DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2017.120413

Екологічна пластичністьколекційних зразків люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю в умовах підвищеної кислотності грунту

В. Д. Бугайов, В. М. Горенський

Анотація


Підвищення адаптивної реакції вихідного селекційного матеріалу люцерни посівної на умови вирощування є актуальним і дозволяє максимально реалізувати закладений потенціал кормової та насіннєвої продуктивності у сортів інтенсивного типу.

Метою досліджень була оцінка екологічної адаптивності колекційних зразків люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю на фоні підвищеної кислотності ґрунту в різні роки використання травостою.

Дослідження проводили в 2012–2016 рр. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН. Матеріалом для досліджень використано 92 колекційних зразки люцерни посівної та мінливої різного еколого-географічного походження.

За результатами оцінки екологічної адаптивності колекційних зразків люцерни різного еколого-географічного походження на фоні підвищеної кислотності ґрунту було виділено зразки з позитивною реакцією на поліпшення умов вирощування та продуктивним довголіттям за рівнем кормової та насіннєвої продуктивностівпродовж чотирьох років використання – Палава(UJ0700622),Севані-1(UJ0700189),Kisvardai(UJ0700190), JJ Paso(UJ0700364)

Ключові слова


люцерна; пластичність; стабільність; екологічна пластичність; кислотність ґрунту; продуктивне довголіття

Повний текст:

PDF

Посилання


AvdoninNS. On the influence of the environment response on plants. Physiological rationale of the plant nutrition system. Moscow: Nauka, 1964. 219 p.

Averchenko IM. Influence of soil acidity on the yields of hybrid alfalfa varieties. Collection of students’ scientific works Russian State Agrarian University. Moscow, 2005. P. 60.

Zharinov VI, Kliuy VS. Alfalfa. Kyiv: Urozhay, 1990. 320 p.

Peterburgskiy AV. Agrochemistry and plant nutrition physiology.Moscow: Rosselkhozizdat, 1981. 184 p.

Melnyk AF. Soil acidification – an agricultural problem. Propozytsia. 2010; 9: 80–81.

Baliuka SA, Medvedieva VV, Tarariko OH et al. A national report on the status of soil fertility in Ukraine.Kyiv, 2010. P. 16–22.

Kalenska SM, Melnyk AV, Polezhai OH. Plasticity and stability of spring rape varieties and hybrids in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine.VisnykSumskogoNationalnogoAgrarnogoUniversytetu.2013; 3(25): 238–241.

MarukhniakAYa,Datsko AO, MarukhniakGI. Adaptivity and stability of barley varieties for quality parameters. Sel. Nasinn.2010;98: 106–115.

Bazalii VV, Larchenko OV, BazaliiGG. Optimization of winter wheat variety composition by environmental stability in the Southern Steppe of Ukraine.Sel. Nasinn.2008;96: 361–369.

Bebiakin VM, Kulevatova TB, Starichkova NI. Methodological approaches and criteria for assessing plant adaptivity.IzvestiyaSaratovskogoUniversiteta. 2005; 5(2): 69–71.

ErmantrautER,KyienkoZB, MatsiychukVM, FeshchukOM.Environmental stability and plasticity of potato varieties in the Woodlands. SortovyvchenniataokhoronapravnasortyRoslyn.2015;3–4(28–29): 12–17.

Bielienikhina AV, Kostromitin VM, Hlubokyi OM. Adaptivity and environmental plasticity of millet varieties, depending on year conditions.VisnykTsentrunaukovogozabezpechenniaKharkivskoyioblasti.2013;15: 10–16.

Shchypak HV, Sviatchenko SI, Nepochatov MI. Assessment of winter triticale varieties by environmental plasticity and stability of major traits of performance.VisnykTsentrunaukovogozabezpechenniaKharkivskoyioblasti. 2014; 16: 247–256.

Babiy SI,Gonchar TM,Ruda IV, YurchukS. Correlations between performance components and environmental parameters of spring rape varieties.Kormy I kormovyrobnytstvo.2014;79: 107–112.

Zharinov VI. On methods for estimating starting material in alfalfa breeding for increased seed production. New methods of creation and use of starting material for plant breeding.Kyiv: Naukovadumka, 1979. P. 233–242.

Konstantinova AM,Voshchinin PA, Novoselova AS.Methods of perennial grass breeding. Moscow,1969. 108 p.

Methods of the state variety trials of agricultural crops. In: LI Malov, editor.Moscow: Selkhozizdat, 1963.303 p.

Andriushchenko AV, Kryvytskyi KM, Veselovska OB. Methods of expert evaluation of alfalfa and hybrid alfalfa (Medicago sativa L. M., M. varia Martyn) varieties for difference, homogeneity and stability.2010. 18 p.

