DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2019.190454

Оцінка гібридизаційного потенціалу цчс ліній та багаторосткових запилювачів буряків цукрових уманської селекції за програмою «Бетаінтеркрос»

С. Г. Труш, О. О. Парфенюк, Л. О. Баланюк, В. М. Татарчук

Анотація


Представлено результати вивчення продуктивності пробних гібридів буряків цукрових в екологічному сортовипробуванні за програмою «Бетаінтеркос». Проведено оцінку гібридизаційного потенціалу ЦЧС ліній та багаторосткових запилювачів селекції ДСТ ННЦ «ІЗ НААН». Створено високопродуктивні ди- і триплоїдні гібриди буряків цукрових, рекомендовані до вивчення у державному сортовипробуванні

Ключові слова


буряки цукрові; ЦЧС лінія; запилювач; топкрос; гібрид; гетерозис; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zubenko VF, Royik MV, Ivashchenko OO, Gizbulin NG. Beet growing. Problems of intensification and resource conservation. Zubenko VF, ed. Kyiv: Alpha-stevia LTD; 2007. 486 p.

Frese L, Desprez B, Ziegler D. Potential of genetic resources and breeding strategies for base-broadening in Beta. In: Cooper HD, Spillane C, Hodgkin T, editors. Broadening the genetic base of crop production. UK: Wallingford, 2001. P. 295–309. DOI:10.1079/9780851994116.0295.

Royik MV, Kornyeyeva MO. Modern sugar beet hybrids and their role in accelerating the rate of intensification of the industry. Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo agrarnogo universytetu. 2006; 4: 98–107.

Royik MV, Kornieyeva MO, Vlasyuk MV. Estimation of sugar beet pollinators of different genetic structure by combing ability. Zbirnyk naukovykh prats tsukrovykh buriakiv UAAN. 2005; 8: 28–35.

Fasahat P, Rajabi A, Rad JM et al. Principles and utilization of combining ability in plant breeding. Biom Biostat Int J. 2016; 4(1):1–22. DOI: 10.15406/bbij.2016.04.00085.

Kulik АG. Genetic basis of construction of the selection process of heterosis sugar beet hybrids. Proc. of Internat. scien.-pract. conf. The latest agrotechnologies: theory and practice. Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS. Kyiv, 2017. Р. 206–207.

Leibovich OS, Kulik АG, Borisov DV. Studying of emergency line and pollinators-components of sugar beet hybrids under the program "Betaintercross". Zbirnyk naukovykh prats tsukrovykh buriakiv UAAN. 2005; 8: 22–26.

Leibovich AS, Borisov TO, Borisova LV, Shramko LP. New hybrids of sugar beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) and methods for their selection. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn. 2013; 1: 35–37.

Royik MV, Gisbullin NG, Sinchenko VM, Prysiazhnyuk OI. Methods of research in beet growing. In: Royik MV, Gizbullyn NG, editors. Kyiv: FOP Korzun DYu, 2014. 374 p.

Dospekhov BA. Methods of field experiments with the basic of statistical procesing of research resalts. Mоscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зубенко В.Ф., Роїк М.В., Іващенко О.О., Гізбулін Н.Г. та ін. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження. За ред. В.Ф. Зубенка. Київ: НВП ТОВ Альфа-стевія ЛТД, 2007. 486 с.

 Frese L., Desprez B., Ziegler D. Potential of genetic resources and breeding strategies for base-broadening in Beta. Broadening the genetic base of crop production. Еd. Cooper H.D., Spillane C., Hodgkin T. UK: Wallingford, 2001. Р. 295–309. DOI:10.1079/9780851994116.0295.

 Роїк М.В., Корнєєва М.О. Сучасні гібриди цукрових буряків і їх роль у прискоренні темпів інтенсифікації галузі. Вісник Харківського національного аграрного університету. 2006. №4. С. 98–107.

Роїк М.В., Корнєєва М.О., Власюк М.В. Оцінка запилювачів цукрових буряків різної генетичної структури за комбінаційною здатністю. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН. 2005. Вип.8. С. 28–35.

Fasahat P., Rajabi A., Rad J.M., et al. Principles and utilization of combining ability in plant breeding. Biom Biostat Int J. 2016. № 4(1). Р.1–22. DOI: 10.15406/bbij.2016.04.00085

Кулик А.Г. Генетические основы построения процесса селекции гетерозисных гибридов сахарной свеклы. Новітні агротехнології: теорія і практика: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (м. Київ, 11 липня 2017 р.). Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. С. 206–207.

Лейбович О.С., Кулік О.Г., Борисов Д.В. Вивчення ЧС ліній та запилювачів – компонентів гібридів цукрових буряків за програмою «Бетаінтеркрос». Зб. наук. праць ІЦБ УААН. 2005. Вип. 8. С. 22–26.

 Лейбович А.С.,Борисов Т.О., Борисова Л.В., Шрамко Л.П. Нові гібриди буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) та методика їх селекції. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2013. № 1. С. 35–37.

Роїк М.В., Гізбуллін Н.Г., Сінченко В.М., Присяжнюк О.І. та ін. Методики проведення досліджень у буряківництві. За. ред. М.В. Роїка та Н.Г. Гізбулліна. Київ: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. 374 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.Copyright (c) 2019 С. Г. Труш, О. О. Парфенюк, Л. О. Баланюк, В. М. Татарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)