DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84742

Оцінка ступеня домінування кількісних ознак гібридів F1 соняшнику

Я. Ю. Шарипіна, К. О. Мірошніченко, В. М. Попов, В. В. Кириченко

Анотація


Вивчено успадкування кількісних ознак стебла, листа та кошика, а також тривалість періоду “сходи-цвітіння” у гібридів, отриманих від схрещувань інбредних ліній соняшнику  (Helianthus annuus L.) і створених шляхом хімічного мутагенезу. Виявлено, що ці ознаки мають різний характер успадкування в залежності від року та комбінації схрещування. Особливості успадкування зазначених ознак рекомендовано враховувати  при селекційній роботі з описаними мутантними лініями

Ключові слова


Соняшник; успадкування; ступінь домінування; кількісні ознаки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Васильківський С.П. Особенности использования химического мутагенеза при создании исходного материала для селекции пшеницы: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / Селекц.-генет. ін-т УААН. - Одеса, 1999. - 35 с.

2. Кузьоменський О.В. Использования мутантных форм при селекции томата на гетерозис: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Ін-т растениеводства им. В.Я.Юр'єва УААН. - Харків, 2002. - 20 с.

3. Рапопорт И. А. Химический мутагенез. - М.: Знание, 1966. - 59 с.

4. Макляк К.М. Гетерозис кількісних ознак і генетичні властивості ліній соняшнику: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.15/ Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр’єва. – Харків, 1998. – 16 с.

5. Федин М. А., Силис Д. Я., Смиряев А. В. Статистические методы генетического анализа. М.: Колос. – 1980. –  206 с.

6. Жученко А.А. Генетика томатов. - Кишинев: Штиинца,1973.

7. Ситнік Д. В. Фенотипова мінливість кількісних ознак батьківських форм та F1, одержаних від схрещування культурного соняшнику з міжвидовими гібридами  // Таврійський науковий вісник. - 2004. - Вип. 37. - С. 60 -  65.  

8. Яценко В.В., Лях В.А. Успадкування деяких ознак у гібридів між багаторічними диплоїдними видами соняшнику // Селекція і насінництво. - 2000. - Вип. 83. - С. 75 – 86.

9. Мендель Г. Опыты над растительными гибридами: Учеб. пособ. - М. Наука, 1965. - 158 с.Copyright (c) 2016 Я. Ю. Шарипіна, К. О. Мірошніченко, В. М. Попов, В. В. Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)