Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Журнали видавця

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування

  Видання присвячене висвітленню питань щодо конструювання, експериментального дослідження, математичного моделювання автомобілів, тракторів та військової техніки, їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі автомобілів та тракторів.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

  У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання.


  ISSN(print): 2222-0631


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24552-14462Р від 15.07.2020р.


  Галузь науки: технічні науки, фізико-математичні науки.


  Періодичність: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.


  Індексації журналу: ICI Journals Master List, Ulrich’sPeriodicalsDirectory (NewJersey, USA).

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi

  Мета видання полягає у публікації оригінальних досліджень, які теоретично досліджують та вдосконалюють технологічні процеси виготовлення деталей машин і складання виробів, технологічного обладнання та оснащення.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

         Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»« було засновано у 1961 році. До 2001 року серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія» існувала як тематичний випуск збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ»« (Свідоцтво про державну реєстрацію № 559 від 17.04.98 р.) .  Окрему серію «Хімія, хімічна технологія та екологія» було засновано НТУ «ХПІ» у 2001 році (свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року) й зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2079-0821.


         Починаючи з 2006 р. згідно з Наказом МОН України № 688 від 01.12.2005 р. Збірник наукових праць «Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»«, надсилається до УкрІНТЕІ. Електронна копія журналу, що надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) і, починаючи з 2005 р., представлена на сайті НБУВ (http://nbuv.gov.ua).


         З 2010 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» затвердженого рішенням ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 - 05/4 (Бюлетень ВАК України № 20), та затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р., Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.


         З 2018 року виходить електронна версія вказаного збірника на сайті Наукової періодики України (http://journals.uran.ua), (http://ccte.khpi.edu.ua), та кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).


         В лютому 2019 року видання отримало нове Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 23780-13620Р від 14 лютого 2019 року, де зазначено, що Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» виходить з періодичністю 2 рази на рік; обсягом до 12 ум. друк. арк. (формат А4), накладом 100 примірників.


         З 2020 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Наказ №420 від 17.03 2020.


  16 июн. 2020 г. збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2708-5252 (Online)


  «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» включено до наступних профільних міжнародних наукометричних баз даних, що рекомендовано МОН України:


  – Бібліографічна база даних OCLC WorldCat (США);


  – База даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США);


  – Пошукова система Crossref;


  – Пошукова система Google Scholar;


  – Електронна бібліотека The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ),


  електронні тексти статей та номерів знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті видання та в електронному репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR).

 • Різання та інструменти в технологічних системах

  РІЗАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ – мультидисциплінарний рецензований науково-технічний збірник відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі технології обробки матеріалів, проектування верстатів та інструментів, адитивних технологій, технологій реінжинірінгу, комп’ютерного та математичного моделювання, в сфері розробки і удосконалення технологій, процесів, матеріалів, різальних інструментів, систем автоматизованого проектування, питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції машинобудування
  Збірник «Різання та інструменти» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії «Б» згідно Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р.
 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

  Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) виходить з 2015 року. 


  Тематика збірника:


  - дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;


  - структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;


  - дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,


  - дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.


  Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».


  ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)


   


  Редакційна колегія журналу:


  Головний редактор:


  Черкашенко Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедрою "Гідравлічні машини" НТУ "ХПІ"


  Члени редколегії:


  Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»


  Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету


  Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany


  Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland


  Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland


  Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland


  Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland


   


  Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:


  - Open Journal System;


  - Index Copernicus Journals Master List;


  - Scientific Indexing Services (Texas, USA);


  - Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);


  - OCLC WorldCat;


  - Google Scholar;


  - CrossRef DOI;


  - Web of Sciense;


  - DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);


  - National Library of Ukraine (Vernadsky)

 • Сучасні інформаційні системи

  Щоквартальний науково-технічний журнал. Заснований у березні 2017 року. У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9, п. 56).


  ISSN 2522-9052


  Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


  Ліцензія Creative Commons
  Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.