DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2014.42147

Формування врожайності зерна інтенсивних сортів озимих колосових культур після попередників соняшник та соя

С. І. Попов, Г. К. Фурсова, С. В. Авраменко

Анотація


Наведено результати вивчення формування врожайності зерна інтенсивних сортів озимих колосових культур – пшениці, тритикале й жита після попередників соя та соняшник за різних норм мінерального удобрення. Встановлено, що за оптимізації мінерального живлення та сприятливих умов вологозабезпечення урожайність зерна озимих колосових культур після соняшника може бути на рівні урожайності по сої і вище. 


Ключові слова


Озимі колосові культури; урожайність зерна; попередники соя та соняшник; система мінерального удобрення

Повний текст:

PDF

Посилання


Chmir SM. Changes in the structure of crop acreage in Ukraine. Visnik agrarnoiy nayki. 2007; 6:70–72.

Likhochvor VV, Petrichenko VF, Ivashchuk PV. Grain production. Lviv: Ukrainski tekhnologii; 2008. 624 p.

Likhochvor VV. Resource-saving technology for winter wheat growing for conditions in the Western Ukraine. Lviv: Ukrainski tekhnologii; 1997. 204 p.

Buligin SYu. Current status and prospects of soil protection from degradation. Collection of scientific papers of the Institute of Agriculture. 1999; 4:40–44.

Sayko VF. Increasing production of winter wheat grain and improving technology of its cultivation. Vestnik selskokhoziaystvennoy nauki. 1987; 8:44–51.

Kononiuk LM. Winter wheat yield capacity with different cultivation technologies in the Forest-Steppe. 2004; 1:48–53

Sayko VF. Domestic grain farming. Many talks, little efficiency. Zerno I khlib. 2005; 3:6–7.

Zheliazkov OI. Formation of winter wheat grain quality parameters depending on predecessors, sowing schedule and seeding norms of in the cis-Sivash area. Bulletin of the Institute of Grain Farming. 2011; 40:175–179.

Popov SI. Formation of winter wheat grain yield and quality in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Agrobioljgia. 2009; 1(64):128–137.

Avramenko SV. Increasing yield capacity of winter and spring spiked cereals with different cultivation technologies in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. [dissertation]. [Kharkiv, (Ukraine)] : Plant Production Institute nd. a. Yuriev VYa of NAAS; 2010.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moskva: Kolos; 1979. 416 р.

Litun PP, Kostromitin VM, Bondarenko LV. Guidelines for studying varietal agrotechnics in breeding centers. Мoskva; 1984. 15 p.

Kostromitin VM. Agroecology-based formation of varietal structure of spiked cereals. Visnik agrarnoiy nayki. 2002; 4:26-29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Чмирь С. М. Зміни у структурі посівних площ в Україні / С. М. Чмирь // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 6. – С. 70-72.

2.  Лихочвор В. В. Зерновиробництво / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко, П. В. Іващук. – Львів : НВФ «Українські технології», 2008. – 624 с.

3. Лихочвор В. В. Ресурсоощадна технологія вирощування озимої пшениці для умов Західної України / В. В. Лихочвор. – Львів : Українські технології, 1997. – 204 с.

4. Булигін С. Ю. Сучасний стан та перспективи захисту грунтів від деградації / С. Ю. Булигін // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – 1999. – Вип. 4. – С. 40-44.

5. Сайко В. Ф. Увеличение производства зерна озимой пшеницы и совершенствование технологий ее возделывания / В. Ф. Сайко // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1987. – № 8. – С. 44-51.

6. Кононюк Л. М. Урожайність озимої пшениці за різних технологій вирощування в умовах Лісостепу / Л. М. Кононюк // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – 2004. – Вип. 1. – С. 48-53

7. Сайко В. Ф. Вітчизняне зернове господарство. Розмов багато, ефективності – мало / В. Ф. Сайко // Зерно і хліб. – 2005. – № 3. – С. 6-7.

8. Желязков О.І. Формування показників якості зерна пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та норм висіву насіння в Присивашші / О.І. Желязков // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – 2011. – № 40. – С. 175-179.

9. Попов С. І. Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці  в умовах східної частини Лісостепу України / С. І. Попов // Агробіологія. – 2009. – Вип. 1 (64). – С. 128-137.

10. Авраменко С. В. Підвищення урожайності озимих та ярих зернових колосових культур за різних технологій вирощування в умовах східної частини Лісостепу України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Сергій Володимирович Авраменко. – Х., 2010. – 244 с.

11.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М.: “Колос”, 1979. – 416 с.

12. Литун П. П. Методические рекомендации по изучению сортовой агротехники в селекцентрах / П. П. Литун, В. М. Костромитин, Л. В. Бондаренко // ВАСХНИЛ. М., 1984. – 15 с.

13. Костромітін В. М. Формування сортової структури зернових колосових культур за агроекологічним принципом / В. М. Костромітін // Вісник аграрної науки УААН. – 2002. – №4.,– С. 26-29.Copyright (c) 2015 С. І. Попов, Г. К. Фурсова, С. В. Авраменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)