ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Журнали видавця

 • Аналітично-порівняльне правознавство

  Збірник наукових статей «Аналітично-порівняльне правознавство» створений як міжнародне фахове видання, виходить шість разів на рік й поширюється через мережу Інтернет. Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії збірника входять провідні українські вчені. Крім того, до видання запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Австрія, Польща, Чехія, Словаччина, Литва, Угорщина та ін.)


  Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.


  У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід, конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

 • Конституційно-правові академічні студії

  Журнал «Конституційно-правові академічні студії» (Constitutional and legal academic studies) – це фаховий науковий журнал, що висвітлює результати наукових досліджень з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах.


  Журнал «Конституційно-правові академічні студії» включено до:


  1) переліку фахових видань категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.) зі спеціальності: 081 – Право та 293 – Міжнародне право;


  2) міжнародних, закордонних і національних наукометричних баз даних та каталогах:


  – «Index Copernicus International» (Польща);


  – «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського;


  – Google Scholar.


  Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. Журнал «Конституційно-правові академічні студії» активно використовується в навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні основних дисциплін.


  Редакційна колегія здійснює рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені. Крім того, до видання запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Словацька Республіка, Республіка Угорщина, Чеська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Польща, Румунія  та ін.).


  Редакційна колегія приймає матеріали для опублікування від науковців, практикуючих юристів, адвокатів, суддів, нотаріусів, слідчих, прокурорів та інших правників, читачів, що цікавляться проблематикою видання. Редколегія видання пропонує публікацію статей та запрошує до співробітництва всіх бажаючих, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення.

  Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту.

  Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, соціокультурної антропології, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»

  Включено до Переліку наукових фахових видань Категорія «Б» наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 111, 113, 122, 124 та 126.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина

  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина
  Політика видання.
  Мета видання: розвиток медичних наук і фармації та їх інтеграція у світовий науковий простір.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»

  НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» − ISSN 2524-0609 (Print) − науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 7972 від 09.10.2003 року. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 − Освітні, педагогічні науки; 012 − Дошкільна освіта; 013 − Початкова освіта; 014 − Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 − Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 − Спеціальна освіта; 231 − Соціальна робота). Редакційна колегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки.

 • Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

  Збірник «Науковий вісник УжНУ. Серія: Право» був створений як міжнародне видання, виходить шість разів на рік й поширюється також через мережу Інтернет. Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії збірника входять провідні українські вчені. Крім того, до видання запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Австрія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та ін.).


  Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).


  Науковий вісник УжНУ. Серія: Право» входить в ТОП-100 журналів України за версією Google Scholar в 2019 році.


  Науковий вісник включено до українських наукових видань, які визнані базовими за секцією “Право”, згідно з рішенням протоколу засідання Наукової ради МОН України від 26.07.2017 р. (додаток № 7).


  Журнал включенно до категорії “Б” щодо видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від  26.11.2020 № 1471 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 26 листопада 2020 рокут а внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки Українивід 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188).

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

  Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна і молекулярна фізика, теорія поля і фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика і суміжні галузі науки , техніки, історії фізики, хроніка, персоналії і бібліографія.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія

  Збірник виходить із 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. 


  «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія»
  є фаховим виданням (категорія Б) із філологічних наук (спеціальність 035 –
  Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року,
  Додаток 4.


  Збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2669-6840 (Друкована версія).     Тематика: українська мова та література; російська мова та література; слов’янські мови та літератури; література зарубіжних країн; романські, германські та інші мови; теорія літератури; порівняльне літературознавство; літературне джерелознавство і текстологія; фольклористика; загальне мовознавство; порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; перекладознавство; методика викладання мови та літератури; мова і засоби масової комунікації; міжкультурна комунікація; журналістика.


  Головний редактор


  Мотокі Номачі, PhD, професор університету Хоккайдо, Саппоро, Japan


  Голова редакційної ради


  Наталія Федорівна Венжинович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна


  Відповідальний редактор


  Галина Василівна Шумицька, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія"

  Збірник наукових праць друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливіших наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ «УжНУ», а також матеріали присвячені ювілеям.
 • Сучасні дослідження з іноземної філології

  Тематика: наукові статті з іноземної філології в галузях мовознавства, включаючи й перекладознавство, літературознавства та методики викладання англійської, німецької та французької мов.

 • Україна. Здоров’я нації

  Пока без заголовка...

  В журналі публікуються статті, в яких висвітлюються актуальні  питання  організації і управління охорони здоров’я, громадського здоров’я, медсестринства, фізичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії, історії медицини. Також публікуються наукові здобутки  для впровадження в практику охорони здоров’я України.