Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Київський політехнічний інститут (з 2016 року – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - КПІ ім. Ігоря Сікорського) засновано 1898 року. За роки існування він підготував майже 370 тисяч фахівців, з них понад 60 тисяч – у роки незалежності України.

Журнали видавця

 • Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка

  "Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка" ("Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника"), ISSN 0021-3470 — міжнародний щомісячний науково-технічний  журнал з радіотехніки та радіоелектроніки, що рецензується. Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, CNKI, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Gale, Gale Academic OneFile, Gale InfoTrac, INIS Atomindex, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database, ProQuest SciTech Premium Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon. Цитувань на статтю = 0,8 (Cites per Doc. (2y) = Impact Factor WoS, 2019). SJR = 0,21, Q3, SNIP = 0,51 (Scopus, 2019).

 • Дослідження з історії техніки

  "Дослідження з історії техніки" – періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки.
 • Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні

  Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" присвячено проблемам інформаційної безпеки України, зокрема різноманітним питанням нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.

 • Технологія і техніка друкарства

  Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.


  Видавець — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».


  Рік заснування: 2003. Періодичність: щоквартальна.


  Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.


  Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.


  ISSN: 2077-7264 (Print)


  ISSN: 2414-9977 (Online)


  Збірник має Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ № 22667-12567ПР від 12.04.2017 р.


  Згідно наказам Міністерства освіти і науки України збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» у галузі філологічних наук за спеціальністю 061 Журналістика (Наказ № 409 від 17.03.2020 р.) та у галузі технічних наук за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія (Наказ № 1188 від 24.09.2020 р.).


  До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Швеція, Індія). Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.


  Головний редактор збірника: Киричок Петро Олексійович, доктор технічних наук, професор, директор Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслужений діяч науки і техніки України.


  Представлення в мережі Інтернет: з 2008 р. електронні версії збірника «ТТД» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9672515), а також розміщені в репозитарії ELAKPI – Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2181).


  З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.

 • Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування

  "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування" (ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966)  змінив назву на  «Mechanics and Advanced Technologies».

  Якщо ви бажаєте подати статтю до міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies»(http://journal.mmi.kpi.ua/) Ви повинні зареєструватись як АВТОР(в вкладці "Мій профіль" - "Роль" - відмітка "Автор") і за допомогою системи надіслати статтю до редакції. 

   

 • Сторінки історії

  Фахове видання “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України.

  Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

  Періодичність:

  Двічі на рік

  ISSN (print):

  № 2307-5244

  ISSN (online):
  № 2411-0647

  Наукометричні бази:
  DOAJ
  CiteFactor
  Web of Sciense ESCI
  EBSCO
  IndexCopernicus

  Мова видання:

  Українська, російська, англійська

  Засновники:
  Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

 • Інформаційні системи, механіка та керування

  Рік заснування: 2008

  Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами

  ISSN: 2219-3804, eISSN: 2519-2256

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22860-12760ПР від 17.07.2017

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: російська, українська, англійська

  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

  Згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 № 1714 журнал є фаховим з технічних наук.

  Індексування у Index Copernicus Journals Master List     

  Impact Factor ICV 2014: 50,96

  Impact Factor ICV 2015: 62,14

  Impact Factor ICV 2016: 66,68

  Impact Factor ICV 2017:  

  Impact Factor ICV 2018:  

 • Наукові вісті НТУУ КПІ

  Шановні автори! На цьому сайті знаходиться архів журналу за 2015-2018 роки. Подати статтю, а також ознайомитися із номерами журналу, починаючи із 2019 року, можна на сайті scinews.kpi.ua.

  Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-7753ПР від 25.04.2012 р.

  ISSN 1810-0546 (друкована версія)

  ISSN 2519-8890 (електронна версія)

  CODEN: NVNTB7

  LCCN: 2016214741 (Бібліотека конгресу США)

  Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

  Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.

  Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

  Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, WorldCat, J-Gate, Google Scholar, Chemical Abstracts Plus (CASSI), OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Open Academic Journal Index, AcademicKeys, ResearchBib, Turkish Education İndex, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor, Miar, WCOSJ, I2OR, Scholarsteer, SIS, IIJIF, InfoBase Index.

  Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.
  Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

  Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 193-Б та 259.
  E-mail: n.visti@kpi.ua

  Тел.: +38(044)204-91-23; +38(044)204-94-53

 • Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування

  Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів, біомедичної інженерії.
  Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань категорії Б України, спеціальності 151, 152, 153, 163, 173 , індексується у міжнародних наукометричних базах 
  WorldCat, OpenAIRE, BASE, Index Copernicus, Google Scholar.  Видання представлено у реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова», "Українські наукові журнали" та виданні УРЖ «Джерело», у базі даних бібліотеки НАНУ ім. В.Вернадського, НТБ ім. Г. Денисенка.


