DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134381

Урожайність і посівні якості гірчиці білої залежно від обробки насіння фізіологічно активними препаратами

А. О. Рожков, О. В. Чигрин, Ю. В. Воропай, Д. Є. Ольховський

Анотація


Наведено результати досліджень щодо впливу передпосівної обробки насіння гірчиці білої фізіологічно активними препаратами на лабораторну і посівну схожість насіння, виживаність рослин під час вегетації та формування елементів продуктивності рослин. Встановлено, що стабільному за роками підвищенню врожайності гірчиці білої сорту Талісманна 1,5–2,7 ц/га сприяє передпосівна стимуляція насіння препаратами Байкал ЕМ-1У і Вимпел.


Ключові слова


гірчиця біла; насіння; енергія проростання; лабораторна схожість; урожайність; фізіологічно активний препарат

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslak O. The main tendencies of the oil seeds market. Propozitsiya. 2013; 2: 4–7.

Zhuravel V, Budichka A. Mustard black and white – an alternative to sunflower. Zerno. 2013; 4: 85–91.

Shuvar IA, Boyko IE, Lis NM, Vereschinskiy RA. White mustard and its effective use in agriculture biologization. Lviv: Lviv National Agrarian University, 2009. 50 p.

Ivanitskaya Yu. Mustard realities and prospects. Zerno. 2013; 4: 92–95.

Goncharov A. Mustard seed and mustard tree. Zerno. 2015; 3: 48–60.

Peterson C, Thompson J. Biodiesel from yellow mustard oil. Final Report. National Institute for Advanced Transportation Technology. University of Idaho. 2005. 20р.

Anishin LA. Plant growth regulators: doubts and facts. Propozitsiya. 2002; 5: 64–65.

Hrytsayenko ZM, Ponomarenko SP, Karpenko VP, Leontyuk IB. Biologically active substances in crop. Kyiv: Nichlava, 2008. 352 p.

Mohamed Amanullah M, Sekar S, Vincent S. Plant growth substances in crop production: a review. Asian Journal of Plant Sciences. 2010; 9: 215–222.

Mir MR, Khan NA, Ashraf Bhat M, Lone NA, Rather GH, Razivi SM, Bhat KA, Singh S, Payne WA. Effect of ethrel spray on growthand photosynthetic characteristics ofmustard (Brassica juncea L. Czern and Coss) cultivars. International Journal of Current Research. 2010; 6: 22–26.

Usmanova GO, Patyka VP. Microbiological preparations in rape and sunflower crops. Uman State Agrarian University bulletin «Biological sciences and plant growing problems». Uman, 2003. P. 247–250.

Rahman MA, Imran M, Ikrum M, Rahman MH, Rabbani MG. Effects of planting date and growth hormone on growth and yield of cauliflower. Journal of Environmental Science and Natural Resources. 2016; 9(2): 143–150.

Ponomarenko SP, Medkov AI, Tsigankova VA, Andrusevich YaV, Babayants OV, Galkin AP. The role of growth regulators in the plant immune-protective reactions. Ukrainian farmer’s book. 2012; 2: 317–320.

Lis NM, Bodnar OY, Tkachuk NL, Moysey SI, Ivanyuk RS. Influence of microbiological preparations on the mustard productivity. Zbirnyk naukovykh prats NSC Instytut Zemlerobstva NAAS. 2015; 2: 143–151.

Dospekhov BA. Methods of field experiment (with statistical processing basics of research results). Moscow: Kolos, 1979. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Маслак О. Основні тенденції ринку олійного насіння. Пропозиція. 2013. № 2. С. 4–7.

Журавель В., Будичка А. Гірчиця чорна і біла – альтернатива соняшнику. Зерно. 2013. № 4. С. 85–91.

Шувар І.А., Бойко І.Є., Лис Н.М., Верещинський Р.А. Гірчиця біла та ефективне її використання в біологізації землеробства. Львів: Львівський національний аграрний університет, 2009. 50 с.

Иваницкая Ю. Горчичные реалии и перспективы. Зерно. 2013. № 4. С. 92–95

Гончаров А. Горчичное семечко и горчичное дерево. Зерно. 2015. № 3. С. 48–60.

Peterson C., Thompson J. Biodiesel from yellow mustard oil. Final Report. National Institute for Advanced Transportation Technology; University of Idaho. 2005. 20 р.

Анішин Л.А. Регулятори росту рослин: сумніви і факти. Пропозиція. 2002. № 5. С. 64–65.

Грицаєнко З.М., Пономаренко С.П., Карпенко В.П., Леонтюк І.Б. Біологічно активні речовини в рослинництві. К.: Нічлава, 2008. 352 с.

Mohamed Amanullah M., Sekar S., Vincent S. Plant growth substances in crop production: a review. Asian Journal of Plant Sciences. 2010. № 9. Р. 215–222.

 Mir M.R., Khan N.A., Ashraf Bhat M.,Lone N.A., Rather G.H., Razivi S.M.,Bhat K.A., Singh S., Payne W.A. Effect of ethrel spray on growthand photosynthetic characteristics of mustard (Brassica juncea L. Czern and Coss) cultivars. International Journal of Current Research. 2010. № 6. 2010. Р. 22–26.

Усманова Г.О., Патика В.П. Мікробіологічні препарати в посівах ріпаку і соняшнику. Збірник наук. праць Уманського державного аграрного університету «Біологічні науки і проблеми рослинництва». Умань, 2003. С. 247–250.

Rahman M.A., Imran M., Ikrum M., Rahman M.H., Rabbani M.G. Effects of planting date and growth hormone on growth and yield of cauliflower. Journal of Environmental Science and Natural Resources. 2016. Vol. 9. No. 2. Р. 143–150.

Пономаренко С.П., Медков А.І., Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Бабаянц О.В., Галкін А.П. Роль регуляторів росту в імунно-захисних реакціях рослин. Посібник українського хлібороба. 2012. Т. 2. С. 317–320.

Лис Н.М., Боднар О.Й., Ткачук Н.Л., Мойсей С.І., Іванюк Р.С. Вплив мікробіологічних препаратів на продуктивність гірчиці. Збірник наук. праць ННЦ Інститут землеробства НААН. 2015. Вип. 2. С. 143–151.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос, 1985. 351 с.

 Copyright (c) 2018 А. О. Рожков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)