DOI: https://doi.org/10.15673/0453-8307.2/2014.32592

МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРМОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ПЛОДООВОЧЕСХОВИЩА

Н.В. Жихарєва

Анотація


Розглянуто математичні аспекти термоекономічного аналізу режиму роботи холодильної установки плодоовочесховищ. Визначено величини потоків ексергії та ексергетичних втрат на прикладі холодильної установки безпосереднього охолодження.


Ключові слова


оптимізація – режими роботы – холодильна установка – термоекономічна модель – ексергія – ексергетичні втрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Onosovskiy V.V. Modelirovanie I optimizatsiya kholodilnikh ustanovok. – Leningrad: Izdatelsnvo Leningradskogo universiteta, 1990. – 205 p.

2.Grachev Yu.G. Osnovy optimizatsii system konditsionirovaniya mikroklimat. – Perm’: izd. Perm. politekn. instituta, 1987, 80 p.+ 1 vkl.

3. Al-Akhras Gassan. Teplofizicheskie aspekti kholodil'nogo khraneniya plodoovoshchnoy produktsii v usloviyakh zharkogo klimata. Avtoref dis. kand. tekhn. nauk.– Odessa, 1999, 23 p.

4.Zhikhareva N.V., Khmelniuk M.G. Povyshenie effektivnosti sistemy okhlazhdeniya plodoovo­shchekhranish. – Vestnik mezhdunarodnoy akademii kholoda, 2013. – Vyp. 4 – p. 16-20.

5.Zhikhareva N.V., Khmelniuk M.G. Optimіzatsіya rezhimu roboti kholodil'noї ustanovki plodoovocheskhovishch. – Kholodil'na tekhnіka ta tekhnologіya – 2012. № 5 (139) – p. 16-20.

6.Zhikhareva N.V., Khmelniuk M.G. Termodi­namіchnij analіz efektivnostі sudovih kholodil'nikh ustanovok. Elektronne vidannja «Vіsnik Nacіonal'nogo universitetu korablebuduvannja»: Mikolaїv. NUK, – 2012. №2. Rezhim dostupu: http://ev.nuos.edu.ua/ua/issue?issueId=17919


Пристатейна бібліографія ГОСТ