  Мови публікацій - українська, російська, англійська


  ISSN (Print) 0321-2211 ISSN (Online) 2663-3450

 • Системні дослідження та інформаційні технології

  Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології". Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

  Журнал публікується 4 рази на рік.

 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні

  Опис: науковий журнал  «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» (скорочена назва – «НМТ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
  Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".
  Країна
  : Україна.
  ISSN  1607-6885.
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №24298-14138ПР. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 16.12.2019 р.
  Наказом Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 листопада 2020 року» журнал "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні" включений до переліку наукових фахових видань України в категорії "Б", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
  Рік заснування: 1997. Періодичність виходу: два номери на рік.
  Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
  Друк: чорно-білий.
  Мови: англійська, російська, українська.
  Галузі науки: технічні науки.
  Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
  Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
  Тематика:  металургія, машинобудування, технологія будування, теплофізика, технологія матеріалів, промтранспорт.
  Розділи журналу:
  - структуроутворення, опір руйнуванню та фізико-механічні властивості;
  - конструкційні і функціональні матеріали: 
  - технології отримання та обробки конструкційних матеріалів;
  - моделювання процесів в металургії та машинобудуванні; 
  - механізація, автоматизація та роботизація. 
  Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-lineUlrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та ін.
  Редколегія: головний редактор - С.Б. Бєліков, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора В. Ю. Ольшанецький, д-р. техн. наук, професор; В. В. Наумик, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
  Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
  Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "НМТ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
  Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
  Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
  Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.


   

 • Адаптивні системи автоматичного управління

  ISSN 2522-9575 (Онлайн), ISSN 1560-8956 (Друк)


  Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління». Міжвідомчий науково-технічний збірник.

  Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

  Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

  Періодичність виходу: 2 рази на рік

  Рік заснування: 1973 

 • Information and Telecommunication Sciences

  Information and Telecommunication Sciences, ISSN 2312-4121 (Print), ISSN 2411-2976 (Online) - міжнародний науковий журнал, що рецензується, публікується з 2010 року два рази в рік (червень, грудень). Читачі журналу після публікації випуску мають безкоштовний доступ до статей без необхідності підписки.


  Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".


  Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями (наказ МОН України №32 від 15.01.2018 р): 172 Телекомунікації та Радіотехніка; 122 Комп'ютерні науки; 125 Кібербезпека.


  Мова публікацій: англійська.


  Скорочення назви для цитування: Inform Telecom Sc.


  Індексація видання: EBSCOhost; Engineering Village, OvidSP, ProQuest, STN International, WorldCat, OpenAIRE, BASE.

 • Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

  Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.
 • Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

  Збірник наукових праць (УДК 622(082)).  Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – КВ № 3441, видане 27.08.1998р.

  Hаказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

   Тематика збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві. Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

 • Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

  Інформація для авторів та читачів:
  З 2017 року журнал було переіменновано у Advanced Linguistics (Новітня лінгвістика) http://al.fl.kpi.ua/

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

  Рік заснування: 2012

  Галузь та проблематика: філологічні та педагогічні науки

  ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19940-9740 ПР

  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus (ICV 2013=4,82; ICV 2014=50,20; 2015=61,69), WorldCat, Google Scholar, BASE, Сite Factor, UIF, Research Bible, I2OR.

  Періодичність: 2 рази на рік.

  Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, (змішаними мовами)

  Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

  Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

  Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.727

  Тел.: (044) 204-85-37, (050) 133 86 25

  e-mail: visnyk.fl.kpi@gmail.com

  веб-сайтhttp://visnyk.fl.kpi.ua

 • Новітня освіта

  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  Рік заснування: 2013


  Галузь та проблематика: проблеми вищої освіти в Україні та світі: методика викладання іноземної мови, іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова для науковців, навчання перекладу, тестування та оцінювання у викладанні , підготовка та навчання викладачів, предметно-мовне інтегративне навчання (CLIL), прикладна лінгвістика; STEAM


  ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P


  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системахESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI.


  Періодичність: 2 випуска на рік.


