Anatoly Slesarenko

Anatoly Slesarenko
A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of NAS of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Senior Researcher, State Prize ofUkraine


Scopus profile: link

GoogleScholar profilelink

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4860-8512

 

Selected Publications:

1. Slesarenko, A. P., Bobyleva, O. N. (2015). Strukturnyy metod v kraevykh zadachakh matematicheskoy fiziki dlya kusochno-odnorodnykh sred. Matematichnі metodi ta fіziko-mekhanіchnі polya, 14, 89–94. Available at: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/download/907/940

2. Slesarenko, A. P., Dem’yanchenko, O. P., Lyashenko, V. P., Kobil's'ka, O. B. (2015). Chisel'no-analіtichniy metod u matematichnikh modelyakh visokotemperaturnikh protsesіv. Vestnik Khersonskogo natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta, 3, 467–471. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/96227/13-Slesarenko.pdf?sequence=1

3. Slesarenko, A. P., Dem'yanchenko, O. P., Safonov, N. A. (2015). Analiticheskoe modelirovanie teplovykh protsessov v teploizluchayushhikh telakh s ispol'zovaniem S-funktsiy. Dopovіdі Natsіonal'noi akademіi nauk Ukraini, 5, 71–76. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhIMAM_2015_1156_26_10.pdf

4. Slesarenko, A. P., Safonov, A. N. (2014). Raspredelenie temperaturnogo polya v konechnom teploizluchayushhem tsilindre s polost'yu. Matematichnі metodi ta fіziko-mekhanіchnі polya, 12, 103–105.

5. Slesarenko, A. P., Rakova, A. F. (2014). Opredelenie temperaturnogo polya v prizmaticheskom tele ugloobraznogo secheniya s izvestnymi izotermicheskimi poverkhnostyami regional'no-strukturnym metodom. Matematichnі metodi ta fіziko-mekhanіchnі polya, 7, 98–102. Available at: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/download/701/746

6. Slesarenko, A. P., Zhuravlev, YU. V. (2014). Thermal process management at the exact accounting of geometrical information using S-functions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (4 (70)), 23–28. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.26193 

7. Slesarenko, A. P., Nestorenko, A. V. (2014). Development of analytical models of optimizing an enterprise’s logistics information system supplies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (3 (71)), 61–66. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.27746