Буковинський державний медичний університет

Журнали видавця

 • Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

  У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо.

 • Буковинський медичний вісник

  Редакція  журналу “Буковинський  медичний  вісник”  приймає  до  друку  рукописи,  що  оформлені  з
  урахуванням “Єдиних  вимог  до  рукописів,  представлених  у  біомедичні  журнали”,  складених
  Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007р.) які ґрунтуються на сучасних
  підходах доказової медицини.



  У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
  медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані  в  статтях,  представлені  чи  прийняті  для  опублікування  в  інших  виданнях,  як  вітчизняних , так  і зарубіжних.

 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія

  "Клінічна анатомія та оперативна хірургія" - вітчизняне наукове фахове видання медичного спрямування. Засновником є Буковинський державний медичний університет. Тематична спрямованість - популяризація досягнень в галузі клінічної анатомії, технологій хірургічних операцій та лікарських маніпуляцій, методів досліджень з анатомії та експериментальної хірургії, нових книг та лекцій провідних вчених.


  Головний редактор: проф. Слободян Олександр Миколайович


  Перший заступник головного редактора: Іващук О.І.


  Заступники головного редактора: Чайковський Ю.Б., Проняєв Д.В.


  Відповідальний секретар: Товкач Ю.В.


  Секретар: Лаврів Л.П.


  Редакційна колегія: Бербець А.М.,  Боднар О.Б., Булик Р.Є., Давиденко І.С., Максим'юк В.В., Юзько О.М., Сидорчук Р.І., Хмара Т.В., Цигикало О.В.

 • Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

  Медичний науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» заснований у вересні 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011 р).

  Засновники журналу:

  Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (м.Чернівці, Україна)

  Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України».

  Міжнародний стандартний серійний номер журналу (International Standard Serial Number, ISSN):

  ISSN 2226-1230 (Print)

  ISSN 2413-4260 (Online)

  DOI: 10.24061/2413-4260

  Передплатний індекс журналу в каталозі періодичних видань «Укрпошта» 89773.

  Галузь - медицина

  Журнал є офіційним засобом масової інформації, публікується як періодичне друковане видання українською, російською та англійською мовами і здійснює свою діяльність відповідно до закону України "Про друковані засоби масової информации (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993 , N 1, ст. 1, зі змінамі N 2051-VIII (2051-19 від 18.05.2017 р.)

  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 893 від 04.07.2013 року журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина».

  До складу редакційної колегії і редакційної ради журналу входять провідні фахівці з неонатології, акушерства та гінекології, педіатрії, дитячої хірургії, медичної генетики, клінічної фармакології, патофізіології та патоморфології України та країн зарубіжжя (США, Росії, Австрії, Італії, Грузії, Азербайджану, Республіки Вірменія , Республіки Білорусь, Республіки Молдова).

  Мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів перинатальної медицини в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в неонатології та неонатальній хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, медичній генетиці та інших дисциплінах; формування наукового і клінічного світогляду лікарів і медичних сестер в режимі міждисциплінарної інтеграції; допомога практичній охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, матерям і новонародженим, дітям всіх вікових категорій.

  Журнал випускається в друкованій формі з періодичністю 4 номери на рік (1 раз в 3 місяці) і має ідентичну за змістом повнотекстову електронну версію, яка розміщується в мережі Інтернет після виходу друкованого варіанту/

  Офіційний сайт журналу: http://neonatology.bsmu.edu.ua/

  (Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа "УРАН", Проект «Наукова періодика України)

  e-mail: neonatology@bsmu.edu.ua

  Електронна версія журналу представлена:

  в архівах Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського (м Київ, Україна) http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3EK%3D%D0%9D%D0%95%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%AF%24%3C%2E%3E%2A%3C%2E%3EK%3D%D0%A5%D0%86%D0%A0%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%AF%24%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=,

  на сайті Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (м Чернівці, Україна)

  http://www.bsmu.edu.ua/uk/science/scientific_mags_bsmu/neonatal

  Журнал розсилається згідно державного реєстру в усі провідні бібліотеки, державні установи та вищі медичні навчальні заклади України.

  Публікаційна етика журналу відповідає положенню «Єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали, підготовці та редагування біомедичних публікацій» Міжнародного Комітету Редакторів Медичних Журналів (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/)

  За рішенням редакційної колегії журналу можуть видаватися окремі випуски додатку до журналу, друкуватися інформація рекламного характеру, що відповідає його основній тематиці.