  Мова видання: англійська


  Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”


  Головний редактор: проф. Саєнко Наталія Семенівна


  Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.727


  e-mail: ae.fl.kpi@gmail.com 


  Тел.: +38 044 204 85 37


  веб-сайт: http://ae.fl.kpi.ua/ 


  Спілкування редакції з авторами здійснюється в письмові формі. Редакція не проводить консультацій в телефонному режимі щодо вимог до статей, проблематики досліджень, термінів розгляду, тощо. Уся інформація є на сайті видання у розділі ABOUT (ПРО ЖУРНАЛ) http://ae.fl.kpi.ua/about . Після подання статті через он-лайн систему, автор отримує автоматичного листа з повідомленням, що стаття надійшла до редакції. При виникненні питань стосовно рецензування, редагування рукопису, автор може писати на скриньку ae.fl.kpi@gmail.com. Редакція надає відповідь на листа протягом трьох робочих днів. Перед поданням рукопису, пропонуємо ознайомитись з відповідями на найбільш типові запитання від авторів http://ae.fl.kpi.ua/about/editorialPolicies#custom-1

 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

  Увага! Журнал тимчасово не приймає статті у зв'язку з перереєстрацією!
  Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

  ISSN: 1683-3309 (друкований), 2308-9393 (Online)
  Рубрики наукового видання: Філософія, Психологія, Педагогіка.
  Мови публікацій видання: українська, російська, англійська.
  Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

  Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).
  Збірник представлено у вітчизняних і міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (ICV 2014=55,47), РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI, "Україніка наукова".

  Засновано у листопаді 2001 року.

 • Механіка гіроскопічних систем

  Рік заснування: 1982

  Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

  ISSN: 0203-3771

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, російська

  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

  Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук 

  Індексування: Index Copernicus International

  Impact Factor ICV 2014: 45,59

  Impact Factor ICV 2015: 65,75

  Impact Factor ICV 2016: 70,03

  Impact Factor ICV 2017: 69,10 

 • Сучасні проблеми економіки і підприємництво

  Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробування результатів своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". З годом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей. До 2013 року до друку у збірник приймалися статті лише на українській мові.

  У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

  ISSN 2414-9306 (Online), ISSN 2310-5534 (Print)

  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема : до 2017 року індексувався у Index Copernicus (ICV 2014 = 22,34; ICV 2015 =45,55; ICV 2016: 57.03), DOAJ, ELAKRI, OJS, WorldCat, Research Bible, Google Scholar, OpenAIRE.

 • Information Technology and Security


  “Information Technology and Security”
  (з англ. “Інформаційні технології та безпека”) – друковане фахове наукове видання, засноване Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр. Після однорічної паузи поновлено з 2015 року.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23486-13326ПP від 02.07.2018.


  Рік заснування: 2012.


  P-ISSN: 2411-1031.

  E-ISSN: 2518-1033


  Вид видання: збірник наукових праць.


  Статус видання: вітчизняний.


  Мови видання: українська, англійська (змішаними) мовами.


  Періодичність: щопівроку.


  Сфера розповсюдження: загальнодержавна та зарубіжна.

  Галузь науки: технічні.


  Категорія видання: Б.


  Категорія читачів: наукові, науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та курсанти.


  Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.


  Індексується в: Index Copernicus Journals Master List, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing, WorldCat, Google Scholar, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Zeitschriften Datenbank, Bibliothek der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Bibliothek der Europa-Universität Viadrina.

  Відповідальна кафедра: Кібербезпеки і застосування інформаційних систем і технологій

  Адреса редакції видання: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна.

 • Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

  Збірник наукових праць Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.


  Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.


  Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».


  Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.


  Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р., Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р., Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.(категорія Б)) 


  Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2018 р.), EconBiz (з 2020 р.), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»(ELAKPI ),  Directory of Open Access scholarly Resources(ROAD). Видання індексується Google Scholar


  Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) та ін.  


   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)


  Мови подання статей: українська, англійська


  Видання публікує статті за спеціальностями 051, 073 та 075. 


  Засновник та видавець: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"


  Цитуйте нас як: EB NTUU"KPI"

 • "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"

  Збірник Всеукраїнської науково-практичної  конференції

  «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

   

 • Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

  Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження є науково-технічним фаховим виданням, адресованим спеціалістам, які цікавляться процесами та технологіями переробки сировини для створення сучасних матеріалів та засобів виробництва найбільш економічно вигідним та екологічно обґрунтованим шляхом.
  Авторам рекомендується подавати рукописи англійською або українською мовою.
  Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
  Періодичність виходу: 4 рази на рік.
  Рік заснування: 1982.
  ISSN: 2617-9741 (Print)
  ISSN: 2664-1763 (Online)

  Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 161 Хімічні технології та інженерія; 133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 101 Eкологія. (відповідно наказам МОНУ №1643 від 28.12.2019р та № 409 від 17.03.2020р).
 • Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

  Висвітлення результатів досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту.


