DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42058

Комбінаційна здатність сортів пшениці м’якої озимої

О. О. Четверик, А. Ф. Звягін, М. Р. Козаченко

Анотація


У лабораторії селекції і фізіології озимої пшениці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН у 2012-2013 рр. досліджено комбінаційну здатність сортів пшениці м’якої озимої за кількісними ознаками рослин у F1 гібридів, одержаних за схемою топкросів.

Установлено високий і низький рівень ефектів загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) материнських сортів за певними ознаками в F1, що відповідає більшій чи меншій кількості генів, які позитивно визначають рівень показників ознак. Визначено неоднакове співвідношення значень варіанс ЗКЗ і специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) материнських сортів з перевищенням значень варіанс ЗКЗ за два роки. Це пов’язано з переважанням адитивних ефектів генів, тобто з доцільністю доборів за фенотипом. Визначено співвідношення варіанс ЗКЗ і СКЗ з перевищенням значень варіанс СКЗ, що свідчить про переважання неадитивних ефектів генів і необхідність доборів за генотипом. Установлено високі та низькі ефекти СКЗ сортів за ознакою продуктивність рослин у F1.


Ключові слова


Пшениця м’яка озима; сорт; топкрос; F1; ознака рослини; загальна (ЗКЗ) і специфічна (СКЗ) комбінаційна здатність; варіанса ЗКЗ і СКЗ; адитивні та неадитивні ефекти генів

Повний текст:

PDF

Посилання


Griffing BA. 1956. Generalized treatment of use of diallel crosses in quantstative inheritance. Heredity. 10:31-50.

Hayman B. The theory and analysis of diallel crosses. Genetics. 39(2):789-809.

Müntzing A. 1967. Genetics basic and applied. Moskva. 610 p.

Wiliams U. 1968. Genetic principles of plant breeding. Moskva: Kolos. 448 p.

Fedin MA, Silis DYa, Smiriaiev AV. 1980. Statistical methods of genetic analysis. Мoskva: Kolos. 207 p.

Phillips M, Devidson D, Veyhe H. 1934. Study on wheat straw lignin in connection with lodging. Nathure. 4:95-96.

Usikova AA. 1975. Study of genetic properties of spring barley varieties using crosses was. Cytology and genetics. 9(2):110-115.

Kozachenko MR, Zayika OV, Vasko NI. 2008. Peculiarities of current soft spring barley sorts by combining ability and ecological stability of topcross F1 and F2 hybrids. Zroshuvane zemlerobstvo. 50. p. 149-163.

Dospekhov BA. 1985. Technique of field experience (the basics of statistical processing of the results of research). Moskva: Agropromizdat. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Griffing B. A. Generalized treatment of use of diallel crosses in quantstative inheritance / B. A. Griffing // Heredity. – 1956. – V. 10. – P. 31-50.

2. Hayman B. The theory and analysis of diallel crosses / B. Hayman // Genetics. – 1954. – V. 39, № 2. − P. 789-809.

3. Мюнтцинг А. Генетика общая и прикладная / А. Мюнтцинг: [Пер. с англ.; Под ред. В. Н. Столетова]. – М.: Мир, 1967. – 610 с.

4. Уильямс У. Генетические основы селекции растений / У. Уильямс. – М: Колос, 1968. – 448 с.

5. Федин М. А. Статистические методы генетического анализа / М. А. Федин, Д. Я. Силис, А. В. Смиряев. М.: Колос, 1980. – 207 с.

6. Филлипс М. Исследования над лигнином пшеничной соломы в связи с полеганием / М. Филлипс, Д. Девидсон, Х. Вейхе // Природа. – 1934. – № 4. – С. 95-96.

7. Усикова А. А. Изучение генетических свойств сортов ярового ячменя с использованием диалельных скрещиваний / А. А. Усикова // Цитология и генетика. – 1975. – Т. 9, № 2. – С. 110-115.

8. Козаченко М. Р. Особливості сучасних сортів ячменю ярого за комбінаційною здатністю в F1 і F2 топкросних гібридів та їх екологічною стабільністю / М. Р. Козаченко, О. В. Заїка, Н. І. Васько // Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний збірник. – Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 50. – С. 149-163.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.Copyright (c) 2015 О. О. Четверик, А. Ф. Звягін, М. Р. Козаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)