Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Журнали видавця

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування

  Видання присвячене висвітленню питань щодо конструювання, експериментального дослідження, математичного моделювання автомобілів, тракторів та військової техніки, їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі автомобілів та тракторів.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

  У журналі висвітлюються проблеми розвитку сучасного українського суспільства, зокрема проблеми філософські, соціальні, психологічні, лінгвістичні, а також проблеми розвитку нації, економіко–технічного становлення  громадянського суспільства в Україні.
 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

  Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) виходить з 2015 року. 


  Тематика збірника:


  - дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;


  - структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;


  - дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,


  - дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.


  Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».


  ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)


   


  Редакційна колегія журналу:


  Головний редактор:


  Черкашенко Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедрою "Гідравлічні машини" НТУ "ХПІ"


  Члени редколегії:


  Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»


  Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету


  Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


  Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany


  Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland


  Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland


  Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland


  Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland


   


  Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:


  - Open Journal System;


  - Index Copernicus Journals Master List;


  - Scientific Indexing Services (Texas, USA);


  - Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);


  - OCLC WorldCat;


  - Google Scholar;


  - CrossRef DOI;


  - Web of Sciense;


  - DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);


  - National Library of Ukraine (Vernadsky)

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин


  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).
  До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:  • Прикладна теорія коливань.

  • Прикладна теорія пружності.

  • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.

  • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.

  • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.

  • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.

  • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

  • Методи для вирішення прикладних задач засобами сучасних комп'ютерних технологій.

  • Моделювання складних об’єктів, процесів і систем.

  • Розробка та використання новітніх інформаційних технологій для вирішення практичних задач.


  Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.


  До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.


  Політика відкритого доступу


  Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


 • Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)

  У збірнику представлені результати досліджень та узагальнення актуальних тенденцій вітчизняної та світової економічної системи, стану і перспективи розвитку економіки регіонів, підприємств та організацій; особливості управління інвестиційною діяльністю, інноваціями, бізнесом, економічними ризиками, маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування, управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

  Видання присвячене освітленню досягнень в електромеханіці, електричних машинах, трансформаторах, електромеханічних перетворювачах енергії. Публікуються статті, що стосуються досліджень з електромеханіки, класичних та спеціальних електричних машин і трансформаторів. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі електромеханіки.

  Державне видання

  Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

  КВ № 5256 від 2 липня 2001 року.

  Мова статей – українська, російська, англійська.

  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого Наказом МОН України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року».

  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії включений до зовнішніх інформаційних систем, у тому числі в наукометричних базах Российский Индекс Научного Цитирования – РИНЦ, Google Scholar і включений у довідник періодичних видань бази данних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA), внесено до електронного архіву наукових періодичних видань України у бібліотеці імені В.І. Вернадського та до Українського реферативного журнала “Джерело” (позиція 152)

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

  Державне видання

  Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

  KB № 5256 від 2 липня 2001 року

   Збірник виходить українською та російською мовами.

   Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

  Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» є періодичним друкованим рецензуємим науковим журналом.

  Рік заснування: 2001

  p-ISSN: 2078-774X

  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №5256 від 2 липня 2001 року

  Періодичність: 3-4 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, російська

  Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія

  До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» приймаються статті, що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі енергетичного машинобудування, у тому числі:

   • Завдання оптимізації в енергомашинобудуванні.
   • Економічність і надійність тепло- і гідроенергетичного обладнання.
   • Енергозберігаючі технології при генерації, розподілі та транспорті енергії.
   • Модернізація та реконструкція енергетичних установок.
   • Аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах.
   • Завдання технічної теплофізики в машинобудівних конструкціях.
   • Нетрадиційна енергетика.
   • Високі технології в енергомашинобудуванні.
   • Екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів  ISSN 2220-4784 (Print), ISSN 2663-8738 (Online)  Основна мета видання – публікація наукових праць студентів, викладачів і співробітників вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку технологій інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; сприяє безперервному розвитку у аудиторії як бази фундаментальних і професійних знань, так і організаційних навичок, в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності.
  Рік заснування: 2009

  ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР  Бухкало С.І.     професор, НТУ «ХПІ», Україна


                            член-кореспондент Національної Академії Наук Вищої освіти України
  ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ  Гладкий Ф.Ф. професор, НТУ «ХПІ», Україна


