DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.207167

Моделювання процесу та параметрів аеросепарації сумішей насіння гібридів кукурудзи

М. Ya. Kyrpa, S. A. Skotar, D. V. Kovaliov

Анотація


Уперше визначено особливості розподілу насіння гібридів кукурудзи на фракції у способах вертикальної і горизонтальної аеросепарації за ознаками парусності насінини. Від вертикальної формуються дві фракції різної якості, від горизонтальної три, між якими перша і друга, практично, однакові, а третя «легка» має низьку схожість і продуктивність. Співвідношення фракцій (вихід) становило при вертикальній аеросепарації 70 і 30 %, при горизонтальній 5, 80 і 15 %.  Аеросепрацію пропонується проводити для очищення і відбору найменш якісних фракцій насіння гібридів кукурудзи. Для подальшого сортування і калібрування посівного матеріалу рекомендується його ситове чи гравітаційне сепарування за ознаками лінійного розміру і маси насінини.


Ключові слова


кукурудза; суміш насіння; аеросепарація; характеристика фракцій; схожість; врожайність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Telengator МA, Ukolov VS, Tsetsinovskiy VM. Grain seed treatment. Мoscow: Kolos, 1972. 271 p.

Telengator МA, Ukolov VS, Kuzmin II. Seed processing and storage. Мoscow: Kolos, 1980: 272 p.

Kyrpa NYa. Principles and methods of separation of grain masses. Khraneniye i pererabotka zerna. 2011; 4: 33–36.

Havryliuk MM. Seed and seed science. Кyiv: Agrarna nauka, 2007. 216 р.

Kindruk MO, Sokolov VM, Vyshnevskyy VV. Seeds with the basics of seed science. Kyiv: Agrarna Nauka, 2012. 264 р.

Dziubetskiy BV, Cherchel VYu, Kirpa MYa, Aldoshin AV, Satarova TM, Cherenkov AV, Liashenko NO, Bodenko NA. Maize seed production. Кyiv: Agrarna nauka, 2019/ 200 р.

Husiev VA, Dudaryev IM, Tokarchuk MV. Overview of bulk material separator designs. Silskohospodarski mashyny. 2019; 42: 20–28.

Datsyshyn OV, Tkachuk AI, Hvozdyev OV. Technological equipment for grain processing and oil production. Vinnytsia: Nova Knyga, 2008/ 488 р.

Kyrpa NYa, Skotar SO. Features of corn grain separation. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN. 2007; 30: 127–132.

Kyrpa MYa, Skotar SO, Shyshkina OYu. Evaluation of maize seed separation methods and their cost-effectiveness. Khraneniye i pererabotka zerna. 2009; 9(123): 25–28.

Kyrpa MYa, Kovaliov DV. Methods of separating seed mixtures in the process of their post-harvest processing (for example corn). Sel. Nasinn. 2018; 113: 201–208. DOI: 10.30385/2413-7510.2018.134379.

Kyrpa NYa, Skotar SO. Aerial separation of corn seeds and methods for determining its parameters. Sel. Nasinn. 2012; 101: 239–246. DOI: 10.30385/2413-7510.2012.59764.

Kolodiy OS, Kiurchev SV, Melnyk KL. The results of the study of the shape and parameters of the feeder distribution device of the pneumogravity separator of sunflower seeds. Inzheneriya pryrodokorystuvannia. 2016; 2(6): 52–57

Kiurchev SV, Kolodíy OS. The results of the study of the rational size of the vertical aspiration channel of the separator of agricultural seeds. Mekhanizatsiya silskohospodarskoho vyrobnytstva. Visnyk KHNTUSH im. P. Vasylenka. 2014; 148(1): 56–63.

Kotov BSh, Pantsyr YuI, Herasymchuk ID. Increasing the efficiency of seed fractionation by a complex of aerodynamic and electrical properties. Energetyka i avtomatyka. 2018; 5: 82–90.

Volozhaninov S, Zavaliy A, Kuzovkin O. Aerodynamic separation of crops in small-sized devices. Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. 2014; 5: 163–170.

Stepanenko SP, Kotov BI. Basic conceptual provisions of pneumatic fractionation of grain materials. Mekhanizatsiya ta elektryfikatsiya siliskoho hospodarstva. 2018; 8(107): 80–88. DOI: 10.37204/0131-2189.

Yermak VP, Bohdanov YEV, Ilchenko AA. Investigation of the rational speed of air flow on the surface of the working body of the aerodynamic separator. Current challenges in the improvement of technical systems and technological livestock raising. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva im. Petra Vasylenka. 2011; 108: 108–111.