 • Нові матеріали і технології в машинобудуванні (Праці Міжнародної науково-технічної конференції)

  Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" засновано у 2010 р. Видання друкується за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»

  ISSN 2524-0544 (Print)
  ISSN 2519-450X (Online)

  Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні"  в галузі технічних наук: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

  Мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі металургія.

  Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру матеріали, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

  До публікацій запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності, яких: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

  Періодичність: 2 рази на рік (Номер виходе в червні та грудні. Статі приймаються протягом року.)

  Мова видання: українська, російська, англійська.

  Розділи журналу: 

  • Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.
  • Нові матеріали для виготовлення форм і стрижнів.
  • Протипригарні покриття для ливарних форм і стрижнів.
  • Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.
  • Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.
  • Автоматизація та механізація виробничих процесів.
  • Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії та машинобудування України.
  • Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.
  • Сучасні та перспективні методи контролю якості продукції.
  • Перспективні технології покращання якості литва легуванням, мікролегуванням та зовнішнім впливом на рідкий метал.
  • Позапічні методи оброблення рідкого металу.
  • Екологічні проблеми інженерної діяльності.
  • Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.
           +38(050)-546-06-83
           +38(097)-290-86-16
 • Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

  Збірник містить матеріали пленарних і секційних доповідей, представлених на міжнародній науково-технічній конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» (МНТК "ПТ") , яка проводиться у квітні щорічно  на базі Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Обрії друкарства

  У журналі вміщено матеріали, в яких досліджено питання історії
  та теорії соціальних комунікацій, журналістики,
  видавничої справи та редагування, прикладних соціокомунікативних технологій.
  Для фахівців із соціальних комунікацій, журналістики,
  видавничої та редакторської справи, філології, соціології.

  Науковий журнал «Обрії друкарства» призначений для науковців,
  фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

  Засновник видання: кафедра видавничої справи та редагування, Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.


  Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».


  Головний редактор: Онкович Ганна Володимирівна.


  Державна реєстрація: електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до переліку фахових видань України зі спеціальності 061 "Журналістика" (наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188) та 011 "Педагогічні науки" (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).


  З 2019 року електронний науковий журнал «Обрії друкарства» входить до наукометричної бази даних Index Copernicus.


  ISSN: 2522-1078 (online).


  Рік заснування: 2005.


  Мова видання: українська, англійська, польська.


  Періодичність виходу: 2 номери на рік.


  Науковий журнал «Обрії друкарства» є рецензованим відкритого доступу виданням.


  «Обрії друкарства» використовує найбільш поширене англомовне посилання, оформлене за стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org), відповідно до якого здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою.


  Науковий журнал «Обрії друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних: Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus Journals Master List.


  Адреса редакції: вул. акад. Янгеля, 1/37, каб. 74, Київ, 03056.


  тел.: (044) 204-85-45


  E-mail: ivanchenkokonf@gmail.com


  http://horizons.vpi.kpi.ua


  http://vsr.vpi.kpi.ua


 • Електронна та Акустична Інженерія

  Журнал "Електронна та Акустична Інженерія" є науковим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні оглядові роботи та результаті досліджень з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та комп'ютерні системи і мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, Інтернет); звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

  Журнал започатковано у 2017 році факультетом Електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорьського.

 • Mathematics in Modern Technical University

  Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті) є рецензованим електронним виданням відкритого доступу, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей.

  Тематика журналу: фундаментальні та прикладні дослідження в математиці, застосування математики в суміжних галузях, історія математики та методика викладання математики в технічному університеті.
  Основні тематичні напрямки та політика розділів: Редакційна політика

  Періодичність:2 рази на рік.

  Мови видання:українська та англійська.

  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  Адреса та контакти: Контактна інформація

  Головний редактор: д.ф.-м.н., проф. О.І. Клесов
  Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., проф. О.В. Іванов
  Відповідальний редактор: к.ф.-м.н., доц. В.О. Гайдей
  Редакційний штат

 • Mechanics and Advanced Technologies

  ISSN 2522-4255 (Online)
  ISSN 2521-1943 (Print)


  Метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies» є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій. Ми працюємо для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування


  Міжнародний науково-технічний журнал"Mechanics and Advanced Technologies" являється правонаступником збірника "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування" (ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966)


  Founder: National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".