  Демидов І.М.     професор, НТУ «ХПІ», Україна


  Арсеньєва О.П.   професор, НТУ «ХПІ», Україна


  Подустов М.O.    професор, НТУ «ХПІ», Україна


  Горбунов Л.В.    доцент, НТУ «ХПІ», Україна


  Капустенко П.О. професор, НТУ «ХПІ», Україна


  Клемеш Й.   професор, керівник лабораторії інтеграції сталих процесів, Технологічний університет Брно, Чеська Республіка


  Варбанов П.   доцент, с.н.с., лабораторія інтеграції сталих процесів, Технологічний університет Брно, Чеська Республіка


  Стехлик П.   професор, директор інституту технологічних процесів та екології на факультеті машинобудування, Технологічний університет Брно, Чеська республіка


  Краванья З.   професор, лабораторія інженерії технологічних систем та сталого розвитку, Маріборський університет, Словения


  Фридлер Ф.   професор, лаборатория Heriberto Cabezas, Католический университет, Венгрия


  Пуиджанер Л.   професор, доктор философии, кафедра химического машиностроения, Политехнический университет Каталонии, Испания


  Плазл И.   професор, факультет химии и химической технологии, Университет Любляны, Словения


  Лам Хон Лунг   доктор философии (Chem Eng); (I.T.), кафедра химической и экологической инженерии, Ноттингемский университет, Малайзия
  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР  Мірошніченко Н.М.     доцент, НТУ «ХПІ», Україна
  КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА  Сокол Є.І.     д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, НТУ «ХПІ», Україна  Говоров П.П.   д-р техн. наук, проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, віце-президент НАН вищої освіти України «Енергетика та ресурсозбереження»


  Кравченко О.B.    д-р техн. наук, зав. відділу нетрадиційних енерготехнологій, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання  Державне видання. Сбірник накових

  праць
  .
  ISSN 2411-0558 (Online).


  ISSN 2079-0031 (Print)
  .
  Рік заснування:

  2001.


  Галузь і

  проблематика:
  Наукові

  статті, опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ» в серії «Інформатика і

  моделювання», відображають результати досліджень вчених і фахівців в

  області інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем,

  елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систем керування,

  програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в

  техніці, медицині та економіці, діагностики, контролю та надійності

  цифрових пристроїв і систем, нейрокомп'ютерів і нейронних мереж,

  розпізнавання образів і обробки зображень, м'яких

  обчислень в інформатиці, моделюванні та управлінні, телекомунікаційних

  систем і мереж, інтелектуальних медичних систем підтримки прийняття

  рішень та їх компонентів.
  Розміщення журналу в міжнародних

  наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах:

  I.

  Serial registries:
   
  ISSN

  (Франція)
  .


  II. 
  Abstracting

  systems:
  Index Copernicus
  (
  Польша),


  eLibrary


  (Росія)
  Open

  Academic Journals Index


  (
  OAJI, Росія).
  III.
   Web-based

  search systems:
  Google Scholar


  (
  США).


  IV. Electronic Libraries:


   ВИНИТИ

  (Росія
  )
  ,

  Сyberleninka


  (Росія
  ,

  Москва
  )
  ,  Bielefeld Academic Search Engine


  (BASE,

  Німеччина
  ), 
  Open

  Journal Systems


  (Україна)
  ,  The Vernadsky National Library of Ukraine


  (Україна, Київ)
  Scientific

  and Technical Library of the NTU "KhPI"


  (Україна, Харків)
  ,  TextArchive
  (
  Росія).


   

  Індекси  Вісника

  НТУ "ХПІ".

  Серія: "Інформатика

  та моделювання"


  I. Index Copernicus:
  Impact Factor  ICV 2013
  -

  4,91;  Impact Factor  ICV 201
  4

  -

  64,23
  (Standardized Value

  201
  4:

  6,50);


  Impact Factor


  ICV 201
  6


  - 61,12.

  II.
  Наукова електронна

  біблиотека eLIBRARY.RU
  :


  Загальні показники
  :


  Місце в рейтингу SCIENCE INDEX за тематикою "Автоматика.


  Обчислювальна техніка" -


  53.


  Місце в загальному рейтингу SCIENCE INDEX -
  1811.


  Показники за 201
  5

  рік
  :  Показник в рейтингу  SCIENCE INDEX
  - 0,286.


  Дворічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,108.


  П'ятирічний

  імпакт-фактор РІНЦ - 0,
  114.


  П'ятирічний

  індекс Херфіндаля
  - 521.
  Десятирічний індекс Хірша


  - 4.

  III. Open Academic Journals Index
  Impact Factor OAJI

  201
  4


  -


  1,221.

  IV.


  Google scholar:

  h-індекс
  -
  11;  i10-індекс
  -

  14
  .


