DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.41992

Здатність вихідного матеріалу до утворення перспективних ліній і сортів ячменю ярого

Н. І. Васько, О. Є. Важеніна, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, Г. С. Шевченко

Анотація


В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН проведено аналіз результативності схрещування 141 зразка робочої колекції ячменю ярого. Визначено ефективність використання вихідного матеріалу у створенні перспективних ліній і нових сортів, переданих до державного сортовипробування. Встановлено, що за часткою сортів серед перспективних ліній найбільш ефективними в схрещуваннях були вихідні форми Звершення, Харківський 99, Добродій, Pasadena, Tolar, Харківський 112, Гранал, Гама, Екзотик, Спомин, ІR 7099, Цезар, Ефект, Джерело, Бадьорий.


Ключові слова


Ячмінь ярий; вихідний матеріал; схрещування; сорт; лінія; сортовипробування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bjornstad A, Gronnerod S, Patil V, Skinnes H, MacKey J. 2000. Genetic analysis of re-sistance to barley scald (Rhynchosporium secalis) in the Ethiopian donor lines “Abissini-an”, “Steudelli”, “Jet”, “Nigrinudum” c. i. 2222. Barley Genetics VIII. Australia. 2. Chrpova J, Šip V, Štočkova L, Stemberkova L, Tvarůžek L. 2011. Resistance to Fusarium head blight in spring barley. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 47(2):58–63. 3. Vasko NI, Kozachenko MR, Zvyagintseva AN. 2012. Barley: methodjljgical approaches and results of breeding for resistance to major diseases and pests. Breeding principles of field crops for resistance to hazardous organisms. Study guide edited by Kirichenko VV, Petrenkova VP. Kharkiv. p. 129–137. 4. Newbigin E, Bacic A, Landridge P, Fincher G. 2004. Functional genomics in the produc-tivity and end-use quality of barley. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 40:107. 5. Barr A, Eglinton J, Collins H. Vassos E, Roumeliotis S. 2004. QTL for malting quality – a 25 piece Puzzle. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 40:39. 6. Kosař K, Psota V, Mikyška A. 2004. Barley varieties suitable for production of the Czech-type beer. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 40:137–139. 7. Kopchyk ZM. 2008. The problems of the malting barley in the Western Region of Ukraine. Institute of Plant Breeding and Genetics – National Center of Seed and Variety studies. Odessa. 12(52):126–137. 8. Belskaya GV. 2007. Malting barley quality sources to be used in breeding programs in the Central Black Soil Belt of Russia. Current principles and metods of barley breeding. Kras-nodar. p. 165–167. 9. Linchevskiy AA. 2008. 92 years of barley breeding of Plant Breeding end Genetical Insti-tute. Institute of Plant Breeding and Genetics – National Center of Seed and Variety stud-ies. Odessa, 12(52):24–49. 10. Tishkov NI, Tishkov DN. 2007. Recombining ability of the basic source material in the Soutern Urale spring barley breeding programs. Current principles and metods of barley breeding.Krasnodar. p. 100–107. 11. Loskutov IG, Kovaleva ON. 2007. Sources of economic traits for barley breeding. Current principles and metods of barley breeding.Krasnodar, p. 129–133. 12. Levshtanov SA, Palapina AN. 2007. Use of collection material for breeding early-maturing spring barley varieties. Current principles and metods of barley breeding. Krasnodar, p. 134–138. 13. Trofimovskaya AYa. 1972. Barley. Leningrad. Kolos. P. 296. 14. 1990. Flora of cultivated plants. Barley. Leningrad:Agropromizdat, II(2):424. 15. Kozachenko MR, Vasko NI, Zayika OV. 2008. Isolation of valuable lines of spring barley at different stages of breeding process. Selektsia i nasinnytstvo 95:31–40. 16. Korff M, Wang H, Leon J, Pillen K. 2004. AB-QTL analysis in spring barley. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 40:67. 17. Carik M, Appels R, Hunter A. Schibeci D, Bellgard M. 2004. A consensus genetic map of barley. Czech Jour of Genetics and Plant Breeding 40:42. 18. Lekeš J. 1996. Barley genetic resources and breeding. In: Proceed. V IOC and VII IBGS, Canada, (1) p. 191–193. 19. Wiebe GA 1973. Selection. Barley. Moskva:Kolos, p. 177–199. 20. Kozachenko MR, Vasko NI, Solonechna OV, Solonechniy PN, Ivanova NV, Litvinova IV, Naumov AG. 2012. Breeding and genetic studies of spring barley. Kharkiv, p. 444. 21. Solonechniy PN, Kozachenko MR, Vasko NI. 2011. Widening of spring barley genetic diversity as a results of recombinations of various varietal and quantitative traits. Plant genetic resources 9:138–147. 22. Syukov VV. 2007. Methods of selection of parental pairs for hybridization in self-pollinating plants. Samara, p. 84. 23. Nuehn M. 2005. Optimum number of crosses and progeny per cross in breeding selfferti-lizing crops. II. Numerical results based on expected selection responses (general case). Cereal Res Commun 33 (2–3):501–508.