DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74193

Тестування ліній різних біотипів цукрової кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і якості зерна

О. Є. Клімова

Анотація


Виявлено найбільш пріоритетні зв'язки продуктивності і якості зерна з морфо-біологічними ознаками у ліній різних біотипів цукрової кукурудзи. Показано, що використання висококорелюючих зв'язків у поєднанні з рядом слабкокорелюючих ознак підсилює результативність асоціативного добору цінних, дивергованих за продуктивністю і вмістом цукру ліній.


Ключові слова


цукрова кукурудза; біотип; лінія; продуктивність; цукристість зерна; кореляційний зв'язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Tymchuk SM, Derebizova OY, Potapenko GS. Carbohydrate composition of seeds of mutation sugar corn. Plant Breeding and Seed Production. 2001; 85: 91-97.

Cherchel VY, Bodenko NA, Glushko VV et al. Methodical questions to breeding of the sugar corn. Bulletin Institute zernovogo gospodarstva UAAN. 2007; 30: 100-104.

Dziubetskiy BV, Cherchel VY, Vishnevskiy NV. Estimation and selection genotype sugar corn for main technological quality. Khranenie I pererabotka zerna. 2003; 4: 30-31.

Klimova OE. Inheritance combinational ability and genetic checking beside factor «contents sugar» beside line of the sugar corn. Bulletin Institute zernovogo gospodarstva UAAN. 2005; 23-24: 75-81.

Tsykov VS, Konopla, NI, Masliyov SV. Corn on food and medicinal purposes: production, use. Lugansk: Chiko, 2013. 232 p.

Zaginaylo MA, Livandovskiy AA, Tagantsova MA et al. Sugar corn rich source microelements and vitamins. Nasinnitstvo. 2014; 5:11-17.

Golubnichaya K. Vegetable corn: to types to sweetnesses. Ogorodnik. 2013; 6: 4-5.

Savchenko VK. Assotiative selection and its role in evolutions and breeding. Journal obshchey biologii. 1980; 40(3): 406-413.

Fadeeva TS, Gladysheva NM, Valiev RG. Analysis to associate variability quantitative sign and its importance for breeding. In: Problems of selection and evaluation of breeding material. Kyiv: Naukova dumka, 1980. P. 155-162.

Ivakhnenko AN, Orlyanskiy NA. Correlation relationship besides inbreeding line of the corn. Bulletin VNII kukuruzy. 1986; 1: 34-41.

Belikov EI, Klimova OE. Correlation relationship to productivity with morpho-biological sign beside инбредных line sugar corn. Bulletin institute zernovogo gospodarstva UAAN. 2003; 21-22: 109-112.

Кlimova OE. Composition of the structure to productivity and its hierarchy beside hybrid of the sugar corn. Ovochivnitstvo i bashtannytstvo. 2005; 50: 115-121.

Gurieva IA, Ryabchun VK, Litun PP et al. Guidelines for field and laboratory studies of maize genetic resources. Kharkiv, 2003. P. 43.

Lisitsin DI. Semimicromethod for determination sugar in plants. Biokhimiya. 1950; 15(2): 165-167.

Dospekhov, BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1979. 351 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тимчук, С. М. Вуглеводний склад насіння мутантів цукрової кукурудзи [Текст] / С. М. Тимчук, О. Ю. Деребізова. Г. С. Потапенко // Селекція і насінництво. – 2001. – Вип. 85. – С. 91–97.

2. Черчель, В. Ю. Методичні питання селекції цукрової кукурудзи [Текст] / В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, В. В. Глушко та ін. / Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – 2007. – № 30. – С. 100–104.

3. Дзюбецький, Б. В. Оцінка та добір генотипів цукрової кукурудзи за основними технологічними якостями [Текст] / Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, М. В. Вишневський // Хранение и переработка зерна. – 2003. – № 4 (46). – С. 30–31.

4. Клімова, О. Є. Успадкування, комбінаційна здатність та генетичний контроль ознаки "вміст цукрів" у ліній цукрової кукурудзи [Текст] / О. Є. Клімова // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – 2005. – № 23–24. – С. 75–81.

5. Циков, В. С. Кукуруза на пищевые и лекарственные цели: производство, использование [Текст] / В. С. Циков, Н. И. Конопля, С. В. Маслиёв. – Луганск: Шико. – 2013. – 232 с.

6. Загинайло, М. І. Цукрова кукурудза багате джерело мікроелементів та вітамінів [Текст] / М. І. Загинайло, А. А. Лівандовський, М. М. Таганцова та ін. / Насінництво. – 2014. – № 5. – С. 11–17.

7. Голубничая, К. Овощная кукурудза: четыре типа сладости [Текст] / К. Голубничая // Огородник. – 2013. – № 6. – С.4–5.

8. Савченко, В. К. Ассоциативный отбор и его роль в эволюции и селекции [Текст] / В. К. Савченко // Журнал общей биологии. – 1980. – Т. 40, № 3. – С. 406–413.

9. Фадеева, Т. С. Анализ сопряжённой изменчивости количественных признаков и его значение для селекции [Текст] / Т. С. Фадеева, Н. М. Гладышева, Р. Г. Валиев // Сб. науч тр.: Проблемы отбора и оценки селекционного митериала. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 155–162.

10. Ивахненко, А. Н. Корреляционные связи у самоопыленных линий кукурузы [Текст] / А. Н. Ивахненко, Н. А. Орлянский // Бюл. ВНИИ кукурузы. – 1986. – №1 (66). – С. 34–41.

11. Бєліков, Є. І. Кореляційні зв'язки продуктивності з морфо-біологічними ознаками у інбредних ліній цукрової кукурудзи [Текст] / Є. І. Бєліков, О. Є. Клімова // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – 2003. – №21–22. – С. 109–112.

12. Клімова, О. Є. Склад структури продуктивності і її ієрархія в гібридів цукрової кукурудзи [Текст] / О. Є. Клімова // Овочівництво і баштанництво. – 2005. – Вип. 50. – С. 115–121.

13. Методичні рекомендації польового та лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи [Текст] / І. А. Гур'єва, В. К, Рябчун, П. П. Літун та ін. – Харків, 2003. – 43 с.

14. Лисицин, Д. И. Полумикрометод для определения сахаров в растениях [Текст] / Д. И. Лисицин // Биохимия. – 1950. – Т. 15, Вып. 2. – С. 165–167.

15. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта [Текст] / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.Copyright (c) 2016 О. Є. Клімова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)