DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.152133

Оцінка гібридів соняшнику за мінливістю врожайності в умовах дуже високих температур повітря

K. M. Makliak, V. V. Kyrychenko, B. F. Varenyk, N. M. Kutishcheva, V. I. Trotsenko

Анотація


Мета і задачі дослідження. Ціль дослідження – розробити методичні підходи до кількісної оцінки мінливості врожайності гібридів соняшнику в умовах дуже високої температури повітря (жари).

Матеріал і методика. Польові дослідження проведено в умовах помірно посушливої зони та зони недостатнього зволоження України, в п'яти географічних пунктах. Випробувано 99 простих і трилінійних гібридних комбінацій. Реакцію гібридів на умови вирощування оцінювали за показниками загальної та специфічної адаптивної здатності.

Обговорення результатів. Доведено можливість диференціації гібридів за ефектами специфічної комбінаційної здатності, значення яких у середовищах с дуже високими температурами впродовж чутливих етапів розвитку соняшнику прийнято за показник «індекс жаростійкості генотипу» (Іж). В умовах дуже високих температур липня виділено гібридів комбінації з достовірно високими Іж. П'ять гібридних комбінацій (7,2 % від досліджених) поєднували високу загальну адаптивну здатність з високим Іж. В умовах дуже високих температур першої декади серпня виділено дві гібридні комбінації (5,9 % від досліджених)

З високою загальною адаптивною здатністю та високим Іж.

Висновки. Показник «індекс жаростійкості» придатний для виділення зразків, які в певній групі генотипів в умовах дуже високих температур повітря здатні зберігати врожайність на стабільному рівні, або зменшувати її у меншому ступені, ніж інші генотипи.


Ключові слова


соняшник; випробування; адаптивна здатність; загальна; специфічна; індекс; жаростійкість

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bozhko LYu. Estimation of the impact of extreme events on the crop performance: guide / Ministry of Education and Science of Ukraine; Odesa State Ecological University. Odesa: Ekolohiia, 2013. 240 p.

Climate of Ukraine; ed. by VM Lipinskyi, VA Diachuk, VM Babichenko. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Raievskyi’s Publishing House, 2003. 344 p.

Singh BD. Textbook of plant breeding. New Delhi: Kalyani Publihers, 2004. P. 123–125.

Chimenti C, Hall A, Lopez M. Embryo-growth rate and duration in sunflower as affected by temperature. Field Crops Research. 2001; 69(1): 81–88.

Gonzalez J, Mancuso N, Luduena P. Sunflower yield and climatic variables. Helia. 2013; 36(58): 69–76.

Kalyar T et. al. Handling sunflower (Helianthus annuus L.) populations under heat stress. Archives of Agronomy and Soil Science. 2014; 60(5): 655–672.

Maklyak KM, Kyrychenko VV. Response of sunflower hybrids belonging to various ripeness groups to the temperature regime during their vegetation period. Maslichnyye Kultury. 2016; 4(168): 55–60.

Miller BC et al. Effect of planting date and plant population on sunflower performance. Agron. J. 1984; 76(4): 511–515.

Kyrychenko VV, Makliak KM, Varenyk BF et al. Environmental trials of sunflower hybrids by breeding institutions of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. NTB IOK. 2010; 15: 49–56.

Kyrychenko VV, Makliak KM, Kutishcheva NM, Skvortsov IV. Account for parameters of an ecological environment as part of acceleration of transfer of sunflower breeding innovations. Visnyk TsNZ APV Kharkivskoi Oblasti. 2010; 7: 57–68.

Kyrychenko VV, Makliak KM, Kutishcheva NM, Varenyk BF. Parameters of an ecological environment as a background for assessing the yield capacity of sunflower hybrids. Factors of Experimental Evolution of Organisms. 2010; 8: 354–359.

Oka HI. Breeding for wide adaptability. In: Adaptability in plants: use and management of biological resources. Breeding for wide adaptability. Adaptability in plants: use and management of biological resources. Tokyo, 1975. Vol. 2. P. 117–185.

Fursova AK. Biology of sunflower seed formation. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University, 1993. 199 p.

Chimenti CA, Hall AJ. Grain number responses to temperature during floret differentiation in sunflower. Field Crops Res. 2001; 72: 177–184.

