–1190.

Chaubey P. K., Singh R. P. Genetic variability, correlation and path analysis of yield components in rice. MadrasAgril. J. 1994. № 81 (9). P. 468–470.

Khan A. S., Imran M., Ashfaq M. Estimation of genetic variability and correlation for grain yield components in rice. American-Eurasian J. Agric. &Environ. Sci. 2009.№6 (5). P. 585–590.

Орлюк А. П., Шпак Т. М., Шпак Д. В. Кореляційні взаємозв'язки ознаки продуктивності головної волоті у гібридних популяціях рису. Зрошуване землеробство. 2011. Вип. 55. С. 140–144.

Орлюк А. П., Вожегова Р. А., Шпак Д. В., Шпак Т. М., Цілинко М. І. Ефективність добору за кількісними ознаками на різних етапах селекції рису. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2008. № 33/34. С. 50–52.

Шпак Т. М. Кореляційні зв’язки ознак продуктивності та якості зерна у ранньостиглих форм рису. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (25 квітня 2013 р.). Херсон: ІЗЗ НААН, 2013 р. С. 35–37.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований), 5-е изд., доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.Copyright (c) 2017 Д. П. Паламарчук, Д. В. Шпак, Д. В. Шпак, З. З. Петкевич, З. З. Петкевич, Т. М. Шпак, Т. М. Шпак, М. Р. Козаченко, М. Р. Козаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)