Lebid YeM, Tsykov VS, Pashchenko YuM. Methods of conducting field experiments with maize. Dnipropetrovsk, 2008. 27 р.

Kуrpa MYa, Cherchel VYu, Skotar SO, Bazileva YuS. Methods for determining the sowing quality of corn hybrid seeds. Agrarna nauka–vyrobnytstvu. 2017; 3: 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Теленгатор М.А., Уколов В.С., Цециновский В.М. Обработка семян зерновых культур. М.: Колос, 1972. 271 с.

Теленгатор М.А., Уколов В.С., Уколов И.И. Обработка и хранение семян. М.: Колос, 1980. 272 с.

Кирпа Н.Я. Принцы способы сепарирования зерновых масс. Хранение и переработка зерна. 2011. № 4. С. 33–36.

Гаврилюк М.М. Насінництво й насіннєзнавство польових культур. Київ: Аграрна наука, 2007. 216 с.

Кіндрук М.О., Соколов В.М., Вишневський В.В. Насінництво з основами насіннєзнавства. К.: Аграрна наука, 2012. 264 с.

Дзюбецький Б.В., Черчель В.Ю., Кирпа М.Я., Алдошин А.В., Сатарова Т.М., Черенков А. В., Ляшенко Н. О., Боденко Н. А. Насінництво кукурудзи: навч. посіб. К.: Аграрна наука. 2019. 200 с.

Гусєв В.А., Дударєв І.М., Токарчук М.В. Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини. 2019. № 42 С. 20–28.

Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гвоздєв О.В. Технологічне обладнання для переробки зерна та виробництва олії. Вінниця: Нова Книга, 2008. 488 с.

Кирпа М.Я., Скотар С.О. Особливості сепарування насіння кукурудзи. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. 2007. № 30. С. 127–132.

Кирпа М.Я., Скотар С.О., Шишкіна О.Ю. Оцінка способів сепарування насіння кукурудзи та їх економічної ефективності. Хранение и переработка зерна. 2009. №9(123). С. 25–28.

Кирпа М.Я., Ковальов Д.В. Способи сепарування сумішей насіння в процесах їх післязбиральної обробки (на прикладі кукурудзи). Селекція і насінництво. 2018. Вип. 113. С. 201–208. DOI: 10.30385/2413-7510.2018.134379.

Кирпа М.Я., Скотар С.О. Повітряне сепарування насіння кукурудзи та методика визначення його параметрів. Селекція і насінництво. 2012. Вип 101. С. 239–246. DOI: 10.30385/2413-7510.2012.59764.

Колодій О.С., Кюрчев С.В., Мельник К.Л. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшнику. Інженерія природокористування. 2016. №2(6). С. 52–57.

Кюрчев С.В., Колодій О.С. Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільськогосподарських культур. Механізація сільського господарства, виробництво. Вісник ХНТУСН ім. П. Василенка. 2014 № 148. Т. 1. С. 56–63.

Котовська Б.Ш., Панцир Ю.І., Герасимчук І.Д. Підвищення ефективності фракціювання насіннєвих матеріалів за комплексом аеродинамічних і електричних властивостей. Енергетика та автоматика. 2018. № 5 С. 82–90 DOI: 10.31548/energiya2018.05.082.

Volozhaninov S., Zavaliy A., Kuzovkin O. Aerodynamic separation of crops in small-sized devices. Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture. 2014. № 5. Р. 163–170.

Степаненко С.П., Котов Б.І. Основні концептуальні положення пневматичного фракціонування зернових матеріалів. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2018. Вип. 8(107). С. 80–88. DOI: 10.37204/0131-2189.

Єрмак В.П., Богданов Є.В., Ільченко А.А. Дослідження раціональної швидкості потоку повітря на поверхні робочого тіла аеродинамічного сепаратора. Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем та технологічного тваринництва. Вісник Харківського національного технічного університету ім. Петра Василенка. 2011. № 108. С. 108–111.

Лебідь Є.М., Циков В.С., Пащенко Ю.М. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою: методичні рекомендації. Дніпропетровськ, 2008. 27 с.

Кирпа М.Я., Черчель С.О., Скотар С.О., Базілєва Ю.С. Методика визначення посівної якості насіння гібридів кукурудзи. Київ: Аграрна наука, 2017. № 3. С. 17.Copyright (c) 2020 М. Ya. Kyrpa, S. A. Skotar, D. V. Kovaliov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)