Vlada Bilogur

Vlada Bilogur
Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky, Ukraine

Doctor of Philosophy,  Professor, Department of Theory and methods of physical education and sport sciences, Department of Philosophy                                            

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3834-0118

Professional (scientific) interests: the philosophy of modern sport, a new concept of modern sport in the system of valuable orientations of the youth. Researching problems of the world outlook orientations of the students


Основные публикации:

1. Bilohur, V. Ye. (2017). Kontsept sportu u rakursi teoretyko-metodolohichnykh zasad sportyvnoho menedzhmentu – antropolohii, ontolohii ta art-terapii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 71, 26–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_71_5

2. Bilohur, V. Ye. (2016). Teoretyko-metodolohichna refleksiia sportu yak arealu liudynovymirnosti sportyvnoi diialnosti ta mozhlyvosti yii humanizatsii yak sotsialnoi praktyky. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 66, 112–122. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_66_12

3. Bilohur, V. Ye. (2016). Filosofiia sportu epokhy postmodernu: sotsialno-filosofskyi kontekst. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 65, 221–231. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_23

4. Bilohur, V. Ye. (2016). Sportyvnyi menedzhment yak novyi naukovyi napriamok ta dystsyplina. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 64, 178–190. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_18

5. Bilohur, V. Ye. (2015). Aksiolohichni vymiry i smyslozhyttieva refleksiia osobystosti sportsmena v umovakh hlobalizatsii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 63, 198–207. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_63_22

6. Bilohur, V. Ye. (2015). Paradyhma liudynovymirnoi sutnosti sportu yak vyiavlennia i samorozghortannia sutnisnykh syl liudyny. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 62, 85–95. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_10

7. Bilohur, V. Ye. (2014). Metafizychni ta antropolohichni vymiry sportyvnoho buttia yak osnovy samorealizatsii osobystosti. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 57, 117–129. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2014_57_13