Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Журнали видавця

 • Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

  Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.


  Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:
  • Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528
  • Наказ МОН України від 2010 року № 1
  Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095 від 21.03.2003 р.


  Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

  Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.


  Мови видання: українська, російська та англійська.


  Періодичність: чотири рази на рік.


  У збірнику публікуються результати наукових досліджень актуальних проблем у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії і методики управління освітою, теорії і методики виховання, дошкільної педагогіки, теорії навчання.


  "Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:  Адреса редакції:


 • Історико-педагогічний альманах

  Останні роки фаховості видання: 2015-2020 рр.  Історико-педагогічний альманах – часопис, присвячений історико-педагогічній проблематиці.


  Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Реєстраційне свідоцтво:


  • КВ 9073 від 18.08.2004 року;


  • КВ №21198-10998ПР від 30.01.2015 року.
  Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. № 261 альманах внесено до Переліку фахових видань України (до цього моменту видання було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України № 1 від 2010 р.).

  Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.


  Альманах має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.


  Мови видання: українська, російська, польська та англійська.


  Програмні цілі або тематична спрямованість: інформування суспільства про розвиток освіти в її історичній ретроспективі та про регіональну і місцеву специфіку освітніх закладів.


  Періодичність: двічі на рік.  “Історико-педагогічний альманах” зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:
  Кожній статті видання присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), наявність якого робить наукову публікацію видимою для професійних пошукових систем та дозволяє науковцям з усього світу легше знаходити публікації та відстежувати цитування.  Адреса редакції:


 • Порівняльно-педагогічні студії

  Рік заснування: 2009

  Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

  ISSN 2306-5532

  ISSN (online version) 2312-1904

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

   Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: англійська

  Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Оксана Заболотна - доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

  ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: Наталя Лавриченко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Малої академії наук України, почесний редактор-засновник.

  ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

  Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (Україна);

  Оксана Заболотна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна);

  Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

  Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: CiteFactor (Academic Scientific Journals)Directory of Research Journals IndexingUniversal Impact Factor.

  Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

  Тел.: (04744) 3-45-82

  E-mail: scejournalpost@gmail.com

   

 • Проблеми підготовки сучасного вчителя

  Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.


  Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:
  • Наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328
  • Наказ МОН України від 23.02.2011 № 1–05/2
  Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Реєстраційне свідоцтво: КВ № 17132–5902Р від 08.10.2010 р.


  До збірника входять оригінальні наукові статті (раніше ніде не опубліковані) теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу у вищій педагогічній школі; обґрунтовується зміст, форми, методи та технології формування професійної компетентності майбутніх учителів; методика здійснення освітнього процесу у вищій школі; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.


  Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.


  Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.


  Мови видання: українська, польська, російська та англійська.


  Періодичність: двічі на рік.


  На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою:  • теорія та історія педагогіки вищої школи;

  • методика навчання у вищій школі;

  • професійна підготовка педагогічних кадрів за освітніми галузями;

  • підготовка педагогів в умовах інклюзії;

  • теорія і методика підготовки менеджерів освіти;

  • теорія і методика виховання майбутнього педагога;

  • зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів


  Журнал "Проблеми підготовки сучасного вчителя" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:  Адреса редакції:


  20300, м. Умань, вул. Садова, 2


  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Тел.: +38 (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).


  Тел./факс: (04744) 3-45-82


  Email: vrv.udpu@gmail.com

 • Психологічний журнал

  Засновником науково-практичного «Психологічного журналу» є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. «Психологічний журнал» зареєстований як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23377-13217 від 24.05 2018 року).


  Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard Serial Number) – ISSN 2617-2100 (від 13 липня 2018 року).


  В «Психологічному журналі» публікуються результати досліджень вітчизняних та закордонних фахівців, які відображають інноваційні науково-прикладні напрямки з різних галузей психології.


  Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови); сфера розповсюдження: загальнодержавна.


  Програмна мета: узагальнення теоретичних та практичних знань у галузі психології, розкриття впливу психології на освіту, публікація матеріалів за всіма напрямки наукових досягнень у психології.


  Категорія читачів: фахівці у різних галузях психології, науково-педагогічні та наукові працівники, творчі вчителі, докторанти, аспіранти, студенти психологічних факультетів вищих закладів освіти.


  Основні напрямки діяльності: публікації матеріалів вітчизняних та зарубіжних науковців з актуальних проблем психології, ініціювання дискусій з психологічних знань серед науковців, викладачів вищих закладів освіти, докторантів, аспірантів, творчих вчителів.


  Основна тематика видання:  • Загальна психологія, історія психології

  • Педагогічна та вікова психологія

  • Соціальна психологія

  • Психодіагностика, психологічне консультування


  Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наступних репозитаріях та пошукових системах:  • Index Copernikus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69372);

  • Google Scholar (США) (https://scholar.google.com.ua/citations?user=_J6KtbEAAAAJ&hl=uk&authuser=1);

  • Українська науково-освітня мережа УРАН (http://psyj.udpu.edu.ua/);

  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96101722)


  Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а., формат видання – А4.


  Вид видання за цільовим призначенням: наукове.


  З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу в рубриці «вимоги до публікацій».


