Nikolay Ryabchikov

Nikolay Ryabchikov
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Doctor of Techical science, Professor

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3113-3768


Selected Publications:

1. Chelisheva, S. V., Riabchykov, M. L. (2013). Improvement of the methodology of analysis of the thermomechanical curves of textile materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (61)), 49–52. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/9487/8250

2. Voloshyna, O. I., Riabchykov, M. L. (2013). Justification of rational temperature conditions of deformation of polymeric materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (8 (61)), 37–40. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/9428/8189

3. Riabchykov, M. L., Borysenko, D. V. (2013). Problematyka analizu praktychnoi efektyvnosti vprovadzhennia informatsiino-komunikatyvnykh navchalnykh tekhnolohii. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 40-41. Available at: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3153/1/26.pdf

4. Riabchykov, M. L., Stachenkov, O. V. (2012). Vyznachennia hotovnosti navchalnoi hrupy do vykorystannia keis-metodu v khodi vyrobnychoho navchannia za spetsialnistiu «Tekhnolohiia vyrobiv lehkoi promyslovosti». Available at: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/707/3/O.%20Stachenko.pdf

5. Voloshyna, O. I., Riabchykov, M. L. (2012). Vyznachennia parametriv voloho-teplovoi obrobky materialiv na osnovi analizu termomekhanichnykh kryvykh. Mashynobuduvannia, 9, 69–77. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mashbud_2012_9_10.pdf

6. Aponkin, Yu. V., Riabchykov, M. L. (2011). Polihonalnyi efekt yak faktor vidmovy lantsiuhovykh peredach silskohospodarskykh mashyn. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (51)), 27–29. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1620

7. Riabchykov, M. L., Chelysheva, S. V., Voloshyna, O. I. (2011). Vyznachennia parametriv rehresii termomekhanichnykh zalezhnostei tekstylnykh materialiv. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (50)), 27–29. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1771