Iryna Shavkun

Iryna Shavkun
Zaporizhzhye National University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Management department, Head of the Chair of Business Communication 

 

GoogleScholar profile: ссылка

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0189-9391

Professional (scientific) interests: philosophy of management, problems of business communication


Selected Publications:

1. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2017). Komunikatsiia yak efektyvnyi instrument zabezpechennia "dobroho vriaduvannia" ("GOOD GOVERNANCE"). Menedzhment ta pidpryiemnytstvo: trendy rozvytku, 1, 35–44. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnnt_2017_1_7

2. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2017). Novyi publichnyi menedzhment yak kontseptsiia publichnoho upravlinnia. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 69 (1), 195–201. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69(1)__30

3. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2014). Orhanizatsiina kultura yak problema kroskulturnoho menedzhmentu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 58, 53–63. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2014_58_7

4. Shavkun, I. H. (2010). Komandnyi menedzhment: aksiolohichnyi vymir. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 42, 218–226. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_42_26

5. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2013). Menedzhment v umovakh ekonomiky znan: sutnist ta spriamovanist. Hileia: naukovyi visnyk, 72, 464–467. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_89

6. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2013). Upravlinnia orhanizatsiinym znanniam: pidkhody do rozuminnia sutnosti. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 53, 185–193. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_53_21

7. Shavkun, I. H., Dybchynska, Ya. S. (2013). Menedzhment v umovakh ekonomiky znan: sutnist ta spriamovanist. Hileia: naukovyi visnyk, 72, 464–467. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_89