   

  Процес рецензування

  Всі статті спочатку обробляються редакторами для оцінки їх відповідності

  вимогам журналу та тематики журналу.

  Всі статті проходять двоступеневе закрите (анонімне для автора)

  рецензування
  штатними редакторами і незалежними рецензентами (як

  мінімум двома) - провідними вченими за профілем журналу (автори і

  рецензенти не знають один одного).

  У разі виявлення невідповідності поданої статті вимогам або при

  наявності зауважень редакторів і рецензентів редакція відмовляє в

  публікації статті або направляє авторам матеріали на доопрацювання.

  Після доопрацювання автор представляє в редакцію доопрацьовану версію

  статті, а також відповідь на зауваження рецензентів.

  Періодичність виходу вісника:


  2 рази на рік.
  Мова видання:


  українська, російська, англійська.


  Засновник: Національний технічний університет "Харківський

  політехнічний інститут".


  Відповідальний редактор: д.т.н., професор, Заковоротний Олександр Юрійович,


  e-mail:
  arcade@i.ua
  ,

  тел. раб .: +38 (057) 707-61-98.


  Відповідальний секретар: д.т.н., професор,

  Філатова Ганна Євгеніївна,


  e-mail:
  filatova@gmail.com
  ,

  тел. раб .: +38 (057) 707-61-98.


  Адреса редакції: 61002, Україна, м.Харків, вул.

  Кирпичова
  , 2, НТУ "ХПІ", кафедра "Обчислювальна техніка та

  програмування". Телефон: +38 (057) 707-61-65.

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

  У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання.


  ISSN(print): 2222-0631


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24552-14462Р від 15.07.2020р.


  Галузь науки: 11 - математика та статистика.


  Спеціальність: 113 - прикладна математика.


  Періодичність: 2 рази на рік.
  Мова видання: українська, російська, англійська.


  Індексації журналу: ICI Journals Master List, Ulrich’sPeriodicalsDirectory (NewJersey, USA).

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

  Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Машинознавство та САПР», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій. Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.


  Рік заснування: 2001


  p-ISSN: 2079-0775


  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації України: КВ №23870-13710Р від 15 березня 2019 р.


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (накази МОН України №409 від 17.03.2020 та №886 від 02.07.2020) за спеціальностями: (за видами) 131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування 


  Періодичність: 2 рази на рік


  Мова видання: російська, українська, англійська


  Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія, OCLC WorldCat (США), індексується пошуковою системою Crossref, а також включено до електронних бібліотек The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ), Institutional Repository (eNTUKhPIIR) (Україна, Харків), науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

  Тематична спрямованість серії Віснику НТУ «ХПІ» «Механіко-технологічні системи та комплекси»

  Наукові розробки в заготовчому виробництві, комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні  та охороні праці в галузі. Основні розділи: матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн, охорона праці та безпека життєдіяльності.

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

  Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, техніки та електрофізики високих напруг, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.


  Рік заснування: 2001


  p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295


  Видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"


  Засновник:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23776-13616Р від 14.02.2019


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" (накази МОН України №409 від 17.03.2020 та №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 132-Матеріалознавство; 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142-Енергетичне машинобудування; 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 161-Хімічні технології та інженерія; 181-Харчові технології


  Періодичність: 4 рази на рік


  Мова видання: українська, англійська


  Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

  ISSN  2311-4738 | e-ISSN 2413-3000


  Збірник присвячений проблемам управління розвитком компаній, територій і держав. У цьому зв'язку головна увага приділяється проблемам стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами і взаємозв'язкам між цими науками. Розглядаються питання створення методологій управління розвитком, вибору кращих методологій для застосування на конкретних об'єктах, математичного моделювання процесів і явищ, застосування математичних методів дослідження операцій, математичної статистики, вирішення практичних задач. Окрема увага приділяється об'єднанню досвіду застосування стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами в різних галузях економіки.


  Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


  Галузь наук: технічні науки


  Мова видання: англійська, українська, російська


  Періодичність виходу: 2 рази на рік


  Рік заснування: 2013


  Збірник індексується в 11-ти міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах.


  На всі статті, опубліковані в збірнику, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.


  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії», затвердженого Наказом МОН України
  № 886 від 02.07.2020 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» зі спеціальностей:


  122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології


  126 Інформаційні системи та технології 

 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

  Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.


  Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".


  Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ.


  Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74; 2014 рік - 47.58; 2015 рік - 48.68; 2016 рік - 44.55; 2018 рік - 68.76; 2019 рік - 76.72.