  Контакти редакції журналу 20301. м. Умань, вул. Садова 28, кафедра психології (ауд. №317). Телефон: 0635787430 e-mail: psiholudpu@ukr.net або shuldikgo@ukr.net, або grineva-n@ukr.net.

 • Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

  Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015, 016). Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643.


  Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:
  • Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528
  • Наказ МОН України від 16.12.2009 № 1–05/6
  Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Реєстраційне свідоцтво: КВ № 24000-13840ПР від 28.05.2019 р


  Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.


  Мови видання: українська, російська та англійська.


  Періодичність: двічі на рік.


  До наукового збірника входять оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми підготовки вчителя до роботи у закладах вищої та середньої освіти; висвітлюються питання методики, дидактики, виховних аспектів підготовки педагогічних кадрів; розглядаються актуальні питання розвитку освіти в Україні та зарубіжжі; інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання; психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; досліджуються сторінки історії освіти.


  У збірнику передбачені рубрики:  • освіта сучасної України та зарубіжжя;

  • сторінки історії освіти;

  • підготовка вчителя до роботи у ЗСО та початковій школі зокрема;

  • дидактика, методика;

  • інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання;

  • психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня;

  • виховна робота.


  Збірник наукових праць "Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:  Адреса редакції:


  20300, м. Умань, вул. Садова, 2


  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Тел.: (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).


  Тел./факс: +38 (04744) 3-45-82


  Email: vrv.udpu@gmail.com

 • Соціальна робота та соціальна освіта

  Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (педагогічна галузь знань, спеціальності: 011, 015, 016, 231). Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471.


  Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Реєстраційне свідоцтво: КВ № 23260-13100Р від 04.04.2018 р.


  Журнал має загальнодержавну сферу розповсюдження.


  Мови видання: українська, англійська та російська.


  Періодичність: двічі на рік.


  Журнал "Соціальна робота та соціальна освіта" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:  Основні напрями діяльності:  • публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців;

  • інформування громадськості про наукові форуми та результати наукових досліджень у галузі соціальної роботи.


  До друку приймаються статті: докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.


  Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.


  Адреса редакції:


 • Уманська старовина

  Науковий журнал містить публікації статей з історії України та регіональної історії, всесвітньої історії, історіографії методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
 • Філологічний часопис

  «Філологічний часопис» - це міжнародне періодичне друковане видання, присвячене актуальним проблемам лінгвістики і літературознавства.

 • Educational Insights: Theory and Practice

  Year of Foundation: 2020. The journal was created within the framework of realization the European Union Erasmus+ project in Jean Monnet direction «European Educational Research Quality Indicators for Empowering Educators in Ukraine» (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-SUPPA).


  The “Educational Insights: Theory and Practice” is an online journal for interdisciplinary educational research. It offers a wide variety of publications dealing with research in all phases of education, formal and informal.


  Aims and Scope:  • History of education;

  • Philosophy of education;

  • Psychology of education;

  • Sociology of education;

  • Economics of Education:

  • Policy studies in education;

  • Professional development in education;

  • Teaching methodology of different subjects;

  • Educational leadership;

  • International and comparative education.


  Publication frequency: 2 times a year


  Language of Publication: English


  Founders: Ukrainian Educational Research Association; Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University


  EDITOR-IN-CHIEF: Svitlana Shchudlo – UERA’s President, Doctor of Sciences, Professor, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University.


  VICE-EDITOR: Oksana Zabolotna – UERA’s Vice-President, Doctor of Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Comparative Studies in Pedagogics, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University.


  EXECUTIVE SECRETARY: Liudmyla Zagoruiko – member of UERA’s Board, PhD in Education, Associate Professor, National Aviation University.


  Editorial office address: 46 Lesia Ukrainka str., r. 210, Drohobych, Ukraine, 82100


  Tel: (04744) 3-45-82


  E-mail: uerajournal@gmail.com

 • Sustainable Socio-Economic Development Journal

  Sustainable Socio-Economic Development Journal – електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання, засноване рішенням вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від
  25 січня 2022 року (протокол № 9) і затверджене наказом ректора від 26 січня 2022 року № 73о/з.


  Видання здійснює публікацію статей з таких галузей знань і спеціальностей:


  05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка; 053 Психологія; 054 Соціологія.


  07 Управління та адміністрування: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 
  073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.


  10 Природничі науки: 101 Екологія; 106 Географія.


  23 Соціальна робота: 231 Соціальна робота; 232 Соціальне забезпечення.


  24 Сфера обслуговування: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.


  В журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців, дослідників, учених, здобувачів наукових ступенів і наукових звань за наступними напрямами в контексті досягнень цілей сталого розвитку:  • економіка природокористування;

  • психологія;

  • соціологічні дослідження;

  • облікова політика й оподаткування;

  • фінансове забезпечення;

  • менеджмент;

  • маркетингові дослідження;

  • підприємництво, торгівля, біржова діяльність;

  • довкілля, здоров’я та безпека;

  • прикладна екологія;

  • географія;

  • соціальне забезпечення;

  • готельно-ресторанна справа;

  • туризм.


  Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.


  Видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.