Ievgen Smirnov

Ievgen Smirnov
Kharkov University of Air Force named after Kozhedub, Kharkov, Ukraine

Doctor of science, professor

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3835-1960

Professional (scientific) interests: military cybernetics, control systems


Selected Publications:

1. Tkachenko, V. I., Smirnov, Ye. B., Drobakha, H. A. et. al.; Tkachenko, V. I., Smirnov, Ye. B. (Eds.) (2008). Teoriia pryiniattia rishen orhanamy viiskovoho upravlinnia. Kharkiv: KhUPS, 545.

2. Tkachenko, V. I., Smirnov, Ye. B. (2012). Osnovni poniattia metodolohii doslidzhennia system upravlinnia i vyznachennia struktur viiskovoi orhanizatsii. Nauka i tekhnika Povitrianykh syl Zbroinykh Syl Ukrainy, 2 (8), 20–28.

3. Smirnov, Ye. B. (2009). Metodyka roboty posadovykh osib orhaniv upravlinnia povitrianykh syl pry pryiniatti rishen na boiovi dii za dopomohoiu informatsiino-analitychnoi modeli protsesiv pidhotovky i pryiniattia rishen «EShELON-INF». Rozvytok ta zastosuvannia Povitrianykh Syl, udoskonalennia yikh systemy upravlinnia, 1 (1), 19–26.

4. Tkachenko, V. I., Smirnov, Ye. B., Romanenko, I. O. et. al. (2013). Informatsiini systemy ta merezhi viisk. Kharkiv: KhUPS, 327.