DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57366

Успадкування цінних ознак у простих гібридів F1 жита озимого

Е. А. Змиевская, Д. К. Егоров

Анотація


Мета і задачі дослідження. Метою роботи було встановити характер успадкування цінних ознак у простих експериментальних гібридів F1 жита озимого. Для досягнення даної мети необхідно було розрахувати ступінь фенотипового домінування ознак.

Матеріали і методи. Дослідження проводили протягом 2013-2014 рр. Роки досліджень відрізнялися за метеорологічними умовами. Матеріалом для дослідження були 22 простих гібриди F1. За материнські форми для одержання гібридів використано дві чоловічо-стерильні лінії, за батьківські – 11 відновлювачів фертильності. Для вивчення характеру успадкування цінних господарських ознак у простих гібридів F1 застосовано показник ступеню домінування (hp), величину якого розраховували за формулою Дж. Брюбейкера.

Обговорення результатів. Установлено залежність успадкування більшості цінних ознак від метеорологічних умов вирощування і генотипу, так як спостерігалися відмінності за характером успадкування за роками і комбінаціями. Загальна і продуктивна кущистість успадковувались за типом гетерозису і повного домінування за недостатнього вологозабезпечення в період вегетації, а маса зерна з головного колоса – в умовах достатнього. Всі досліджені гібриди демонстрували прояв гетерозису за висотою рослин, кількістю зерен з головного колоса і урожайністю. Характер успадкування даних ознак за роками був стабільним. 

Висновки. У більшості ознак характер успадкування змінювався протягом років дослідження, лише за ознаками «висота рослин», «кількість зерен головного колоса», «кількість зерна з рослини» і «урожайність» стабільно проявлявся гетерозис. У даному випадку гетерозис за висотою рослин є негативним явищем, так як високі рослини жита схильні до вилягання. Тому цей факт необхідно ураховувати при розробці технології вирощування гібридів, які досліджувалися. 


Ключові слова


жито озиме; гібрид F1; ознака; успадкування; гетерозис

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Urban, EP. Winter rye in Belarus: breeding, seed production, cultivation technology Minsk: Byelorus. Navuka; 2009. 269 p.

Goncharenko, AA. Topical issues of the selection of winter rye. Moscow: Rosinformagrotech; 2014. 372 p.

Popov GI, Vas`ko VT. Breeding and seed production of winter rye. Leningrad: Kolos. 1979. 224 p.

Klyuchko, PF. On use of heterosis in winter rye on the basis of male sterility. In: Heterosis in plant production. Leningrad: Kolos; 1968. P. 111-117.

Goncharenko AA, Krahmalev SV. Diallelic analysis of inbred lines of winter rye in winter hardiness [Internet]. Zernovoe hozyajstvo Rossii. 201; 2: 14-20. Available from: http://zhros.ru/num20(2)_2012/st04_02_2012-20_goncharenko.html

Panchenko IA. Manifestation of heterosis in winter rye upon different types of crosses. In: Breeding, seed production and varietal agrotechnics of winter rye. Mosсow; 1974. P. 95-96.

Trofimov UB, Boly NA. Setting of hybrid grains winter rye in diallelic crosses in different years and conditions estimate F1 hybrids. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2005; 5: 230-234.

Bel`ko NB. Genetic features of short-stem forms of winter rye [Internet] [Autoabstract]. [Minsk Institute of genetics and cytology]: Minsk. 1984 [date sited 23.09.2015]. Available from: http://www.dissercat.com/content/geneticheskie-osobennostikorotkostebelnykh-form-ozimoi-rzhi#ixzz2usrW6nHs

Bisharev AA. Initial material for breeding winter rye in productivity and quality of grain in the Middle Volga region [Internet] [Autoabstract]. [Saratov Samara NIISH by MN Tulaykov]: Saratov. 2004. [date sited 23.09.2015] Available from: http://www.dissercat.com/content/iskhodnyi-material-dlya-selektsii-ozimoi-rzhi-na-produktivnost-i-kachestvo-zerna-v-srednem-p

Brubaker, J. Agricultural genetics. Moskow: Kolos; 1966. 223 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Урбан, Э. П. Озимая рожь в Беларуси: селекция, семеноводство, технология возделывания [Текст] / Э. П. Урбан. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – 269 с.

2. Гончаренко, А. А. Актуальные вопросы селекции озимой ржи. [Текст] / А. А. Гончаренко. –  Москва., 2014. – 372 с.

3. Попов, Г. И. Селекция и семеноводство озимой ржи [Текст] / Г. И. Попов, В. Т. Васько. – Л.: Колос, 1979. – 224с., ил.

4. Ключко, П. Ф. Об использовании гетерозиса у озимой ржи на основе мужской стериль-ности [Текст] / П. Ф. Ключко // Гетерозис в растениеводстве. - Л.: Колос, 1968. – С. 111–117.

5. Гончаренко, А. А. Диаллельный анализ инбредных линий озимой ржи по зимостойкости [Электронный ресурс]/ А. А. Гончаренко, С. В. Крахмалев // Зерновое хозяйство России. – 2012. – №2. – С. 14-20. – Режим доступа – http://zhros.ru/num20(2)_2012/st04_02_2012-20_goncharenko.html

6. Панченко, И. А. Проявление гетерозиса у озимой ржи при различных видах скрещивания [Текст] / И. А. Панченко // Тез. док-в «Се-лекция, семеноводство и сортовая агротехника озимой ржи». – М., 1974. – С. 95-96.

7. Трофимова, Ю. Б. Завязываемость гибридных зерен озимой ржи в диаллельных скрещиваниях в различные по метеоусловиям годы и оценка гибридов F1 [Текст] / Ю. Б. Трофимова, Н. А. Боли // Вестник тюменского государственного университета.- 2005. - № 5. – С. 230-234.

8. Белько, Н. Б. Генетические особенности короткостебельных форм озимой ржи [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. б. наук 06.01.00 / Минск Институт генетики и цитологии. – Минск, 1984. – 20 с. Режим доступа –http://www.dissercat.com/content/geneticheskie-osobennosti-korotkostebelnykh-form-ozimoi-rzhi#ixzz2usrW6nHs

9. Бишарев, А. А. Исходный материал для селекции озимой ржи на продуктивность и качество зерна в Среднем Поволжье [Электронный ресурс]: автореф. дис… канд. с.-х. наук 06.01.05/ Саратов ГНУ Самарский НИИСХ им. М. Н. Тулайкова. – Саратов, 2004. – 20 с. Режим доступа – http://www.dissercat.com/content/iskhodnyi-material-dlya-selektsii-ozimoi-rzhi-na-produktivnost-i-kachestvo-zerna-v-srednem-p

10.Брюбейкер, Дж. Сельськохозяйственная генетика. / Дж. Брюбейкер // Пер. с англ. Лобашов М. Е. – М.: Колос, 1966. – 223 с.Copyright (c) 2015 Е. А. Змиевская, Д. К. Егоров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)