DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134370

Генетичні ресурси проса колекції устимівської дослідної станції та їх значення для селекційної практики

Ю. В. Харченко, С. М. Холод, С. Г. Холод

Анотація


Наведено результати дослідження, оцінки та опису протягом 2011–2015 років 637 зразків колекції проса Устимівської дослідної станції рослинництва за ознаками продуктивності та адаптивності. В польових та лабораторних умовах досліджено показники врожайності, продуктивності та її елементів, маси 1000 зерен, стійкості до хвороб та шкідників, придатності до механізованого збирання. Проведений комплекс дослідження зразків генофонду проса за різних погодних умов із застосуванням польових та лабораторних оцінок дозволив виділити матеріал з підвищеними параметрами. Рекомендовано цінні зразки для створення нових сортів проса. Виділений матеріал передано для використання в селекційні установи України.

 


Ключові слова


просо; колекція; зразок; джерело; продуктивність; цінна господарська ознака

Повний текст:

PDF

Посилання


Crop production of Ukraine 2017. Statistical year book. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2018. 180 p.

Kobyzieva LN, Horbachova SM, Biriukova OV. Milletis a cultureof a universal direction. Visnyk Tsentru naukovogo zabezpechennia APV Kharkivskoyi oblasti. 2013; 14: 68–75.

Bielienikhina AV, Kostromitin VM. Prospects for growing millet in the conditions of the eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk Tsentru naukovogo zabezpechennia APV Kharkivskoyi oblasti. 2012; 12: 19–25.

Kholod SH, Horbachova SM, Biriukova OV. National Collection of Millet. Posibnyk ukrainskogo khliboroba. 2015; 1: 110–116.

Koliagin YuS. Selection of millet in the conditions of intensive farming of the Central Chernozem zone. [dissertation]. S.-Peterburg, 1993. 51 p.

Rudnyk-Ivashchenko OI. Millet. Features of biology, physiology, genetics. Kyiv: Koloobig, 2009. P. 160.

Kurtseva AF. Biological and technological characteristics of eco-geographical groups of millet under various growing conditions. [dissertation]. Leningrad, 1981. 24 p.

Konstantinov PN. Selected works. Moscow: Izd. s.-kh. Literatury, 1963. 244 p.

Ilin VA. To the results of the selection of millet. Nauchnyie trudy NIISH Yugo-Vostoka. 1968; 24: 77–95.

Agafonov NA, Kurtseva AF. Study of the world's millet collection: methodical guidelines. Leningrad: VIR, 1988. 30 p.

Grygorashchenko LV. Kholod SG, Rudnyk OI, Riabchun VK, Kobyzeva LN, Gorbachova SM. Extensive unified classifier of millet (Panicum miliaceum L.). Kharkiv: Magda LTD, 2009. 62 p.

Horbachova SM. Results and methods of selection for the creation of new competitive varieties of millet. Sel. nasinn. 2011; 99: 108–114.

Kholod SH, Kobyzieva LN. Polymorphism of the genepool of millet for yield and its elements in the conditions of the southern Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk Sumskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu (Ser. Agronomiia i biologiia). 2004; 12: 59–65.

Biriukova OV, Kobyzieva LN, Horlachova OV. Adaptive potential of the millet genepool for melanose affection. Sel. nasinn. 2017; 112: 8–7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рослинництво України 2017. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2018. 222 с.

Кобизєва Л.Н., Горбачова С.М., Бірюкова О.В. Просо – культура універсального напрямку. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2013. Вип. 14. С. 68–75.

Бєлєніхіна А.В., Костромітін В.М. Перспективи вирощування проса в умовах східної частини Лісостепу України. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2012. Вип. 12. С. 19–25.

Холод С.Г., Горбачова С.М., Бірюкова О.В. Національна колекція проса. Посібник українського хлібороба. 2015. № 1. С.110–116.

Колягин Ю.С. Селекция проса в условиях интенсивного земледелия Центрально-черноземной зоны. Автореф. дис…. докт. с.-х. наук. С.-Петербург., 1993. 51 с.

Рудник-Іващенко О.І. Просо. Особливості біології, фізіології, генетики. Київ: Колообіг. 2009. 160 с.

Курцева А.Ф. Биологическая и технологическая характеристика эколого-географических групп проса в различных условиях выращивания. Автореф. дис.. … канд. с.-х. наук. Л., 1981. 24 с.

Константинов П.Н. Избранные сочинения. М.: Изд. с.-х. литературы, 1963. 244 с.

Ильин В.А. К итогам по селекции проса. Науч. труды НИИСХ Юго-Востока. 1968. Вып. 24. С. 77–95.

Агафонов Н.А., Курцева A.Ф. Изучение мировой коллекции проса: методические ука-зания. Л.: ВИР, 1988. 30 с.

Григоращенко Л.В., Холод С.Г., Рудник О.І., Рябчун В.К., Кобизєва Л.Н., Горбачова С.М. Широкий уніфікований класифікатор проса (Panicum miliaceum L.). Харків: Магда LTD, 2009. 62 с.

12.Горбачова С. М. Результати і методи селекції зі створення нових конкурентоспроможних сортів проса. Селекція і насінництво.  2011. Вип. 99. С. 108–114.

Холод С.Г., Кобизєва Л.Н. Поліморфізм генофонду проса за урожайністю та її елементами в умовах південного лісостепу України. Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія «Агрономія і біологія»). 2004. Вип.12(10). 2004.  С . 59-65.

Бірюкова О.В., Кобизєва Л.Н., Горлачова О.В. Адаптивний потенціал генофонду проса за урожайністю меланозом. Селекція і насінництво. 2017. Випуск 112. С. 8-17.Copyright (c) 2018 Ю. В. Харченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)