Черкаський державний технологічний університет

Журнали видавця

 • Вісник Черкаського державного технологічного університету

  Вісник ЧДТУ — заснований у 1991 р. збірник наукових праць у галузі технічних наук, який видає Черкаський державний технологічний університет. Вісник ЧДТУ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії "Б") за спеціальностями:  • 101 Екологія

  • 113 Прикладна математика

  • 121 Інженерія програмного забезпечення

  • 122 Комп’ютерні науки

  • 123 Комп’ютерна інженерія

  • 125 Кібербезпека

  • 126 Інформаційні системи та технології

  • 131 Прикладна механіка

  • 132 Матеріалознавство

  • 133 Галузеве машинобудування

  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  • 161 Хімічні технології та інженерія

  • 172 Телекомунікації та радіотехніка


  Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.


  До публікації приймаються статті українською та англійською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв, обсягом від 6 до 10 сторінок (без урахування бібліографії і розширеної анотації англійською мовою).


  Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку:  • Academic Recource Index ResearchBib,

  • Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

  • Crossref,

  • Citefactor,

  • Index Copernicus,

  • Ulrich's Periodicals Directory,

  • WorldCat,

  • Eurazian Scientific Journal Index (ESJI),

  • Directory of Open Access Journals (DOAJ),

  • Open Ukrainian Citation Index (OUCI),

  • Наукова періодика України


  ISSN/EISSN2306-4412/2708-6070

 • Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

  До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися.


  Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.


  Метою „Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.


  Згідно з зазначеною метою сформовано склад редакційної колегії з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах об’єктивності та неупередженості; комплексності рецензування (т.зв. "сліпе" рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Всі статті перевіряються на плагіат за допомогою додатку Unicheck. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України.


  “Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:


  Index Copernicus ICV за 2020 р.: 86.03


  Directory of Open Access Journals (DOAJ)


  Google Scholar


  Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) Crossref (DOJ)


  Українська науково-освітня мережа УРАН


  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського


  Реферативна база даних "Україніка наукова"


  Бібліометрика української науки


  На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI (DOJ: https://doi.org/10.24025/2306-4420).


  Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№6060 від 16.04.2002 р., видавець - Черкаський державний технологічний університет.


  Збірник включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 р.) з наступних спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281.

 • Інновації та технології в сфері послуг і харчування

  Журнал висвітлює актуальні питання розвитку туристично-рекреаційної та готельно-ресторанної справи, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування та новітніх технологій в харчовій промисловості