   


  Державне видання


  Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України


  КВ № 23781-13621H від 14.02.2019 року


  Періодичність виходу - 2 рази на рік

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

  Збірник наукових праць


  Рік заснування: 1961


  Галузь та проблематика: Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов'язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі системного аналізу, управління і комп’ютерних технологій.


  ISSN: 2079-0023 (Print)


  ISSN: 2410-2857 (Online)


  Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23778-13618Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю виданя є публікація новітніх результатів наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямів, що пов’язані з інформаційними технологіями, прикладними математичними методами і теорією управління складними системами.


  Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2019 року», додаток 4, «Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії».


  Індексується у Index Copernicus, Google Scholar та інших системах.


  Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:  • 124 - Системний аналіз

  • 122 - Комп’ютерні науки

  • 126 - Інформаційні системи та технології

  • 121 - Інженерія програмного забезпечення

  • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  • 113 - Прикладна математика


  Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік у червні та грудні (терміни прийому рукописів статей: до 15 травня та 15 листопада кожного року; рукописи, подані із запізненням, можуть бути розглянуті окремо).


  Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами).


  Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".


  Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій


  Телефони: +38 057 707-61-03, +38 057 707-66-54


  E-mail: mykola.bezmenov@khpi.edu.ua


  Цей журнал практикує та підтримує політику відкритого доступу відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI)


  Open Access CC-BY

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi

  Мета видання полягає у публікації оригінальних досліджень, які теоретично досліджують та вдосконалюють технологічні процеси виготовлення деталей машин і складання виробів, технологічного обладнання та оснащення.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

  У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

  Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя

         Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»« було засновано у 1961 році. До 2001 року серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія» існувала як тематичний випуск збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ»« (Свідоцтво про державну реєстрацію № 559 від 17.04.98 р.) .  Окрему серію «Хімія, хімічна технологія та екологія» було засновано НТУ «ХПІ» у 2001 році (свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року) й зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2079-0821.


         Починаючи з 2006 р. згідно з Наказом МОН України № 688 від 01.12.2005 р. Збірник наукових праць «Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»«, надсилається до УкрІНТЕІ. Електронна копія журналу, що надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) і, починаючи з 2005 р., представлена на сайті НБУВ (http://nbuv.gov.ua).


         З 2010 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» затвердженого рішенням ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 - 05/4 (Бюлетень ВАК України № 20), та затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р., Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.


         З 2018 року виходить електронна версія вказаного збірника на сайті Наукової періодики України (http://journals.uran.ua), (http://ccte.khpi.edu.ua), та кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).


         В лютому 2019 року видання отримало нове Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 23780-13620Р від 14 лютого 2019 року, де зазначено, що Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» виходить з періодичністю 2 рази на рік; обсягом до 12 ум. друк. арк. (формат А4), накладом 100 примірників.


         З 2020 року Збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Хімія, хімічна технологія та екологія»« внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Наказ №420 від 17.03 2020.


  16 июн. 2020 г. збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» зареєстровано у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під номером ISSN 2708-5252 (Online)


  «Вісник Національного технічного університету «ХПI». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія» включено до наступних профільних міжнародних наукометричних баз даних, що рекомендовано МОН України:


  – Бібліографічна база даних OCLC WorldCat (США);


  – База даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США);


  – Пошукова система Crossref;


  – Пошукова система Google Scholar;


  – Електронна бібліотека The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ),


  електронні тексти статей та номерів знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті видання та в електронному репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR).

 • Двигуни внутрішнього згоряння

  Рік заснування: 2002.
  Галузь і проблематика:
  У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.
  ISSN 0419-8719 (Print).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002 г.

  Видання включене в  Перелік наукових фахових видань України. Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.

  Періодичність: 2 рази на рік.

  Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
  Засновник:
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

  Головний редактор: Марченко А.П., доктор технічних наук.

  Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" і  науково-технічній библіотеці НТУ “ХПІ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);  зберігається в реферативній базі даних ВІНІТІ Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВІНІТІ).

  Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directoryнауково-метричні  системи GoogleScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE.
 • Електротехніка і Електромеханіка


  Електротехніка і Електромеханіка є рецензованим науковим виданням відкритого доступу з технічних наук в сфері електротехніки, електроенергетики та електромеханіки.
  Журнал публікує оригінальні результати досліджень з аналітичного, чисельного та мультифізичного методів моделювання електрофізичних процесів в електротехнічних електромеханічних та електроенергетичних установках та системах, з розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними та екологічними показниками в таких сферах, як: теоретична електротехніка, інженерна електрофізика, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електротехнічні комплекси та системи, силова електроніка, електроізоляційна та кабельна техніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи, безпека електрообладнання.
  Схвалюються також статті, які становлять наукову основу для подальшого розвитку в цих галузях, а також оригінальні статті з конкретним рішенням інженерних задач.
  Метою журналу є представлення форуму для обговорення і апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки і розробки нових електротехнічних пристроїв і систем з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показники, та розширення сфери їх промислового використання.
  Переваги журналу над іншими журналами електротехнічного профілю обумовлені тим, що засновники журналу представляють собою об'єднання наукового та освітнього центрів електротехнічного профілю. Широке співробітництво засновників журналу з дослідними інститутами світу дозволяє здійснювати рецензування статей провідними світовими фахівцями і залучати до публікації передові результати досліджень.


  Рік заснування: 2002


  ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)


  Розділи журналу:  • Теоретична електротехніка

  • Інженерна електрофізика. Техніка сильних електричних та магнітних полів

  • Електричні машини та апарати

  • Електротехнічні комплекси та системи

  • Силова електроніка

  • Електроізоляційна та кабельна техніка

  • Електричні станції, мережі і системи

  • Електричний транспорт

  • Безпека електрообладнання


  Видавець:
  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"


  Співзасновники:
  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.


  Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" з № 1 2002 р. внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (перереєстровано Наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328)


  Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до найвищої категорії «А» згідно Наказу МОН України №1412 від 18.12.2018 р. (Додаток 10 до Наказу).


  Всім статтям у журналі присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.20998. Наприклад, перша стаття в № 1 2016 року має doi: 10.20998/2074-272X.2016.1.01


  Як цитувати статтю з нашого журналу. Наприклад:
  Montazeri Z., Niknam T. Optimal utilization of electrical energy from power plants based on final energy consumption using gravitational search algorithm. Electrical Engineering & Electromechanics, 2018, no. 4, pp. 70-73. doi: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.4.12.


  Індексація журналу:
  Scopus (прийнято 29 липня 2021), Web of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI),
  DOAJ, ProQuest, EBSCO Publishing INC.Gale/Cengage Learning, Ulrich’s Periodical Directory, Google Академія


  Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік


  Мова видання: англійська, українська (для онлайн версії журналу обов’язково всі статті перекладаються на англійську мову редакцією журналу)


  Головний редактор: Сокол Євген Іванович, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, ректор НТУ "ХПІ"


  Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент


  Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ"


  Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696


  E-mail: a.m.grechko@gmail.com


  Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.


  Вартість передплати: на 2022 рік - 824,22 грн., на два місяці - 137,37 грн., на чотири місяці - 274,74 грн., на шість місяців - 412,11 грн., на вісім місяців - 549,48 грн., на десять місяців - 686,85 грн


  Передплатний індекс на УкрПошті: 01216


 • Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит»

  ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).


  Журнал засновано постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1287


  Реєстраційне свідоцтво АОО № 171256 від 06.08 2004 р.


  Свідоцтво про державну перереєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 16921-5691ПР від 15.07.2010 р.


  Журнал:


  передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;


  науковий - журнал включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії» (накази МОН України № 886 від 02.07.2020 та № 1188 від 24.09.2020):


  технічні спеціальності  – 141 :  від 02.07.2020, «Б» №  886;  від 26.11.2020 «Б»  № 1471.


  Галузь знань : 14 «Електрична інженерія».


  Спеціальність 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.


  економічні спеціальності – 051 :  від 24.09.2020, «Б» № 1188; від 26.11.2020 «Б»  № 1471.


  Галузь   знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки». 


  Спеціальність : 051 - економічні спеціальності.


   


  рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;


  реферативний - реферується національною реферативной базою «Україніка наукова» (Україна). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело»;


  індексований міжнародними наукометричними базами:


  Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;


  включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);


  представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);


  доступний в фондах бібліотек:


  Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського; науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;


  Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань у галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), державних органів влади (макроекономічному рівні).


  Мова видання: змішана - українська, російська, англійська.


  Періодичність видання: 12 випусків на рік.


  Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.


  До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрів), а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил оформлення, цитування та посилань.


  До друку приймаються статті, які не публікувались раніше у інших журналах та не загубили своєї актуальності.


  Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.


  Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів.


  У разі передруку посилання на журнал «Енергозбереження.Енергетика.Енергоаудит» (Е.Е.Е.)  обов’язкове.