  Frequency: 3 issues a year.


  We accept papers in following languages: English, Ukrainian, Russian.


  Cite the title as: Mech. Adv. Technol.

 • Мікросистеми, Електроніка та Акустика

  Науково-технічний журнал «Мікросистеми, Електроніка та Акустика» (ISSN 2523-4447, e-ISSN 2523-4455) з червня 2017 року є правонаступником заснованого у березні 1995 року журналу "Електроніка та Зв’язок" (ISSN 1811-4512, e-ISSN 2312-1807), який припинив своє існування. З 01 січня 2020 року журнал випускається виключно в електронній версії 3 рази на рік. Ознайомитися з усіма попередніми випусками Ви маєте можливість за посиланням http://elc.kpi.ua/old

 • Innovative Biosystems and Bioengineering

  Міжнародний науковий журнал "Innovative Biosystems and Bioengineering" заснований у 2017 р.


  "Innovative Biosystems and Bioengineering" є щоквартальним рецензованим науковим електронним виданням, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.


  e-ISSN 2616-177X


  Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з таких галузей науки (накази МОН України від 04.04.2018 р. № 326 та від 07.11.2018 р. № 1218): біологічні; хімічні; технічні; медичні (групи спеціальностей 03.00.00 та 14.03.00).


  Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями (накази МОН України від 16.07.2018 р. № 775, від 07.11.2018 р. № 1218, від 28.12.2019 р. № 1643 і від 24.09.2020 р. № 1188): 091 Біологія; 102 Хімія; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 113 Прикладна математика; 122 Комп'ютерні науки; 133 Галузеве машинобудування; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія; 163 Біомедична інженерія; 181 Харчові технології; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 Фізична терапія, ерготерапія.


  Періодичність: 4 рази на рік.


  Мова публікацій: англійська, українська.


  Скорочення назви для цитування: Innov Biosyst Bioeng.


  Індексація видання: DOAJ; ROAD; HINARI; Chemical Abstracts Service; CNKI Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers; J-Gate; Public Knowledge Project Index; ICMJE; JournalTOCs; WCOSJ; Vifabio; EZB; Federation of Finnish Learned Societies; Zeitschriftendatenbank; Polska Bibliografia Naukowa; Scilit; Bielefeld Academic Search Engine; OpenAir; WorldCat.

 • Advanced Linguistics

  Advanced Linguistics є міжнародним рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  Рік заснування: 2017 (Журнал є правонаступником Вісника НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Філологія. Педагогіка.)


  Галузь та проблематика: загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, психолінгвістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, порівняльно-історичне мовознавство, комп’ютерна лінгвістика, міжкультурна комунікація, літературознавство, педагогіка та викладання іноземних мов.


  ISSN 2617-5339 (Print)


  ISSN 2663-6646 (Online)


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23089-12929 ПР


  Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, OpenAIRE, BASE, OAJI, Google Scholar, WorldCat.


  Періодичність: 2 рази на рік.


  Мова видання: англійська, німецька, українська.


  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


  Головний редактор: проф. Саєнко Наталія Семенівна


  Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кім. 601


  e-mail: adling.fl.kpi@gmail.comТел.: +38 044 204 81 01; +38 093 605 00 09; +38 097 931 94 48


  Веб-сайт:al.fl.kpi.ua

 • Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

  Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.
 • Theoretical and Applied Cybersecurity

  Журнал «Theoretical and Applied Cybersecurity» (з англ. «Теоретична та прикладна кібербезпека») є науковим виданням Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». В виданні оприлюднюються результати новітніх наукових досліджень з теорії та практики забезпечення кібернетичної безпеки та кібернетичного захисту її об’єктів у кібернетичному просторі.
 • Наукові вісті КПІ

  Міжнародний науково-технічний журнал "Наукові вісті КПІ" (до №1-2018 включно називався "Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", ISSN 1810-0546) заснований у 1997 році.


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07 серпня 2017 року.


  ISSN 2617-5509 (друкована версія)


  ISSN 2663-7472 (електронна версія)


  Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.


  Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження; хімічні технології.


  Згідно з наказами МОН України № 1643 від 28.12.2019 та № 409 від 17.03.2020 журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (спеціальності – 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп'ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка).


  Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.


  Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.


  Мова видання: українська, англійська.


  Скорочена назва для цитування: KPI Sci News.


  Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».


  Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 193-Б та 259.
  E-mail: n.visti@kpi.ua


  Тел.: +38(044)204-91-23

 • Стратегії розвитку бібліотек

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції