DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42142

Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на урожайність та якість насіння сучасних сортів сої

М. В. Кушнір

Анотація


Висвітлено особливості формування урожайності і якості насіння сої залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень сортів різних груп стиглості в умовах Лісостепу України. Встановлено сильний кореляційний зв'язок між урожайністю і вмістом сирого протеїну та сильний обернений зв'язок між вмістом сирого протеїну і жиру в насінні сої.


Ключові слова


Соя; сорт; передпосівна обробка; позакореневе підживлення; урожайність; якість насіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryabukha SS.. Productivity and biochemical seed quality of soybean breeding material. Selektsia I nasinnitstvo. 2014; 105:188-193.

Babich A, Babich - Poberezhna AA. Selection, production, trade and use of soy in the world. Kyiv: Agrarna nauka; 2011. 548 p.

Khamakov HA. Yield and quality of seeds of leguminous depending on the varietal characteristics and conditions of cultivation. Zernovoie khoziaystvo. 2006; 4:30-31.

Glupak ZI. Yield and quality of soybean seeds depending on sowing time and depth of seeding in terms of the northeastern steppes of Ukraine. Bulletin Sumy National Agrarian University. 2011; 4:126-132.

Patyka VP, Panchenko GM, Zaritsky M. Agricultural Microbiology to assist agricultural production. Zhitomir; 2001. 57 p.

Babich AA. The problem of protein: current status and perspectives of production and use of soy. Kormi I kormovirobnitstvo. 1992; 33:3-13.

Babich AA. Soybean Field Ukraine. Agronom. 2010; 1:174-178.

Ermakov AI. Methods of biochemical studies of plants. Kyiv : Agropromizdat. 1987. 430 p.

Babich A. The methodology of the experiments on fodder production. Vinnitsa: 1994. 87 p.

Marymov DI. Instructions for laboratories State Agrochemical Service Analysis feed. 1987. 56 p.

Sichkar V. Soybean varieties of chemical and technological features of the corn. Zerno I khlib. 1999; 2:27.

Babich A. Effect of methods of cultivation technology on the content of crude protein in grain of soybean. Kormi I kormovirobnitstvo. 2001; 47:94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рябуха С. С. Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої /
С. С. Рябуха, П. В. Чернишенко, О. О. Посилаєва, Л. Г. Серикова // Селекція і насінництво. – 2014. - Вип. 105. – С. 188-193.

2. Бабич А. О. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі / А. О. Бабич, А. А. Бабич – Побережна. – К.: Аграрна наука, 2011. – 548 с.

3. Хамаков Х. А. Урожай и качество семян зернобобовых в зависимости от сортовых особенностей и условий возделывания / Х. А. Хамаков // Зерновое хозяйство. – 2006. –
№ 4. – С. 30-31.

4. Глупак З. І. Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби та глибини загортання насіння в умовах північно-східного Лісостепу України / З. І. Глупак // Вісник СНАУ. – 2011. – Вип. 4. – С. 126-132.

5. Сільськогосподарська мікробіологія на допомогу аграрному виробництву: зб. наук. розробок / В. П. Патика, Г. М. Панченко, М. М. Зарицький . – Чернігів, 2001. – 57 с.

6. Бабич А. О. Проблема білка: сучасний стан, перспективи виробництва і використання сої / А. О. Бабич // Корми і кормовиробництво. – 1992. – Вип. 33. – С. 3-13.

7. Бабич А. О. Соєве поле України / А. О. Бабич // Агроном : Науково-виробничий журнал. – 2010. – № 1. – С. 174-178.

8. Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений / А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, Н. П. Ярош и др.: под ред. А. И. Ермакова // 3-е изд., перераб. и доп. – Агропромиздат. Ленинградское отд-ние, 1987. – 430с.

9. Бабич А. О. Методика проведення дослідів по кормовиробництву / Під ред А. О. Бабича // Вінниця, 1994. – 87с.

10. Марымов Д. И. Инструкция для лабораторий Государственной агрохимической службы по анализу кормов / Д. И. Марымов, И. С. Шумилин, Г. И. Горикова и др. // ЦИНАО – М., 1978. – 56с.

11. Січкар В. Сорти сої про хіміко-технологічні особливості цього збіжжя / В. Січкар,
В. Адамовська, В. Шерстобитов // Зерно і хліб. – 1999. – № 2. – С. 27.

12. Бабич А. О. Вплив прийомів технології вирощування на вміст сирого білка в зерні сої // А. О. Бабич, М. Л. Новохацький // Корми і кормовиробництво. – 2001. – № 47. – 94 с.. Copyright (c) 2015 М. В. Кушнір

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)