Andrey Gordeev

Andrey Gordeev
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Doctor of Techical Science, Professor

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3834-746X


Selected Publications:

1. Gordeev, A. (2010). Reducing the cost of stamping by engraving with prototyping. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (5 (48)), 55–57. Available at: http://journal.uran.ua/eejet/article/view/3333

2. Aksenovskiy, A. V., Gordeev, A. S., Trunov, I. A. (2007). Lazernaya tekhnologiya sokhraneniya kachestva yablok. Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel'skogo khozyaystva, 4, 2–4.

3. Gordeev, A. S. (2003). Fenomenologicheskiy podkhod v upravlenii kachestvom mekhanicheskoy obrabotki. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 5, 17–23.

4. Movshovych, O. Ya., Hordieiev, A. S. (2008). Tekhnolohichne zabezpechennia tochnosti obrobky ta pokaznykiv yakosti poverkhnevoho prosharku zubchatykh reiok. Kharkiv, 21.