Dospekhov B.A. Methodsoffieldexperience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

Eberhart SA, Russell WA. Stability parameters for comparing varieties.Crop Sci.1966; 6(1):36–40.

Pakudin VZ, Lopatina LM. Assessment of environmental plasticity and stability of agricultural crop varieties.Selskokhoziaystvennaiabiologiia.1984; 4: 109–113.

Kozachenko MR, Solonechna OV, Solonechnyi PM, Ivanova NV, Vasko NІ, Naumov OG. Breeding-genetic investigations of spring barley: scientific publication.Kharkiv: PlantProductionInstitute nd. a VYaYuriev, 2012. 448 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдонин Н.С. О влиянииреакциисреды на растения.Физиологическоеобоснование системы питания растений. М.: Наука, 1964. 219 с.

Аверченко И.М. Влияние уровня почвенной кислотности на урожайность сортов люцерны изменчивой. Сборник студенческих научных работ Рос. гос. агр. ун-т. МСХА. М., 2005. С. 60.

ЖаріновВ.І.,Клюй В.С. Люцерна К.:Урожай, 1990. 320 с.

Петербургский А.В. Агрохимия и физиология питания растений. М.: Россельхозиздат, 1981. 184 с.

Мельник А.Ф. Закислення ґрунтів – проблема землеробства. Пропозиція. 2010. № 9. С. 80–81.

Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України. За ред. Балюка С.А., Медведєва В.В., Тараріко О.Г. та ін. К., 2010. С.16–22.

Каленська С.М.,МельникА.В., ПолежайО.Г. Пластичність та стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в лівобережному лісостепу України. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. №3 (25). С. 238–241.

Марухняк А.Я.,ДацькоА.О., МарухнякГ.І. Адаптивність і стабільність сортозразків вівса за показниками якості зерна. Селекція і насінництво. 2010. Вип. 98. С. 106–115.

Базалій В.В.,ЛарченкоО.В., Базалій Г.Г. Оптимізація сортового складу озимої пшениці за параметрами екологічної стійкості в умовах південного степу України. Селекція і насінництво. 2008. Вип. 96. С. 361–369.

Бебякин В.М.,КулеватоваТ.Б., Старичкова Н.И. Методические подходы и критерии оценки адаптивности растений. Известия Саратовского университета. 2005. Т.5. №2. С. 69–71.

Ермантраут Е.Р.,КиєнкоЗ.Б., МаційчукВ.М., Фещук О.М.Екологічна стабільність і пластичність сортів картоплі на Поліссі. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2015. №3–4 (28–29). С. 12–17.

Бєлєніхіна А.В.,КостромітінВ.М., Глубокий О.М. Адаптивність і екологічна пластичність сортів проса залежно від умов року. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2013.№ 15. С. 10–16.

Щипак Г.В.,СвятченкоС.І., НепочатовМ.І. Оцінка сортозразківтритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014.№ 16. С. 247–256.

Бабій С.І.,ГончарТ.М. Руда І.В.,Юрчук С.С. Кореляційні звязки між елементами продуктивності та екологічні параметри сортозразків ріпаку ярого. Корми і кормовиробництво. 2014. №79. С. 107–112.

Жаринов В.И. К методике оценки исходного материала при селекции люцерны на повышение семенной продуктивности. Новые методы создания и использования исходного материала для селекции растений. К.: Наукова думка, 1979. С. 233–242.

Константинова А.М.,ВощининП.А., Новоселова А.С. Методика селекции многолетних трав. М., 1969. 108 с.

Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Под ред. Малова Л.И. М.: Сельхозиздат, 1963. 303 с.

Методика проведення експертизи сортів люцерни посівної, люцерни мінливої (Medicagosativa L. M., M. variaMartyn) на відмінність, однорідність і стабільність. Адаптовано: Андрющенко А.В., Кривицький К.М., Веселовська О.Б. 2010. 18 с.

Доспехов Б.А. Методика полевогоопыта (с основами статистическойобработкирезультатовисследований).М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

EberhartS.A., RussellW.A. Stabilityparametersforcomparingvarieties.CropSci. 1966. V. 6. №1. P. 36–40.

Пакудин В.З.,Лопатина Л.М. Оценкаэкологическойпластичности и стабильностисортовсельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственная биология. 1984. № 4. С. 109–113. 

КозаченкоМ.Р., СолонечнаО.В., СолонечнийП.М., ІвановаН.В., ВаськоН.І., НаумовО.Г. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого. Х.: ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2012. 448 с.Copyright (c) 2018 В. Д. Бугайов, В. М. Горенський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)