Видавнича група ВІТ-А-ПОЛ

Видавнича група «ВІТ-А-ПОЛ» (у складі ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ, ПП «ІНПОЛ ЛТМ») — це:

вісім загальнонаціональних науково-практичних спеціалізованих медичних журналів та веб-сайтів;

комунікаційні проекти (конференції, презентації, PR);

різноманітна видавнича продукція (книги, брошури, календарі, листівки, буклети, репринти)

адресна доставка видань, поліграфічної та електронної продукції;

оригінальні дизайнерські розробки;

переклади з англійської та інших мов.

Журнали видавця

 • Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery
  Головний редактор
  Товкай Олександр Андрійович
  директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,
  доктор медичних наук, професор,
  Заслужений лікар України,
  лікар-хірург вищої категорії, лікар-онколог

  Шановні читачі!
  «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
  У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
  Статті, надіслані до редакції журналу підлягають рецензуванню.
  Запрошуємо до науково-інформаційної співпраці усіх фахівців зі сфери ендокринології та ендокринної хірургії, що сприятиме піднесенню загального фахового рівня і впровадженню у практику найновіших здобутків медичної науки.


  -

  Статус видання: рецензований науковий спеціалізований медичний журнал.
  Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
  Рік заснування: 2002.
  Державна реєстрація:
  свідоцтво КВ № 24251-14091ПР від 02.12.2019 р.
  e-ISSN 2519-2582.
  Print ISSN 1818-1384.
  DOI: 10.24026/1818-1384.
  Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").
  Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах та каталогах: CrossRef, Vernadsky National Library of Ukraine, WorldCat®, Google Scholar, Наукова періодика України, Open AIRE, BASE, Universal Impact Factor, General Impact Factor, ICMJE, ResearchBib - Academic Resource Index, Citefactor, JOURNAL FACTOR, Directory of Open Access Scholarly Resources, Directory of Research Journals Indexing, The Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS).
  Мова видання: українська, англійська.
  Періодичність виходу: 4 рази на рік.
  Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
  Засновник:
  Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.


  -
 • Серце і судини

  Спеціалізований науково-практичний рецензований журнал, у якому висвітлюються досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері кардіології, кардіохірургії, судинної патології
  Видання сприяє уніфікації тактики терапевтичного та хірургічного лікування серцево-судинних захворювань, розробці та впровадженню нових методів діагностики, лікування та профілактики ішемічної хвороби серця, порушень ритму та провідності, захворювань міокарда, судин різних басейнів


  Заснований у 2003 році


  -

   

  Головний редактор: Катерина Миколаївна Амосова, член-кореспондент Національної медичної академії наук України, доктор медичних наук, професор, відомий учений-кардіолог, голова Київського міського товариства терапевтів, віце-президент Української асоціації кардіологів, член Європейської асоціації кардіологів (ESC).
  Шеф-редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

  Засновники видання: На­ці­о­наль­ний ме­дич­ний уні­вер­си­тет імені О. О. Бо­го­моль­ця (nmu.ua), ГО «Асо­ці­а­ція кар­ді­о­ло­гів, су­дин­них та сер­це­вих хі­рур­гів м. Ки­є­ва» (cardiokiev.org), Громадянка України — Амосова Катерина Миколаївна, Громадянин України — Мішалов Володимир Григорович, ПП «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21689-1589ПР від 24.11.2015 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»


  Мова видання: українська, англійська.


  Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в журналі «Серце і судини», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 1727-5717 (Print), 2521-6910 (Online).


  DOI: 10.30978/HV.


  Сайт: heartandvessels.com.ua


  -
 • Сучасна гастроентерологія

  Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики. Тематичні пріоритети журналу — етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні досягнення у клінічній, лабораторній, інструментальній діагностиці


  Заснований у 2000 році


  -

   

  Головний редактор
  Галина Дмитрівна Фадєєнко
  доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України,
  відомий український вчений у галузі внутрішньої медицини,
  фундаментальної та прикладної гастроентерології і гепатології,
  голова Харківського товариства гастроентерологів,
  секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів

  Засновники видання
  Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua)
  Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України» (gastro.org.ua)
  Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647­-5119 ПР від 21.05.2010 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»


  Мова видання: українська, англійська


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:
  Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал включено до загальнодержавних баз даних «Наукова періодика України», «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статтям, опублікованим в «Сучасній гастроентерології», присвоєються DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 6 разів на рік


  ISSN: 1727-­5725 (Print), ISSN 2521-­649X (Online)


  DOI: 10.30978/MG


  Сайт: sgastro.com.ua


  -
 • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

  Всеукраїнське спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для фтизіатрів, пульмонологів, терапевтів, інфекціоністів і торакальних хірургів, публікує результати фундаментальних досліджень у галузі фтизіатрії, пульмонології та інфектології, висвітлює науково-медичну і соціальну проблематику ВІЛ-інфекції/СНІД


  Заснований у 2010 році


  -


  Журнал опубліковано завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)


  -

   

  Головний редактор: Василь Іванович Петренко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, голова наглядової ради дитячої клінічної туберкульозної лікарні м. Києва, науковий консультант міжнародної організації «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я» (США).

  Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmuofficial.com), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16607-5079Р від 05.05.2010 р.


  Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».


  Мова видання: українська, англійська.


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.


  Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 2220-5071 (Print), 2522-1094 (Online).


  DOI: 10.30978/TB.


  Сайт: tubvil.com.ua


  -
 • Український журнал дитячої ендокринології

  Науково-практичне рецензоване видання для ендокринологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, розглядає проблеми теоретичної і клінічної дитячої ендокринології
  Офіційний вісник Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України та Асоціації дитячих ендокринологів України


  Заснований у 2010 році


  -

   

  Головний редактор: Наталія Борисівна Зелінська, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, президент Асоціації дитячих ендокринологів України.

  Засновники видання: Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (iozdp.org.ua), Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дитячих ендокринологів України», Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія СК № 20437­-10237 ПР від 28.11.2013 р.


  Видавець: Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».


  Мова видання: українська, англійська.


  Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в «Українському журналі дитячої ендокринології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 2304-005X (Print), 2523-4277 (Online).


  DOI: 10.30978/UJPE.


  Сайт: ujpe.com.ua


  -

   
 • Український журнал дерматології, венерології, косметології

  Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці


  Заснований у 2001 році


  -

   

  Головний редактор
  Степаненко Віктор Іванович, д. мед. н., проф., член-кор. НАМНУ, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

  Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (uadvc.org.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13586-2560ПР від 16.01.2008 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».


  Мова видання: українська, англійська.


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).


  DOI: 10.30978/UJDVK.


  Сайт: ujdvc.com.ua


  -
 • Український неврологічний журнал

  Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує результати оригінальних та експериментальних досліджень, висвітлює перспективні діагностики неврологічних захворювань, сучасні медикаментозні та нейро-хірургічні методи лікування хворих


  Заснований у 2006 році


  -

   

  Головний редактор
  Володимир Степанович Мельник,
  д. мед. н., проф., професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

  Засновники видання
  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua)
  Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13471-2355ПР від 09.11.2007 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»


  Мова видання: українська, англійська


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук:
  Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Видання зареєстроване у міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в «Українському неврологічному журналі», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік


  ISSN: 1998-4235 (Print), 2522-1183 (Online)


  DOI: 10.30978/UNJ


  Сайт: ukrneuroj.com.ua


  -
 • Український терапевтичний журнал

  Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для терапевтів, фахівців сімейної медицини і загальної практики, висвітлює теоретичні та клінічні аспекти діагностики і лікування основних терапевтичних захворювань, проблеми поєднаної патології внутрішніх органів


  Заснований у 1998 році


  -

   

  Головний редактор: Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України, відомий український вчений у галузі внутрішньою медицини, секретар Українського відділення Всесвітньої асоціації гастроентерологів.

  Засновники видання: Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (therapy.org.ua), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16646-5118ПР від 21.05.2010 р.


  Видавець: ПП «ІНПОЛ ЛТМ».


  Мова видання: українська, англійська.


  Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").


  Видання зареєстроване в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, 1findr, Dimensions, Scilit, Lens, Microsoft Academic, Naver, BASE, Worldcat, EuroPub, Sciencegate.


  Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статтям, опублікованим в «Українському терапевтичному журналу», присвоєються DOI – ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 1605­-7295 (Print), 2522­-1175 (Online).


  DOI: 10.30978/UTJ.


  Сайт: utj.com.ua


  -
 • Хірургія України

  Cпеціалізований науково-практичний рецензований журнал, висвітлює актуальні проблеми ургентної та планової хірургії, сучасні аспекти серцево-судинної відновної і пластичної хірургії, застосування малоінвазивних технологій в абдомінальній хірургії, ключові питання антибіотикотерапії


  Заснований у 2001 році


  -

   

  Головний редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

  Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Асоціація хірургів-гепатологів України, ГО «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва» (cardiokiev.org), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21731-11631ПР від 21.12.2015 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».


  Мова видання: українська, англійська.


  Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.


  Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».


  Статті, опубліковані в журналі «Хірургія України», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік.


  ISSN: 1818-5398 (Print), 2521-697X (Online).


  DOI: 10.30978/SU.


  Сайт: surgukraine.com.ua


  -
 • General Surgery

  «General Surgery» — спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання для хірургічної спільноти України з міжнародною участю


  Заснований у травні 2021 року


  -

   

  Головний редактор
  Сусак Ярослав Михайлович
  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

  «General Surgery» – міжнародний науково-інформаційний проект.
  Редакційна колегія видання поєднує провідних учених Австрії, Латвії, Німеччини, Туреччини, України, Швеції, які поставили за мету створити для хірургічної спільноти сучасний англомовний журнал. Оскільки англійська мова є мовою світової науки, то саме через англомовне видання ми хочемо представити українську хірургічну школу, її здобутки, історію становлення і перспективи.


  -

  Засновники: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24849-14789Р від 07.05.2021 р.


  Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»


  Мова видання: англійська, резюме — українською


  Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах та каталогах CrossRef, Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Наукова періодика України, Index Copernicus.


  Статтям, опублікованим в «General Surgery», присвоєються DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.


  Періодичність виходу: 4 рази на рік


  ISSN: 2786-5584 (Print), 2786-5592 (Online)


  DOI: 10.30978/GS


  Сайт: generalsurgery.com.ua


  -