DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59741

Добір вихідного матеріалу для гетерозисної селекції зернової кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та його міжфазних періодів

О. С. Силенко, С. І. Силенко

Анотація


В статті наведено результати вивчення в умовах центральної час- тини Лісостепу України 130 самозапилених ліній кукурудзи (Zea mays L.), що дозволило виділити цінний вихідний матеріал для гетерозисної селекції зернової кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та його міжфазних періодів. Встановлено особливості добору вихідного матері- алу кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та його складових елементів, на основі чого проведено розподіл 130 ліній по групах стиг- лості з урахуванням мінливості по роках

Ключові слова


Самозапилені лінії кукурудзи; вихідний матеріал; вегетаційний період; селекція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Макарчук А. С. Изучение и использование генетического разнообра- зия вида Zea mays L. / А. С. Макарчук, В. Л. Жемойда // Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке: II Вавиловская междуна- родная конференція (Санкт-Петербург, 26-30 нояб. 2007 г.) / ВИР. – СПб., 2007. – С. 535–537.

2. Гурьев Б. П. Селекция кукурузы на раннеспелость / Б. П. Гурьев, И. А. Гурьева. – М. : Агропромиздат, 1990. – 173 с.

3. Жученко А. А. Адаптивная система селекции растений (эколого- генетические основы) : монография. – В 2-х тт. – М. : Изд-во РУДН, 2001. – Т. 1. – С. 648–700.

4. Гурьева И. А. Влияние погодных условий на длину вегетационного периода и другие признаки у кукурузы / И. А. Гурьева // Селекция и семеноводство : межвед. темат. науч. сб. – К. : Урожай, 1978. – Вып. 40. – С.35–38.

5. Домашнев П. П. Селекция кукурузы / П. П. Домашнев, Б. В. Дзюбец- кий, В. И. Костюченко. – М. : Агропромиздат, 1992. – 208 с.

6. Гурьева И. А. Использование структуры вегетационного периода ли- ний кукурузы в гетерозисной селекции / И. А. Гурьева, В. П.   Примак // Частная генетика растений : тезисы докл. конф. – К., 1989. – Ч. 1. – С. 126–127.

7. Володарский Н. И. Биологические основы возделывания кукурузы / Н. И. Володарский. – М. : Колос, 1975. – 256 с.

8. Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення генетич- них ресурсів кукурудзи ; підгот. : І. А.Гур‘єва, В. К. Рябчун, П. П. Літун [та ін.] / УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юрۥєва. – Х., 2003. – 43 с.

9. Класифікатор-довідник виду Zea mays L. ; підгот. : І. А. Гур‘єва, В. К. Рябчун, Н. В. Кузьмишина [та ін. ] / УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва, НЦГРРУ. – Х., 1994. – 73 с.

10. Соколов В. М. Ідентифікація гетерозисних груп зародкової плазми в колекціях самозапилених ліній кукурудзи / В. М. Соколов, Д. В. Гуж- ва // Методологические основы формирования, ведения и использова- ния коллекций генетических ресурсов растений : матер. межд. Симпо- зиума / УААН, Ин-т растениеводства им. В. Я. Юрьева. – Х., 1996. – С. 107.

11. Оцінка генетичної різноманітності елітних сапозапилених ліній ку- курудзи з основних гетерозисних груп зародкової плазми / [Вареник  Б. Ф., Соколов В. М., Гужва Д. В., Пилюгин А. С.] // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва : тези допов. між- нар. конф., присвяч. 90-річчю від заснування Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва / УААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва. – Х., 1999. – С. 17–18.Copyright (c) 2016 О. С. Силенко, С. І. Силенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)