Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Журнали видавця

 • Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія

  Збірник входить до переліку наукових фахових видань ВАК України.
  Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 15878-4350Р від 12.10.2010 р.
  Затверджено наказом МОіН № 886 від 02.07.2020р. в якості фахового видання
  категорії «Б». згідно рішення Атестаційної комісії за спеціальностями
  106. Географія, 103. Науки про Землю, 101. Екологія, 242. Туризм
 • Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство

  Рік заснування: 1999.

  Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

  Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі, наукові працівники та інші.

  Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15877-4349 р видане Міністерством юстиції України 12.10.2009 р.

  Постановою МОН України № 1021 від 07.10.2015 р. збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство» внесено до Переліку наукових фахових видань України.

  Збірник представлений в загальнодержавному репозитарії “Наукова періодика України”

  Збірник входить до української реферативної бази даних “Україніка наукова” (реферативний журнал “Джерело”)

  Збірник включений до міжнародної наукометричної бази “Google Scholar” та “Index Copernicus”

 • Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

  Збірник наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» виходить з 1999 р. Згідно з наказом МОН України № 1301 від 15.10.2019 р. він включений до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.


  Головною метою збірника є сприяння розвитку і поширенню теорії та практики педагогіки в Україні і за кордоном, проведенню й апробації педагогічних досліджень в сучасному суспільстві, розкриттю історичних аспектів педагогічної науки й освітянської справи, вдосконаленню вітчизняної освіти і збагаченню її зарубіжним досвідом.


  Визначальним у матеріалах збірника є системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.


  У збірнику передбачені наступні рубрики: «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Теорія і методика навчання», «Методика виховання», «Професійна освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна і початкова освіта», «Лінгводидактика», «Технологічна освіта», «Інформаційні технології», «Теорія і методика природничих дисциплін», «Управління навчальними закладами», «За рубежем», «Вивчаємо досвід», «Обговорюємо проблему».


  Статті друкуються українською та  англійською мовами.


  Збірник є рецензованим виданням, наукові статті перед опублікуванням оцінюються експертами.

 • Social Work and Education

  Журнал "Social Work and Education" є міжнародним рецензованим журналом відкритого доступу. "Social Work and Education" розглядає для публікації оригінальні дослідження, редакційні статті, коментарі, огляди літератури, анотації книг, результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, дослідження, які попередньо були представлені на конференціях та інших наукових зустрічах. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають теоретичні засади розвитку соціальної роботи в Україні та закордоном, практичні аспекти роботи фахівців соціальної сфери, міждисциплінарний характер соціальної роботи та методологічні засади професійної підготовки соціальних працівників, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст професійної підготовки соціальних працівників, а саме: філософію освіти, історію соціальної роботи, історію освіти, соціологію, соціологію освіти, право, освітню політику, соціальну політику, управління освітою, економіку, економіку освіти. Редакція очікує, що представлені для розгляду матеріали не були опубліковані раніше, не перебувають на розгляді в інших журналах, а також їх не було самостійно архівовано у вигляді препринтів.