DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.54053

Мінливість якості насіння кукурудзи залежно від її післязбиральної обробки

Я. М. Кирпа, М. Л. Бондарь

Анотація


Виявлено вплив технологічних операцій післязбиральної обробки на посівні та врожайні властивості насіння гібридів і самозапиленої лінії кукурудзи. В умовах заводу найбільшою мірою якість погіршувалась на операціях обмолоту качанів та очищення-сортування насіння, які потребують удосконалення та технічної модернізації. Встановлено основні причини погіршення якості (травмування насіння і домішок самообрушу), а також сортові особливості гібридів із різною стійкістю в процесі обробки.


Ключові слова


кукурудза; післязбиральна обробка на заводі; схожість та урожайність насіння; гібрид; самозапилена лінія

Повний текст:

PDF

Посилання


Telengator MA, Ukolov VS, Tikhonov LI et al. Instructions for treatment of corn hybrid and variety seeds at plants. Moscow; 1971. 84 p.

Naumenko AI, Kirpa NYa, Voloshchuk AT et al. Guidelines for processing, drying and storing seeds of parental forms of corn hybrids in commercial seed production. Moscow; 1990. 36 p.

DSTU 4138-2002. Agricultural seeds. Methods for determining quality. [Effective as of 01.01.2004]. Kуiv: State Committee of Ukraine; 2003. 173 p.

Swan EM, Tsykov VS, Pashchenko YuN et al. Methodology of field experiments with corn: guidelines. Kyiv; 2008. 27 p.

Repin A, Kryachko FG, Naumenko AI. Methods of cold germination of maize seeds: Main results of scientific research on corn.. In: Main outcome of scientific work on researches of corn. Dnipropetrovsk; 1971. P. 343-346.

Kirpa MYa, Bazilyeva YuS. Comparison of methods for assessing maize seed quality. Bull. GS Institute of Agriculture Steppe zone NAAS. 2014; 6:52-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Инструкция по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы на заводах [Текст]: подгот. М. А. Теленгатор, В. С. Уколов, Л. И. Тихонова и др. – Москва, 1971. – 84 с.

2. Методические рекомендации по обработке, сушке и хранению семян родительских форм гибридов кукурузы при промышленном семеноводстве : методические рекомендации [Текст]: подгот. А. И. Науменко, Н. Я. Кирпа, А. Т. Волощук и др. – Москва, 1990. – 36 с. 

3. ДСТУ 4138–2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості [Текст]. Чинний від 2004–01–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с.

4. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою: методичні рекомендації [Текст]: підгот. Е. М. Лебідь, В. С. Циков, Ю. М. Пащенко та ін. – Дніпропетровськ, 2008. – 27 с.

5. Репин, А. Н. Методы холодного проращивания семян кукурузы [Текст] / А. Н. Репин, Ф. Г. Крячко, А. И. Науменко // Основные итоги научно-исследовательских работ по кукурузе: сб. науч. раб. – Днепропетровск, 1971. – С. 343–346.

6. Кирпа, М. Я. Порівняльна характеристика методів оцінки якості насіння кукурудзи [Текст] / М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва // Бюл. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН, 2014. – № 6. – С. 52–56Copyright (c) 2015 Я. М. Кирпа, М. Л. Бондарь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)