  У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Греції, Казахстану, України.


  Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

 • Інтегровані технології та енергозбереження

  Науково-практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження» заснований у 1998 році Харківським державним політехнічним інститутом (з листопада 2000 р. – Національний технічний універ-ситет «Харківський політехнічний інститут») та зареєстрований Міністерством інформації України (КВ № 3427). Засновник та видавець – Національний технічний університет „Харківський політехнічний інсти-тут”. Журнал «Інтегровані технології та енергозбереження» включений до переліку наукових фахових видань ВАК України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти та науки України №1328 від 21.12.2015)) у галузі технічних наук та виходить по тематичним напрямкам, які відображають напрямки діяльності наукових шкіл університету та потенційних здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
 • Лідер. Еліта. Суспільство

  Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання

  Свідоцтво Державного комітету від 28.02.2017 КВ №22583-12483Р

  Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

  Тематика: актуальні проблеми теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві

  Наукова сфера журналу охоплює широке коло розгляду проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання

  Мова рукопису: українська, англійська

  Періодичність публікації: 4 випуски на рік

  Вид видання за цільовим призначенням: теоретичний та науково-методичний часопис

  Рік заснування: 2017

  Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення теоретико-методологічних та праксеологічних аспектів формування та розвитку теорії лідерства в парадигмі сучасного управління.

  Головною метою видання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання.

  Основні завдання науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство»: - надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо); - популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо); - створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо); - формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти до актуальних проблем теорії і практики лідерства та проблеми еліти в суспільстві, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки щодо проблематики лідерства та еліти у межах педагогіки, соціальних та поведінкових наук (психологія, соціологія, економіка), управління та адміністрування (менеджмент), публічного управління та адміністрування).

  Галузь та проблематика: педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування

 • Різання та інструменти в технологічних системах

  РІЗАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ – мультидисциплінарний рецензований науково-технічний збірник відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі технології обробки матеріалів, проектування верстатів та інструментів, адитивних технологій, технологій реінжинірінгу, комп’ютерного та математичного моделювання, в сфері розробки і удосконалення технологій, процесів, матеріалів, різальних інструментів, систем автоматизованого проектування, питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції машинобудування
  Збірник «Різання та інструменти» включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук до категорії «Б» згідно Наказу МОН України №409 від 17.03.2020 р.
 • Сучасні інформаційні системи

  Щоквартальний науково-технічний журнал. Заснований у березні 2017 року. У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9, п. 56).


  ISSN 2522-9052


  Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


  Ліцензія Creative Commons
  Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

 • Теорія і практика управління соціальними системами


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій.


  Open Access


  Creative Commons License


  Рік заснування: 2000


  Галузь та проблематика:


  - галузь знань «Освіта і педагогіка» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки


  Об’єкт наукових досліджень: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках


  Змістовне спрямування наукових досліджень:


  1) теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців;


  2) теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності;


  3) організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів;


  4) психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти та її змісту


  - галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями: 053 Психологія


  Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності


  Змістовне спрямування наукових досліджень:


  1) поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності;


  2) концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки;


  3) психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;


  4) міжособистісна комунікація та міжгрупова взаємодія


  - галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування


  Об’єкт наукових досліджень: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня


  Змістовне спрямування наукових досліджень:


  1) наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях


  2) управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності;


  3) розвиток соціальних систем: публічне управління, менеджмент та адміністрування;


  4) державна політика у забезпечені сталого розвитку соціально-економічної та суспільно-політичної підсистем суспільства


  ISSN 2078-7782


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001


  Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління


  Головна мета видання -видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання


  Основні завдання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами»:


  -надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо);


  - популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо);


  - створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо);


  - формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти та практиків до проблематики психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах психолого-педагогічної та управлінської наукової думки (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки психологічного, педагогічного та управлінського спрямування; популяризація передового досвіду у вирішенні психолого-педагогічних та управлінських проблем тощо).


  Журнал відображено у таких базах даних та каталогах:


  Ulrisch’s Periodicals Directory


  Наукометрична база даних РІНЦ


  ICI Journals Master List (Index Copernicus) з індексом 60.28


  Google Scholar


  Publons is a part of Web of Science Group


  Періодичність: 4 рази на рік.


  Кількість статей на рік: 40.


  Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)


  Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія


  Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”


  Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук


  Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор


  Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002


  Тел.: +380577004025


  E-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net