DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74210

Вплив rhizobium biofertilizers на основні характеристики і врожайність сої

Jin Xiaomei, Lili Zhang

Анотація


Мета і задачі дослідження. Нові rhizobium biofertilizers з бульбочкових бактерій будуть покращувати азотфіксацію сої, сприяючи тим самим підвищенню врожайності, скороченню вимивання азоту та інших поживних елементів грунтовими водами в ріки, що покращить екологічне становище.

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження були rhizobium biofertilizers GF5 і GF6 та сорт сої Heinong 46. Варіанти дослідів: застосування rhizobium biofertilizers GF5 і GF6, контроль. На початку цвітіння, на піку цвітіння та в стадії наливу насіння у 10 рослин у кожному варіанті досліду було визначено висоту, вагу зеленої рослини, кількість бульбочок на корені, вагу бульбочок. Після дозрівання було визначено врожайність насіння сої.

Обговорення результатів. У результаті дослідження встановлено, що застосування rhizobium biofertilizers GF6 істотно підвищило показники висоти рослин, ваги зеленої рослини, кількості бульбочок на корені, ваги бульбочок у порівнянні з контролем. Зокрема, висота рослин зросла на 1,0 % у фазі початку цвітіння, на 3,0 % на піку цвітіння, на 3,5 % у фазі наливу насіння. Вага зеленої рослини зросла на 12,7 %, 4,2 % і 21,2 %, кількість бульбочок – на 35,4 %, 23,7 % і 17,6 %, вага бульбочок – на 26,3%, 52,6 % і 62,8 % відповідно.

Застосування rhizobium biofertilizers GF5 не покращувало показники на початковій стадії цвітіння. В інших фазах відмічено покращення у порівнянні з контролем, але менше, ніж у варіанті з rhizobium biofertilizers GF6. На кількість бобів і зерна застосування GF6 також мало більш істотний вплив, ніж GF5.

Висновки. Rhizobium biofertilizers GF6 на всі показники сої впливало більш істотно, ніж GF5. Таким чином, GF6 має більш високу конкурентоздатність бульбочок і більш високу ефективність фіксації азоту. Це може значно підвищити врожайність сої.


Ключові слова


соя; rhizobium fertilizer; урожайність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hoptsiy, TI. Amaranth: biology, cultivation, prospects of use, selection. Kharkiv: Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev; 1999. 272 p.

Klimenko YaV, Larchenko KA. Frequency of chromosome aberration of fall wheat, induced by mutagens at seeds and underground seedlings. Physiologya i biokhimiya kulturnykh rasteniy. 2006; 38(3): 222-227.

Larchenko YeA, Morgun VV. Comparative analysis of plants’ genetic variation at mutagenic processing of corn generative cells and seeds. Cytology and Genetics. 2000; 34(4): 16-20.

Morgun, VV. Autonomic and induced mutagenic variation and its application in plants selection. Genetics and selection in Ukraine at the turn of the millenniums. Кyiv: Logos; 2001. Vol. 2. P. 144–174.

Pausheva, ZP. Laboratory course in plant cytology. Мoscow: Nauka; 1980. 304 p.

Rokitskyi, PI. Biostatistics. Мoscow: Nauka; 1974. 232 p.

Teferi JV. Development of output materials for the selection of spring barley with separate and complex use of gamma rays and chemical mutagens [autoabstract]. [Kharkiv, Ukraine]: Plant Production Institute nd. a VYa Yuriev of NAAS; 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гопцій, Т. І. Амарант: біологія, вирощування, перспективи використання, селекція [Текст] / Т. І. Гопцій. – Х.: Харківський держ. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1999. – 272 с.

2. Клименко, Я. В. Частота хромосомних аберацій озимої пшениці індукованих мутагенами при дії на насіння та проростки [Текст] / Я. В. Клименко, К. А. Ларченко // Физиология и биохимия культ. растений. – 2006. – Т. 38, № 3. – С. 222-227.

3. Ларченко, Е. А. Сравнительный анализ наследственной изменчивости растений при мутагенной обработке генеративных клеток и семян кукурузы [Текст] / Е. А. Ларченко, В. В. Моргун // Цитология и генетика. – 2000. – -Т. 34, № 4. – С. 16-20.

4. Моргун, В. В. Спонтанна та індукована мутаційна мінливість і її використання в селекції рослин [Текст] / В. В. Моргун // Генетика та селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.:Логос, 2001. – Т. 2. – С. 144-174.

5. Паушева, З. П. Практикум по цитологии растений [Текст] / З. П. Паушева. – М.: Наука, 1980. – 304 с.

6. Рокицкий, П. И. Биостатистика [Текст] / П. И. Рокицкий. – М.: Наука, 1974. – 323 с.

7. Тефері Йосеф Вондиму. Створення вихідного матеріалу для селекції ярого ячменю з роздільним і комплексним застосуванням гамма-променів і хімічних мутагенів [Текст]: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: / Тефері Йосеф Вондиму; [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН]. – Х, 2006. – 19 с.Copyright (c) 2016 Jin Xiaomei, Lili Zhang

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)