DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.54052

Урожайні властивості та посівні якості насіння сої за дії сучасних гербіцидів

А. Р. Гутянський, Є. Ю. Огурцов, І. І. Клименко, М. С. Волошина

Анотація


Встановлено істотні відмінності дії сучасних гербіцидів на урожайність та посівні якості насіння сої. Найбільшу врожайність сої серед ґрунтових гербіцидів забезпечував Харнес, а післясходових – бакові суміші Набоб + Фабіан + Міура та Набоб + Фюзілад Форте 150 ЕС. Застосування Фабіану до сходів і по сходах у баковій суміші з грамініцидами Фюзілад Форте 150 ЕС, Пантера і Міура негативно впливало на енергію проростання вирощеного насіння сої. Не виявлено істотного впливу гербіцидів на лабораторну схожість насіння сої.


Ключові слова


соя; насіння; енергія проростання; лабораторна схожість; гербіциди; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasilovets YuG, Zuza VS, Petrenkova VP, Kyrychenko VV. Optimization of the integrated protection of field crops. In: Kyrychenko VV, Krasilovets YuG, editors. Kharkiv; 2006. P. 116–130.

Gutianskiy RA. Competitiveness of soybean varieties with various length of the growing period in relation to weeds. Selektsiia I nasinnitstvo. 2008; 95:266–272.

A list of pesticides and agrochemicals permitted for use in Ukraine. Department of Ecological Safety. Кyiv: ТОV «Yunivest Media»; 2010. 543 p.

Addendums to the list of pesticides and agrochemicals permitted for use in Ukraine. Special issue of the journal "Propozythia.” Department of Ecological Safety. Кyiv: ТОV «Yunivest Media»; 2011. 367 p.

Ivashchenko, OO. Herbology reserves. Proceeding of the ІV Scientific-theoretical conference of the Ukrainian Scientific Society of Herbologists; 2004 Mars 3–4; Кyiv; 2004. P. 3–10.

Borona VP, Zadorozhniy VS, Karasevych VV, Chekaliuk TM. Борона В. П. Protection of soybean crops from weeds in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats of Institute of crops bioenergetic and beet sugar of NAAS. Special issue Weeds, peculiarities of their biology and management systems in agricultural crops. Кyiv: Kolobig Phenix; 2012. P. 23–27.

Gutianskiy, RA. Soybean seed yield and quality upon combining chemical and agrotechnical measures to combat weeds in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine [dissertation]. Kharkiv (Ukraine); 2010.

Gutianskiy RA, Ogurtsov YuYe, Klymenko II et al. Herbicides in soybean seed crops. Nasinnitstvo. 2012; 4:4–6.

Scientifically based soil management system of the Kharkiv region. 2th еd. Kharkiv: Oblpoligrafizdat; 1988. 347 p.

DSTU 4138-2002. Agricultural seeds. Methods for analyzing the germination capacity of seeds. {Effective of 2002.12.02]. Кyiv: State Committee of Ukraine; 2002. P. 10–14.

Dospekhov, BA. Methods of field experience. Мoscow: Коlos; 1979. 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур (довідник) [Текст] / Ю. Г. Красиловець, В. С. Зуза, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко; за ред. В. В. Кириченка, Ю. Г. Красиловця. – Х.: Магда LTD, 2006. – С. 116–130.

2. Гутянський, Р. А. Конкурентоспроможність сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду у відношенні до бур’янів [Текст] / Р. А. Гутянський // Селекція і насінництво. – 2008. – Вип. 95. – С. 266–272.

3. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні [Текст]: офіц. вид. / Департамент екологічної безпеки. – К.: ТОВ «Юнівест Медіа», 2010. – 543 с.

4. Доповнення до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні [Текст]: спец. випуск журналу «Пропозиція» / Департамент екологічної безпеки. – К.: ТОВ «Юнівест Медіа», 2011. – 367 с.

5. Іващенко, О. О. Резерви гербології [Текст] / О. О. Іващенко // Матеріали ІV-ї науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів (3–4 березня 2004 р., м. Київ) – К.: Колобіг. – 2004. – С. 3–10.

6. Борона, В. П. Захист посівів сої від бур’янів в правобережному Лісостепу України [Текст] / В. П. Борона, В. С. Задорожний, В. В. Карасевич, Т. М. Чекалюк // Зб. наук. праць ІБЕКіЦБ НААН. Спец. випуск. Бур’яни, особливості їх біології та систем контролювання у посівах сільськогосподарських культур. – К.: «Колобіг» Фенікс, 2012. – С. 23–27.

7. Гутянський, Р. А. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України [Текст]: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Р. А. Гутянський. – Х., 2010. – 20 с.

8. Гутянський, Р. А. Гербіциди на насіннєвих посівах сої [Текст] / Р. А. Гутянський, Ю. Є. Огурцов, І. І. Клименко та ін. // Насінництво. – 2012. – № 4 – С. 4–6.

9. Научно обоснованная система земледелия Харьковской области [Текст]. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Х.: Облполиграфиздат, 1988. – 347 с.

10. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи аналізування схожості насіння [Текст]: – Чинний від 2002-12-02. – К.: Держспоживстандарт України, 2002. – С. 10–14.

11. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: учебн. пособ. [Текст] / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.Copyright (c) 2015 А. Р. Гутянський, Є. Ю. Огурцов, І. І. Клименко, М. С. Волошина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)