Університет банківської справи

Журнали видавця

 • Вісник Університету банківської справи

  Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

  ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

  У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

  Тематичні рубрики збірника:

  - Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

  - Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

  - Проблеми обліку, аналізу і аудиту

  - Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

  - Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

  Вісник внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

  Представленість та індексування:

  Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

  - Index Copernicus (Польща)

  - Ulrich’s Periodicals Directory (США)

  - ResearchBib (Японія)

  - CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

  - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

  - Міжнародна пошукова система Google Scholar

  - Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

 • Фінансовий простір

  Електронне наукове фахове видання Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ). Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи. Періодичність – 4 номери в рік. У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки). У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій. Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз: EBSCO Publishing (США) Open Academic Journal Index (OAJI) CiteFactor (США) Universal Impact Factor (Австралія) ResearchBib (Японія)
 • Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

  До уваги авторів!


  З метою покращення якості видання збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», підвищення ефективності роботи редакційної колегії з авторами, рецензентами, читачами та створення умов для подальшого просування й індексування видання у провідних міжнародних наукометричних базах, редаційною колегією прийнято рішення про перехід на нову видавничу платформу із зміною електронної адреси офіційного сайту, а також посилення вимог до матеріалів статей, які подаються на рецензування з метою публікації у нашому журналі.


  Запрошуємо Вас до співпраці й чекаємо на подання Ваших статей через електронну систему на оновленому сайті збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» за адресою:


  fkd.ubs.edu.ua


  Просимо звернути увагу, що редакційною колегією на розгляд приймаються наукові статті лише через електронну систему подання на сайті видання, які відповідають встановленим вимогам.


  ...


  Редакційна колегія


  ...


  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» видається Університетом банківської справи з 2007 року.


  У збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Він розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів закладів вищої освіти.


  Періодичність виходу –  6 разів на рік (до 2018 р. збірник видавався двічі на рік, з 2018 по 2020 рр. - 4 рази на рік).


  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24619-14559ПР від 16.10.2020  (попереднє - КВ №21816-11716ПР).


  Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):


  – 2306-4994 (Друкована версія)


  – 2310-8770  (Електронна версія)


  Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за спеціальностями:  • 051 «Економіка»;

  • 071 «Облік і оподаткування»;

  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

  • 073 «Менеджмент»;

  • 075 «Маркетинг»;

  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

  • 292 «Міжнародні економічні відносини».


  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:


  Web of Science 


  EBSCO (США)


  - Ulrich's Periodicals Directory (США)


  - Index Copernicus (Польща)


  CiteFactor Academic Scientific Journals (США)


  - Міжнародна пошукова система Google Scholar


  - ResearchBib (Японія)


  - INFOBASE INDEX (Індія)


  - Universal Imfact Factor (Австралія)


  - Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)


  - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського


  - Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"


  - Український  реферативний журнал «Джерело»