Державний університет «Житомирська політехніка»

Журнали видавця

 • Економіка, управління та адміністрування

  "Економіка, управління та адміністрування" – науковий журнал, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування", заснований у квітні 1994 р.


  Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».


  Виходить 4 рази на рік.


  Основна мета журналу – оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.


  Видання співпрацює з провідними науковими школами, ЗВО України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).


  Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:  • Економіка;

  • Облік і оподаткування;

  • Фінанси, банківська справа та страхування;

  • Менеджмент;

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

  • Публічне управління та адміністрування;

  • Міжнародні економічні відносини.


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory; DOAJ; WorldCat; BASE ; Google Scholar, ResearchBib


  ISSN 2664-2468 (Online), ISSN 2664-245Х (Print)

 • Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Державним університетом «Житомирська політехніка».


  Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».


  Журнал виходить 3 рази на рік.


  ISSN 2708-4957 (Online), ISSN 1994-1749 (Print)


  Мова видання: українська, російська, англійська, польська. 


   Приймає до друку наукові праці за напрямами:


  – Облік і оподаткування;


  – Менеджмент;


  – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  Журнал представлено у базах даних:  Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ; WorldCat, BASE, Ulrich's Periodical Directory, RePec.

 • Процеси механічної обробки в машинобудуванні

  Звертаємо Вашу увагу на те, що випуск збірника тимчасово призупинено.

 • Технічна інженерія

  "Технічна інженерія” – науковий журнал в галузі технічних наук, який раніше мав назву "Вісник ЖДТУ. Серія Технічні науки", заснований у квітні 1994 р.


  Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».


  Виходить 2 рази на рік.


  Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.


  Матеріали для розміщення у журналі можуть подаватися українською, російською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.


  Склад редакційної колегії представлений провідними науковцями України, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії. Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:  • Галузеве машинобудування;

  • Прикладна механіка;

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

  • Інженерія програмного забезпечення;

  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

  • Телекомунікації та радіотехніка;

  • Гірництво.


  Основні завдання журналу:  • узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками;

  • встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки;

  • забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.


  Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.


  Рівень унікальності досліджень підкріплюється наявністю патентів авторів, а саме близько 5 патентів представляються в кожному випуску журналу.


  Більшість наукових досліджень, що висвітлені в статтях, зумовлені виробничими потребами, про що свідчить наявність договорів та співпраця з підприємствами України.


  Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.


  Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.


  ISSN 2707-9619 (Online), ISSN 2706-5847 (Print)

 • Public Policy and Accounting

  Журнал “Public Policy and Accounting”  (Публічна політика та бухгалтерський облік) публікує наукові статті, присвячені проблемним питанням, що стосуються бухгалтерського обліку та публічної політики. Перевага віддається статтям, що висвітлюють вплив бухгалтерського обліку на публічну політику і навпаки. Теми, які розглядаються в журналі, охоплюють взаємодію бухгалтерського обліку з публічним управлінням та регулюванням економіки, з політологією, соціологією та правом.


  Метою існування журналу є сприяння швидкому розповсюдженню ґрунтовних досліджень у сфері когерентності бухгалтерського обліку, публічної і державної соціально-економічної політики. Журнал акцентує основну увагу на зміст і глибину дослідження, на власне бачення автора щодо вирішення поставлених проблемних питань.


  Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».


  Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямами:  • Облік і оподаткування;

  • Публічне управління та адміністрування.


  Журнал підтримує політику відкритого доступу.


  Засновник: Державний університет "Житомирська політехніка"


  Періодичність: 2 раза на рік


  Мова видання: англійська


  ISSN 2708-5236 (Online), ISSN 2707-9325 (Print)


  Адреса редакції: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103


  Тел.: 0412 41-39-87


  E-mail: rvv@ztu.edu.ua