DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59739

Новий вихідний матеріал для селекції високоврожайних гібридів кукурудзи

О. В. Сікалова

Анотація


Проведено вивчення нових самозапилених ліній кукурудзи за цінними господарськими ознаками, за результатами якого виділено 356 зразки. Особливу цінність мають 83 лінії, які виділяються за комплек- сом господарсько цінних ознак. Встановлено кореляційний зв‘язок між ознаками, які визначають рівень продуктивності. Рекомендовано зони вирощування кукурудзи, в залежності від співвідношення елементів продуктивності рослини

Ключові слова


Кукурудза; вихідний матеріал; самозапилені лінії; вегетаційний період; групи стиглості; продуктивність; кореляція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вавилов Н.И. Избранные сочинения / М.: Колос, 1979. – 519 с.

2. Югенхеймер Р.У. Кукуруза: улучшение сортов, производство семян, использование. – М.: Колос, 1979. – 518 с.

3. Спрэг Э. Получение новых источников генетической изменчивости для Европы// Мат.заседанияЕУКАРПИИ. – Краснодар, 1979. – ч. 1. – С. 99-114.

4. Цицюра Я.Г. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи з інтенсивною віддачею вологи зерном // дис. Канд.. с.-г. наук. – Київ, 2001. – 20 с.

5. Макарчук О.С. Підбір тестерів для оцінки вихідного матеріалу куку- рудзи / О.С Макарчук, В.Л. Жемойда // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. Молодих вчен. і спец. по проблемам виробництва зерна в Україні. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 66.

6. Коломацька В.П. Закономірності формування і мінливості вегетацій- ного періоду у самозапилених ліній кукурудзи: Автореф. дис. канд. с.-г. наук. – Харків, 2004. – 20 с.

7. Сікалова О.В. Селекційна цінність ліній кукурудзи різного генетич- ного походження в залежності від типу формування  продуктивності // Селекція і насінництво.  –  Харків, 2008.  –  Вип.95. – С.149-155.

8. Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення гене- тичних ресурсів кукурудзи / І.А. Гур‘єва, В.К. Рябчун, Л.В., П.П. Лі- тун, В.П. Степанова, С.М. Вакуленко, Н.В. Кузьмишина, В.П. Коло- мацька, О.О. Белкін. – Харків 2003. – 43 с.

9. Зозуля А.Л. Селекция кукурузы на снижение уборочной влажности зерна // Селекция и семеноводство. – К.:1982. – № 51. – С.22-25.

10. Мустяца С.И. Уборочная влажность зерна раннеспелых линий куку- рузы / С.И. Мустяца, Л.П. Нужная, С.И. Мыстрец // Кукуруза и сор- го. – 1991.– № 5. – С. 14-15.

11. Рибка В.С. Резерви економії паливно-мастильних матеріалів при вирощуванні кукурудзи / В.С. Рибка, Т.В.Ільченко, Ю.М. Пащенко, М.С. Шевченко, В.П. Бондар // Бюл. Інст-тузерн. госп-ва. – 1999. – № 11.– С.28-31.

12. Чучмий И.П.Генетические основы и методы селекции скороспелых гибридов кукурузы / И.П. Чучмий, В.В Моргун / К.: Наукова думка, 1990. – 283 с.

13. Гурьев Б.П. Проблемы сбора, хранения, воспроизводства и исполь- зования генофонда в селекции растений / Б.П. Гурьев, П.П. Литун, И.А. Гурьева, Л.В. Бондаренко // Генетические ресурсы растений и животных.– УССР. – К.: Наукова думка, 1987. – С.57-72.

14. Литун П.П. Генетическая организация количественного признака и прогнозирование гетерозиса / П.П. Литун, А.Л. Зозуля // Селекция и семенлводство. – К.: 1986. Віп.63. – С. 16-23.Copyright (c) 2016 О. В. Сікалова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)