Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Журнали видавця

 • Будівництво, матеріалознавство, машинобудування

  Збірник наукових праць заснований в 1998 році, і видається в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», який згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 входить до переліку №1 наукових фахових видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

  Внаслідок зростаючого технічного прогресу і з метою концентрації інформаційного матеріалу за тематичною спрямованістю ПДАБіА спеціалізоване видання «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» друкується за такими серіями:

  1. «Безпека життєдіяльності»;
  2. «Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення»;
  3. «Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні»;
  4. «Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання»;
  5. «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку»;
  6. «Стародубовські читання»;
  7. «Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві».

   

  Серія: Безпека життєдіяльності

   

  Тематика серії - висвітлення актуальних питань безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, промислової безпеки, цивільного захисту населення, пожежної та екологічної безпеки, технологій будівельних процесів, раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, безпеки при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, у т.ч. підприємств гірничого виробництва, міського транспорту.

  Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Бєліков Анатолій Серафімович т. (0562) 756-54-73, 4-73.

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Капленко Галина Григорівна т. (0562) 756-54-73, 4-73, е-mail: konf.BGD.2016@gmail.com


  Серія: Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення

  Тематика серії - актуальні питання енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклупараметрів комфортностіекологічностіекономічностіа також діагностики і оцінки технічного станупрогнозу довговічності і надійностіремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

  Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


  Серія: Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні

   

  Тематика серії - висвітлюють актуальні питанння впровадження та використання комп'ютерних систем та інформаційних технологій в різних сферах діяльності, пов'язаних з будівництвом. Зокрема в освіті, в науці, проектуванні і управлінні. Обговорюються питання використання та розробки комп'ютерних систем і інформаційно-вимірювальних технологій.

  Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Ершова Ніна Михайлівна т. (0562) 56-34-62.

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Кривенкова Людмила Юріївна т. (0562) 756-34-10, е-mail: ksitesm@ukr.net

    

  Серія: Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання

   

  Тематика серії - інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

  Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Хмара Леонід Андрійович т. (0562) 56-34-29, 067-585-26-59.

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Хожило Максим Едуардович т. (0562) 56-33-73, 066-898-10-01, е-mail: sntsmm2004@gmail.com


  Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку

  Тематика серії - висвітлення актуальних питань оцінки заощадження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, а також енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності та вартості.

  Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


  Серія: Стародубовські читання

   

  Тематика серії - актуальні питання технології будівельних матеріалів і поліпшення їх властивостей різними методами обробки, раціональне використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності.

  Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Лаухін Дмитро В’ячеславович т. (0562) 47-02-62.

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Ротт Наталія Олександрівна е-mail: aspirant@mail.pgasa.dp.ua

   

  Серія: Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві

   

  Тематика серії - ресурсо- та енергозбереження систем життєзабезпечення будівель і споруд, аналіз внутрішнього середовища та оцінка її якості в приміщенні, а також захист від шкідливих факторів, питань екології та комп'ютерних технологій в будівництві.

  Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Адегов Олександр Валерійович т. (0562) 56-34-06, е-mail: PGASA-TGSV-conf@i.ua

   

  Науковий збірник «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» видається щоквартально об'ємом 68 у.д.а. тиражем 300-500 екземплярів і підписується до друку за рішенням Вченої ради ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

  У збірнику зберігається послідовна нумерація номерів, починаючи з першого.

 • Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


  До уваги користувачів!
  З 2021 року наш журнал змінив назву і тепер називаеться "Український журнал будівництва та архітектури" (стара назва "Вісник ПДАБА")


   

  Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772.


  Згідно з "Додатком 3" до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України  (категорія "Б").


   


  Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.


  Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

 • Економічний простір

  Збірник наукових праць "Економічний простір" є міжнародним науковим економічним рецензованим виданням, в основі діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їхнього поширення серед науковців як України, так і за її межами.
 • Металознавство та термічна обробка металів

  Металознавство та термічна обробка металів - фахове наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства, будівельних конструкцій, будівель та споруд, будівельної механіки. Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва. Зміст Видання складають раніше ніде неопубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №515 входить до переліку №1 наукових професійних видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.

  Згідно з додатком 4 до наказу № 886 Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук за спеціальностіми 192 – Будівництво та цивільна інженерія; 132 – Матеріалознавство.
 • Український журнал будівництва та архітектури

  Свідоцтво про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 24586-14526ПР Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2020 року, ЄДРПОУ 02070772


  Згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 видання включене до Переліку фахових видань України  (категорія "Б").


  Наказом Міністерства освіти і науки України № 157 від 09.02.2021 р. (Додаток 3) науково-практичний журнал «Український журнал будівництва та архітектури» включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (технічні науки) за спеціальностями 132 – матеріалознавство, 191 – архітектура та містобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія, 194 – гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 263 – цивільна безпека.


  Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.


  Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.


   


  ISSN 2710-0367 (Print)


  ISSN 2710-0375 (Onlin)