Oksana Gayevska

Oksana Gayevska
National Economic University, Ukraine

Professor in the field of Sociology and Social Governance

 

GoogleScholar profilelink

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3220-1187

Professional (scientific) interestsсоциальное управление, философия управления       

      

Selected Publications:

1. Haievska, O. B. (2017). Sotsialno-filosofski vymiry piznavalnoho protsesu v upravlinskii diialnosti. Universytetska kafedra, 6, 87–98. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukaf_2017_6_10.pdf

2. Haievska, O. B. (2015). Orhanizatsiinyi rezhym pratsi yak produkt sotsialnoho upravlinnia. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1, 149–154. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/stvttp_2015_1_18.pdf

3. Haievska, O. B. (2014). Orhanizatsiinyi potentsial kooperatsii pratsi i upravlinnia. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 2, 381–386. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/stvttp_2014_2_57.pdf

4. Haievska, O. B. (2014). Zahalnotsyvilizatsiinyi zmist sotsialno-systemnoi orhanizatsii. Universytetska kafedra, 3, 92–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukaf_2014_3_10

5. Haievska, O. B. (2015). Derzhava – osnovnyi instrument samoupravlinnia suspilstva (do pytannia pro ukrainski realii). Istoryko-politychni studii, 2, 15–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2015_2_4

6. Haievska, O. B. (2015). Ukrainska natsionalna ideia v konteksti nauky sotsialnoho upravlinnia. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 4, 3–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2015_4_3

7. Haievska, O. B. (2016). Ukrainska natsionalna ideia v konteksti nauky sotsialnoho upravlinnia bezpeky ukrainskoho suspilstva. Universytetska kafedra, 5, S. 141–148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukaf_2016_5_16