Изображение профиля

Elżbieta Pogroszewska

Elżbieta Pogroszewska
University of Life Sciences in Lublin, Польша

Professional (scientific) interests: Postharvest longevity of cut flowers and greenery, growth regulators in cultivation of ornamental plants, ornamental plants in general

 

Scopus: link

 

Selected Publications:

1. Pogroszewska, E. MoŜliwość wykorzystania liści bylin ogrodowych w kompozycjach kwiatowych [Text] / E. Pogroszewska, J. Hetman, A. Choryngiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 379. – 2001. – z. 80. – P. 155–159.

2. Pogroszewska, E. Studia nad wzrostem i kwitnieniem skrzydłokwiatu (Spathiphyllum Schott) [Text] / E. Pogroszewska. – Rozprawy naukowe AR w Lublinie, Wydział Ogrodniczy, zeszyt, 2003. – 263 p.

3. Pogroszewska, E. Wpływ podłoŜa na wzrost i kwitnienie skrzydłokwiatu (Spathiphyllum Schott) [Text] / E. Pogroszewska, J. Hetman // Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura. – 2004. – z. 236 (94). – P. 153–158.

4. Pogroszewska, E. Wpływ sposobu pozbiorczego traktowania na trwałość zieleni ciętej wykorzystywanej w kompozycjach kwiatowych [Text] / E. Pogroszewska, A. Woźniacki // Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln.. – 2005. – z. 504. – P. 215–222.

5. Michałek, W. Starzenie się liści piwonii chińskiej (Paeonia lactiflora) w zaleŜności od sposobu pozbiorczego traktowania pędów [Text] / W. Michałek, E. Pogroszewska, K. Rubinowska, P. Sadkowska // Acta Agrobotanica. – 2006. – Vol. 59, z. 1. – P. 421–430.

6. Pogroszewska, E. Hamowanie elongacji ciętych pędów tulipana za pomocą bioregulatorów [Text] / E. Pogroszewska // Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. – 2006. – z. 510. – P. 471–478.

7. Pogroszewska, E. Wpływ skaryfikacji, kwasu giberelinowego i etefonu na kiełkowanie nasion i wzrost siewek strelicji królewskiej (Strelitzia reginae Banks) [Text] / E. Pogroszewska // Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. –2006. – z. 510. – P. 479–488.