DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59747

Характеристика вихідного матеріалу пшениці та полби ярої за екологічною пластичністю урожайності

О. В. Голік, А. А. Кабацюра

Анотація


Наведено результати оцінки сортів і ліній пшениці твердої і м'я- кої ярої та полби звичайної за екологічною пластичністю урожайності з використанням різних строків сівби. Встановлено особливості підбору батьківських форм при створенні високоадаптивних сортів. На основі проведених досліджень виділено комплексно цінні лінії пшениці твер- дої 00-706 та пшениці м'якої 05-533, які передано до Державного сорто- випробування під назвами Прикраса і Улюблена

Ключові слова


Пшениця тверда; пшениця м'яка; полба звичайна; урожайність; пластичність; стабільність; походження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васильчук Н. С. Селекция яровой твердой пшеницы / Николай Сер- геевич Васильчук / НИИСХ Юго-Востока. – Саратов, 2001. – 123 с.

2. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений (адап- тация, рекомбиногенез, агробиоценоз) / А. А. Жученко. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 588 с.

3. Кириченко В. В. Стан і перспективи розвитку сільського господарст- ва Харківщини в умовах зміни клімату / В. В. Кириченко, М. Г. Цехмейструк, Н. І. Рябчун, Ю. Є. Огурцов // Вісник ЦНЗ харківської області. 2011. Випуск 10. С. 10-26.

4. Голик В. С. Селекция Triticum durum Desf. / Виктор Степанович Го- лик. – Х. : Институт Растениеводства им. В. Я. Юрьева, 1996. – 388 с.

5. Юрьев В. Я. Методика селекции пшеницы на Харьковской станции / В. Я. Юрьев. – М. : Сельхозгиз, 1939. – 89 с.

6. Хоменко С. О. Особливості селекції пшениці ярої в умовах Лісостепу України / С. О. Хоменко, В. Й. Солона, Т. В. Зварун // Селекція і на- сінництво. – Харків, 2011. – Вип.100. - С.181-191.

7. Кулешов Н. Н. Разработка методов ускоренной оценки экологиче- ских особенностей сортов зерновых культур // Н. Н. Кулешов, А. И. Новиненко // Сб. науч. тр. Ин-та генетики и селекции АН УССР. –  К., 1952. – С. 63 – 65.

8. Кабацюра А. А. Особливості створення вихідного матеріалу з ком- плексом цінних господарських ознак для селекції пшениці твердої ярої в умовах східної частини Лісостепу України: дис. канд. с.-г.  наук : спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / А. А. Кабацюра. – Хар- ків, 2010. – 262 с.

9. Методические рекомендации по экологическому сортоиспытанию кукурузы: подгот. Б. П. Гурьев, И.А. Гурьева, П. П. Литун; под. ред. Б. П. Гурьева. – Х. : ИР им. В. Я. Юрьева, 1981. – 27 с.

10. Богуславський Р.Л. Генетичні ресурси культурної двозернянки Triti- cum dicoccum Schrank (Schuebl) для селекції пшениці в Україні / Р. Л. Богуславський, О.В. Голік // Селекція і насінництво.- № 85.- Харків, 2001.-С.72-83.

11. Голик В.С. Настоящее и перспективы полбы в Украине / В.С. Голик, О.В. Голик, С.Ю. Диденко, Р.Л. Богуславский, Г.А. Пашкевич, А.В. Трачук, С.П. Нестеренко // III Международный конгресс «Зерно и Хлеб России». – Санкт-Петербург, 2007. – С. 131.Copyright (c) 2016 О. В. Голік, А. А. Кабацюра

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)