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Genetic analysis of resistance to barley scald (Rhynchosporium secalis) in the Ethiopian donor lines “Abissinian”, “Steudelli”, “Jet”, “Nigrinudum” c. i. 2222 / [A. Bjornstad, S. Gronnerod, V. Patil, H. Skinnes, J. MacKey]. – Barley Genetics VIII. – Australia, 2000. 2. Resistance to Fusarium head blight in spring barley / [J. Chrpova, V. Šip, L. Štočkova, L. Stemberkova, L. Tvarůžek] – Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2011. – V. 47 (2). – P. 58–63. 3. Васько Н. І. Ячмінь: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб та шкідників / Н.І. Васько, М. Р. Козаченко, А. М. Звягінцева // Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів. Навчальний посібник. За ред. В. В. Кириченка, В. П. Петренкової. – Харків. – 2012 р. – С. 129–137. 4. Functional genomics in the productivity and end-use quality of barley / [E. Newbigin, A. Bacic, P. Landridge, G. Fincher]. – Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2004. – V. 40. – P. 107. 5. QTL for malting quality – a 25 piece Puzzle / [Barr, J. Eglinton, H. Collins, E. Vassos, S. Roumeliotis]. – Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2004. – V. 40. – P. 39. 6. Kosař K. Barley varieties suinable for production of the Czech-type beer / K. Kosař, V. Psota, A. Mikyška // Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2004. – V. 40. – P. 137–139. 7. Копчик З. М. Проблеми пивоварного ячменю в Західному регіоні України / З. М. Копчик // Зб. наук. праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2008. – Вип. 12 (52). – С. 126–137. 8. Бельская Г. В. Источники пивоваренных качеств ячменя для селекции в условиях ЦЧЗ / Г. В. Бельская // Современные принципы и методы селекции ячменя. – Краснодар, 2007. – С. 165–167. 9. Лінчевський А. А. 92 роки селекції ячменю / А. А. Лінчевський // Зб. наук. праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2008. – Вип. 12 (52). – С. 24–49. 10. Тишков Н. И. О рекомбинационной способности базового исходного материала в селекции ярового ячменя на Южном Урале / Н. И. Тишков, Д. Н. Тишков // Современные принципы и методы селекции ячменя. – Краснодар, 2007. – С. 100–107. 11. Лоскутов И. Г. Источники хозяйственно ценных признаков для селекции ячменя / И. Г. Лоскутов, О. Н. Ковалева // Современные принципы и методы селекции ячменя. – Краснодар, 2007. – С. 129–133. 12. Левштанов С. А. Использование коллекционного материала для селекции скороспелых сортов ярового ячменя / С. А. Левштанов, А. Н. Палапина // Современные принципы и методы селекции ячменя. – Краснодар, 2007. – С. 134–138. 13. Трофимовская А. Я. Ячмень / А. Я. Трофимовская. – Л.: Колос, 1972. – 296 с. 14. Культурная флора СССР. Ячмень / под. рук. В. И. Кривченко. – Л., ЛО: Агропромиздат, 1990. – Т. II. – Ч. 2. – 424 с. 15. Козаченко М. Р. Виділення цінних ліній ярого ячменю на різних етапах селекційного процесу / М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. В. Заїка // Селекція і насінництво. – Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2008. − Вип. 95. – С. 31–40. 16. AB-QTL analysis in spring barley / [M. Korff, H. Wang, J. Leon, K. Pillen]. – Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2004. – V. 40. – P. 67. 17. A consensus genetic map of barley / [M. Carik, R. Appels, A. Hunter, D. Schibeci, M. Bellgard]. – Czech Jour. of Genetics and Plant Breeding. – 2004. – V. 40. – P. 42. 18. Lekeš J. Barley genetic resources and breeding / J. Lekeš // In Proceed. V IOC and VII IBGS. – Canada, 1996. – V. 1. – P. 191–193. 19. Вибе Г. А. Селекция / Г. А. Вибе // Ячмень [пер. с англ. Ю. С. Демина], под ред. Г. Ф. Никитенко. – М.: Колос, 1973. – С. 177–199. 20. Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого / [М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, Солонечна О. В. Солонечний П. М., Іванова Н. В., Литвинова І. В., Наумов О. Г. ] // Наукове видання за ред. Козаченка М. Р. – Харків, 2012. – 444 с. 21. Солонечний П. М. Розширення генетичного різноманіття ячменю ярого в результаті рекомбінації різновиднісних і кількісних ознак / П. М. Солонечний, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько // Генетичні ресурси рослин. – Харків, 2011. – № 9. – С. 138–147. 22. Сюков В. В. Методы подбора родительських пар для гибридизации у самоопыляющихся растений / В. В. Сюков. – Самара: НЕЦ, 2007. – 84 с. 23. Nuehn M. Optimum number of crosses and progeny per cross in breeding selffertilizing crops. II. Numerical results based on expected selection responses (general case) / M. Nuehn // Cereal Res. Commun. – Univ. of Kiel, 2005. – V. 33. – № 2–3. – P. 501–508.






Copyright (c) 2015 Надія Іванівна Васько, О. Є. Важеніна, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, Г. С. Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)