Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Журнали видавця

 • Автомобіль і електроніка. Сучасні технології

  Журнал Автомобіль і електроніка. Сучасні технології засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

  ISSN: 2226-9266

  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України Категорії "Б" наказом Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019.


  В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених:  • перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки;

  • впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів;

  • моделюванню транспортних процесів і систем;

  • інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті;

  • сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів;

  • методичним дослідженням щодо особливостей навчання та отримання освітніх й наукових ступенів здобувачами технічних спеціальностей.


  Спеціальності:


  113 - Прикладна математика (від 07.05.2019) 
  121 - Інженерія програмного забезпечення (від 07.05.2019) 
  122 - Комп’ютерні науки (від 07.05.2019) 
  133 - Галузеве машинобудування (від 07.05.2019)
  151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
  274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019) 
  275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019) 
  141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (від 11.07.2019) 
  142 - Енергетичне машинобудування (від 11.07.2019) 


  Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

  Мови видання: українська, англійська
  Періодичність: 2 рази на рік (по мірі надходження статей).


  Індексація у вітчизняних і міжнародних наукометричних базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar, Ulrichsweb (США), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


   

 • Автомобільний транспорт

  Збірник заснований у 1998 р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.


  Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної області.


  Свідоцтво про держ. реєстрацію: КВ № 23525-13365ПР від 08.06.2018 р.


         ISSN: 2219-8342 (print)
         ISSN: 2309-981Х (online)


  Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.


  Основні параметри:  • періодичність - 2 рази на рік;

  • мови видання - українська, англійська;

  • тираж - 100 примірників.


  Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу на основі ліцензії CC-BY.  • Журнал входить до затвердженого ДАК Переліку наукових професійних видань України, в котрих можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

  • Реферується українським реферативним журналом «Джерело» і входить до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» (Україна).

  • Включений до міжнародних наукометричних баз даних:


  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України;
  Directory of Open Access Journals DOAJ (Швеція);
  Index Copernicus (Польща);
  Ulrichsweb (США);
  Академія Google (Google Scholar).


  Статті, що надруковані до 2017 року

 • Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).


  Мови публікації: українська, англійська, польська та німецька.


  Архів випусків до 2018 року


  ISSN 2521-1773 (Online)
  ISSN 2219-5548 (Print)

  Збірник входить до затвердженого МОН України Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідженнях за такими спеціальностями:
  015 Професійна освіта;
  101 Екологія; 
  122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 
  132 Матеріалознавство;
  133 Галузеве машинобудування;
  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  142 Енергетичне машинобудування;
  151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 
  192 Будівництво та цивільна інженерія;
  274 Автомобільний транспорт;
  275 Транспортні технології.


  Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.


  Індексація:


 • Економіка транспортного комплексу

  У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури.
 • Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

  Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» включено до Переліку фахових наукових видань України категорії «Б». У збірці «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.