Profile Image

Vitaly Vlasovets

Vitaly Vlasovets
Kharkov National Technical University Agriculture them. P. Vasilenko, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor of technological systems repair production

 

Scopus profile: link

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4220-205X

Professional (scientific) interests: 

- modeling and optimization of technological processes and materials;

- development parameters of non-destructive testing of materials and products;

- development package of measures to improve the properties of the working layer of products of steel and cast iron by controlling the structural and phase transformations of materials during their manufacture and heat treatment;

- development of methods for treatment and recovery of products forming coatings with a given set of properties;

- increasing reliability and extend the life of equipment by means of repair (Redevelopment) works with the use of new advanced technologies.


Selected Publications:

1. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. М. (2012). Specific Features of the Formation of Structures in 60Kh2N4GМF Precipitation-Hardening Steel. Materials Science, 47 (5), 644–650. doi: http://doi.org/10.1007/s11003-012-9439-4 

2. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. M., Moroz, V. V. (2001). Structure and distribution of components in the working layer upon reconditioning of parts by electric-arc metallization. Metal Science and Heat Treatment, 43 (11-1), 497–500. doi: http://doi.org/10.1023/a:1014857107509 

3. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. M., Moroz, V. V. (2001). The structure and distribution of the components in the working layer upon parts arc spraying metallizing reconditioning. Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, 12, 26–29. URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0035550768&partnerID=MN8TOARS

4. Vlasovets, V. M. (2010). Vliyanie rezhimov i parametrov termicheskoy obrabotki na svoystva zaevtektoidnoy stali. Vіsnik priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu, 20, 109–112.

5. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. M., Klochko, O. Yu. (2009). Vliyanie karbidoobrazuyushhego elementa vol'frama na strukturu i svoystva vysokokhromistogo kompleksnolegirovannogo chuguna v litom i termoobrabotannom sostoyanii. Fizicheskie i komp'yuternye tekhnologii. Kharkiv, 311–316.

6. Skoblo, T. S., Sidashenko, A. I., Vlasovets, V. M. (2000). Metodika issledovaniya fazovogo sostava i struktury pri vosstanovlenii detaley elektrodugovoy metallizatsiey. Vіsnik KHDTUSG, 4, 114–119.

7. Vlasovets, V. M. (2008). Povyshenie dostovernosti prognozirovaniya strukturnogo sostoyaniya splava, legirovannogo khromom magnitnym metodom. Vіsnik KHNTUSG, 68, 180–187.