Київський національний університет будівництва i архітектури

Журнали видавця

 • Управління розвитком складних систем

  Висвітлення питань за розділами: управління проектами; інформаційні технології управління; інформаційні технології проектування; інформатизація вищої освіти; інформаційні технології в економіці; інформаційні технології в енергетиці; технології управління розвитком; управління технологічними процесами.

  ISSN: 2219-5300 (Print)
  ISSN: 2412-9933 (Online)

 • Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія

  “Підводні технології” (ПТ) - міжнародний науково-виробничий журнал, в якому публікуються сучасні дослідження вчених і фахівців в галузях промислової та цивільної інженерії. Журнал є рецензованим виданням з відкритим доступом в мережі Інтернет, що забезпечує: доступність до інформації та швидке її розповсюдження; вільне використання матеріалів із збереженням авторських прав; експертну оцінку публікацій фахівцями відповідних галузей; просування результатів наукових досліджень у виробництво. До складу редакторської колегії залучені вітчизняні та закордонні науковці й фахівці, зокрема з Білорусії, Германії, Італії, Канади, Непалу, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції та ін.

 • Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

  Інформація про журнал


  Всеукраїнський збірник наукових праць “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це міжнародний науковий журнал в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.


  Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.


  Мета журналу


  Метою журналу є представлення та популяризація останніх розробок та досягнень наукових досліджень в Україні для світової спільноти, зокрема, щоб сприяти академічному обміну між Україною та іноземними вченими, інженерами і дослідниками.


  Заохочуються оригінальні, інноваційні та нові матеріали, що дають уявлення про використання аналітичного і чисельного моделювання поведінки роботи конструкцій машин і механізмів, взаємодії робочих органів будівельних машин із різними робочими середовищами, впровадження автоматизованих рішень в машинобудуванні, а також результати експериментальних досліджень.


  Журнал забезпечує:  • відкритий доступ;

  • вільне використання матеріалів досліджень із збереженням авторських прав;

  • експертну оцінку публікацій;

  • просування досліджень у світі.

 • Transfer of Innovative Technologies

  Міжнародний науковий журнал "Transfer of Innovative Technologies" публікує найкращі наукові ідеї, які можна впровадити в будівельній галузі. Оскільки отримання високоякісної, конкурентоспроможної промислової продукції базується на впровадженні високих технологій з різних незалежних сфер наукових досліджень, об'єднаних спільним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним продуктом. Серед цих наукових сфер є інженерія, архітектура та будівництво, інформаційні технології та системи управління. Публікація наукових праць за цими напрямами є основними "векторами" наукового журналу "Transfer of Innovative Technologies". Оскільки це ті напрямки наукових досліджень, результати яких можуть бути безпосередньо використані у сучасному промисловому виробництві: космічна та авіаційна промисловість, приладобудування, машинобудування, енергетика, хімічна промисловість та металургія.

 • Опір матеріалів і теорія споруд

  В збірнику публікуються наукові статті з актуальних проблем будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, проблем міцності і надійності в машинобудуванні, будівництві та інших галузях техніки
 • Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

  Внесений до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", наказ МОНУ 17.03.2020 р. № 409.
  Індексується в BASE, Google Scholar, Index Copernicus International і WorldCat.
  ISSN: 2409-2606. E-ISSN: 2664-5769.
 • Будівельні конструкції. Теорія і практика

  Збірник наукових праць "Будівельні конструкції.Теорія і практика" заснований у 2016р.


  На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 192, 194.
  Проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2019), Google Scholar, CrossRef.


  Публікує результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.

 • Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування

  В Київському національному університеті будівництва і архітектури видається видаватися науково-технічний збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування” (відповідальний редактор професор Товбич В.В.), який визнані атестаційними органами України, як наукове фахові видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з архітектури та технічних наук.

 • Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин

  Обкладинка журналу


  ISSN 2707-501X  (Print)


  ISSN 2707-9376  (Online)


  Журнал здійснює публікації за спеціальностями: Економіка, Менеджмент, Прикладна математика, Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Приладна механіка, Матеріалознавство, Хімічні технології та інженерія, Архітектура та містобудування, Будівництво та цивільна інженерія


  Видається з 1996 р.


  Періодичність: 2 рази на рік.(лютий, веерсень)


  Мови видання: українська, російська, англійська.


  Засновники журналу: Київський національний університет будівництва i архітектури.


   


  Журнал розрахований для практиків, науковців, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів.


  Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітн на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії і відповідає категорії «Б»

 • Архітектурний вісник КНУБА

  У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень та вивчення актуальних проблем у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови та інших аспектів комплексного впровадження принципів формування подальшого розвитку архітектури.


  Для фахівців у галузі будівництва, архітектури та містобудування, працівників науково-дослідних організацій, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів.


  Видається українською, російською та англійською мовами.


  Видавець: Київський національний університет будівництва та архітектури; Кафедра Основ архітектури та архітектурного проектування