DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59831

Використання непрямих ознак та індексів у селекції квасолі звичайної на стабільну продуктивність

О. Т. Дупляк, В. А. Бовгира

Анотація


Наведено результати вивчення продуктивності та 11 індексних ознак у колекційних зразків квасолі звичайної різного еколого-географічного по- ходження. Для подальшої практичної селекції для умов Лісостепу рекомендовано 11 джерел комплексу господарсько важливих ознак та п’ять стабільної продуктивності. В групах детермінантних та індетермінантних сорто- зразків на рівні міжсортових фенотипових коефіцієнтів кореляції r≥ 0,5 виявлено плеяди продуктивності (продуктивність, НІ, Мх, АІ, І, ГІ з озна- кою-індикатором НІ) та збирального індекса (НІ, продуктивність, Міс, АІ, SI). Для підвищення достовірності оцінок селекційних ліній квасолі зви- чайної за продуктивністю на ранніх етапах селекції рекомендовано викори- стовувати як  вторинні ознаки індекси НІ та ГІ

Ключові слова


Квасоля звичайна; колекція; ознака; продуктивність; стабільність; індекс; кореляція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тищенко В. Н. Характеристика селекционных индексов у линий озимой пшеницы по коэффициентам детерминации, вариации и генетическим корреляциям с продуктивностью / В. Н. Тищенко, Н. М.Чекалин. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - Полтава. - 2005.-№1. - С. 10-16.

2. Тищенко В. Н. Генетические основы адаптивной селекции озимой пше- ницы в зоне Лесостепи / В. Н. Тищенко, Н. М.Чекалин. - Полтава, 2005. - 271 с.

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта /Б. А. Доспехов-М., 1979. – 423 с.

4. Методические указания по изучению коллекции зернобобових культур. - Ленинград, 1975.-6 с.

5. Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику / П. Ф. Рокицкий. - Минск,  1974. - 446 с.

6. Терентьев П. В. Практикум по биометрии / П. В. Терентьев, Н .С. Росто- ва. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1977. – 152 с.

7. Дьяков А. В. Конкурентноспособность растений в связи с селекцией. Сообщение 1. Надежность оценки генотипов по фенотипам и способ ее повышения / А. В. Дьяков, В. А. Драгавцев // Генетика. – 1975. - №5.- С. 11-22.Copyright (c) 2016 О. Т. Дупляк, В. А. Бовгира

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)