Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Журнали видавця

 • Різання та інструменти в технологічних системах

  РІЗАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ – мультидисциплінарний рецензований науково-технічний збірник відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі технології обробки матеріалів, проектування верстатів та інструментів, адитивних технологій, технологій реінжинірінгу, комп’ютерного та математичного моделювання, в сфері розробки і удосконалення технологій, процесів, матеріалів, різальних інструментів, систем автоматизованого проектування, питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції машинобудування
  Збірник «Різання та інструменти» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії «Б» згідно Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi

  Мета видання полягає у публікації оригінальних досліджень, які теоретично досліджують та вдосконалюють технологічні процеси виготовлення деталей машин і складання виробів, технологічного обладнання та оснащення.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

  У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання в техніці та технологіях.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування

  Видання присвячене висвітленню питань щодо конструювання, експериментального дослідження, математичного моделювання автомобілів, тракторів та військової техніки, їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі автомобілів та тракторів.
 • Сучасні інформаційні системи

  Щоквартальний науково-технічний журнал. Заснований у березні 2017 року. У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей.
  Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9, п. 56).
 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

  Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) виходить з 2015 року. 


  Тематика збірника:


  - дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;


  - структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

  - дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

  - дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

  Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».

  ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)  Редакційна колегія журналу:


  Головний редактор:


  Черкашенко Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедрою "Гідравлічні машини" НТУ "ХПІ"


  Члени редколегії:


  Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

  Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

  Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»

  Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

  Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

  Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

  Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

  Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

  Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

  Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland  Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:

  - Open Journal System;

  - Index Copernicus Journals Master List;

  - Scientific Indexing Services (Texas, USA);

  - Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);

  - OCLC WorldCat;

  - Google Scholar;

  - CrossRef DOI;

  - Web of Sciense;

  - DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

  - National Library of Ukraine (Vernadsky)

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

  Збірник наукових праць. Видається з 1961 р. як республіканський науково-технічний збірник. У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень з хімії, хімічної технології, біотехнології,,видобутку нафти і газу, харчової технології, екології. До складу редколегії журналу у різні роки входили такі відомі вчені в області хімії, як академіки НАН УРСР: Атрощенко В. І., Будніков П. П., Бережной А. С.; професори Кутовий В. В., Бірюков Ю. В., Бутенко А. М, Конвісар В. І., Засорін А. П., Тошинський В. І., Ведь Є. І., Куколєв Т. В.,Андрющенко Ф. К., Тютюнніков Б. Н., Бєлов К. О., Нестеренок Л. Л. Кошкін В. М., Скляр М. Г., Руденко Б. М., Ткач Г.А. Журнал був створений для висвітлення в періодичній пресі вирішення проблем за такими напрямками: - хімічні технології та інженерія; - біотехнологія та біоінженерія; - харчові технології та інженерія; - видобування нафти і газу.
  Зареєстрований у наступних зовнішніх системах
  WorldCat
  Google Scholar
  Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)