Chimenti C, Hall A, Lopez M. Embryo-growth rate and duration in sunflower as affected by temperature. Field Crops Research. 2001; 69(1): 81–88.

Kilchevskiy AV, Khotylyova LV. Environmental breeding of plants. Minsk: Tekhnologiya, 1997. 372 p.

National atlas of Ukraine: maps. In: LH Rudenko, chief editor. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. 439 p.

Dospekhov BA. Methods of field experimentation. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

Wolf VG. Statistical processing of experimental data. Moscow: Kolos, 1966. 256 p.

Catalog of sunflower (Helianthus annuus L.) lines – pollen fertility restorers. In: prepared by VV Kyrychenko, VI Syvenko, OA Syvenko, KM Makliak et al. Kharkiv: NAAS, PPI nd.a. VYa Yuriev, 2015. 33 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Божко Л.Ю. Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур: навчальний посібник / МОН України; Одес. держ. еколог. ун-т. Одеса: Екологія, 2013. 240 с.

Клімат України ; за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. Київ: Мін-во екології та природних ресурсів України, НАН України. Видавництво Раєвського, 2003. 344 с.

Singh B.D. Textbook of plant breeding. New Delhi: Kalyani Publihers. 2004. Р. 123–125.

Chimenti C., Hall A., Lopez M. Embryo-growth rate and duration in sunflower as affected by temperature. Field Crops Research. 2001. Vol. 69. № 1. P. 81–88.

Gonzalez J., Mancuso N., Luduena P. Sunflower yield and climatic variables. Helia. 2013. Vol. 36. № 58. P. 69–76.

Kalyar T. et. Al. Handling sunflower (Helianthus annuus L.) populations under heat stress. Archives of Agronomy and Soil Science. 2014. Vol. 60, No. 5. P. 655–672.

Макляк К.М., Кириченко В.В. Реакция гибридов подсолнечника разных групп спелости на температурный режим периода их вегетации. Масличные культуры. 2016. Вып. 4 (168). С. 55–60.

Miller B.C. et al. Effect of planting date and plant population on sunflower performance. Agron. J. 1984. Vol. 76. № 4. P. 511–515.

Кириченко В.В., Макляк К.М., Вареник Б. Ф. та ін. Екологічне випробування гібридів соняшнику селекційними установами системи Національної академії аграрних наук України. НТБ ІОК. Запоріжжя, 2010. Вип. 15. С. 49–56.

Кириченко В.В., Макляк К.М., Кутіщева Н.М., Скворцов І.В. Урахування параметрів екологічного середовища в рамках прискорення трансферу селекційних інновацій соняшнику. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2010. Вип. 7. С. 57–68.

Кириченко В.В., Макляк К.М., Кутіщева Н.М., Вареник Б.Ф. Параметри екологічного середовища як фону для оцінки врожайності гібридів соняшнику. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2010. Т. 8. С. 354–359.

Oka H.I. Breeding for wide adaptability. Adaptability in plants: use and management of biological resources. Breeding for wide adaptability. Adaptability in plants: use and management of biological resources. Tokyo, 1975. Vol. 2. P. 117–185.

Фурсова А.К. Биология семяобразования подсолнечника. Харьков: Харьк. гос. аграр. ун-т., 1993. 199 с.

Chimenti C.A., Hall A.J. Grain number responses to temperature during floret differentiation in sunflower. Field Crops Res. 2001. Vol. 72. Р. 177–184.

Chimenti C., Hall A., Lopez M. Embryo-growth rate and duration in sunflower as affected by temperature. Field Crops Research. 2001. Vol. 69. № 1. P. 81–88.

Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая селекция растений. Минск: Тэхналогия, 1997. 372 с.

Національний атлас України : карти; голов. ред. Л.Г. Руденко. Київ: Нац. акад. наук України, 2008. 439 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных. Москва: Колос, 1966. 256 с.

Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Экологическая селекция растений. Минск : Тэхналогия, 1997. 372 с.

Каталог ліній-відновників фертильності пилку соняшнику (Helianthus annuus L.); підгот.: В.В. Кириченко, В.І. Сивенко, О.А. Сивенко… К.М. Макляк та ін. Харків: НААН, ІР ім. В.Я. Юр'єва, 2015. 33 с.Copyright (c) 2018 В. В. Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)